Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Aning

Aning

Crashcourse i statsvetenskap. Kompakta avsnitt inom praktisk och teoretisk politik med upplägget redogörelse för ämne, kritikdel och avslutande förkovringstips.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

aning.libsyn.com/podcast

Avsnitt

58. Feasability med Naima Chahboun

Genomförbarhet. Politisk teori ska, enligt vissa, vara handlingsvägledande genom att tillskriva vissa agenter rättigheter, som motsvaras av andra agenters skyldigheter. Vad är vi skyldiga att genomföra? Vad avgör vad den politik kan och ska uppnå, dvs vilka begränsningar sätter politisk teori för vad som går att göra? 

2019-09-16
Länk till avsnitt

57. Mångkulturalism med Karin Borevi

En översyn av det offentligas sätt att hantera ett mångetniskt samhälle samt genomgång av både den beskrivande och den normativa förklaringsmodellen av mångkulturalism. Hur ser det teoretiska ramverket gällande samexistensen av kulturella skillnader ut? 

2019-09-01
Länk till avsnitt

56. Socialism med Daniel Suhonen

Om socialismens grundvärden, mål och medel för att nå dit. Vad är dess ställning i dag? Är svensk socialdemokrati synonymt med socialism? Katalyschefen svarar. 

2019-06-12
Länk till avsnitt

55. Strategisk röstning med Annika Fredén

Hur påverkas väljare av opinionsmätningar, personer och nätverk inför ett röstningsbeslut? Hur vet man om en taktisk röst lagts? Hur mäts preferensdata? Hur kan strategisk röstning yttra sig? Extra inkik på ekonomen Anthony Downs teser. 

2019-05-16
Länk till avsnitt

54. Svenskhet med Lars Trägårdh

Nationell identitet är ett brännande debattämne och det tvistas om vem som sitter på den mest täckande förståelsen för det, så även gällande Sverige. Så vad är svenskhet? Finns svensk kultur? Vad särskiljer det svenska samhällskontraktet och vad kännetecknar det svenska för individen vs. gemenskapen? 

2019-05-01
Länk till avsnitt

53. Nationalism med Enna Gerin

När blommade nationalismen ut som politisk rörelse? Vad är startpunkten för det akademiska studiet av nationalism? Hur ska den förstås? En förklaringsansats och inringning med hjälp av primordialism, modernism, etnosymbolism av Enna Gerin, utredare och biträdande chef vid den fackliga tankesmedjan Katalys. 

2019-04-10
Länk till avsnitt

52. Suveränitet med Johanna Pettersson

Ett oundvikligt ämne i korsningen statsvetenskap-internationella relationer-rätt, som ringar in självständighet och makt. Varifrån stammar begreppet? Vad har det betytt historiskt? Vad innebär det idag? Johanna Pettersson är doktor i statsvetenskap och särskilt lämpad att svara. 

2019-03-10
Länk till avsnitt

51. Sociala medier och politik med Nils Gustafsson

Hur har sociala medier påverkat det politiska deltagandet och engagemanget i samhället? Ett avsnitt i spänningsfältet mellan statsvetenskap och kommunikation, närmare bestämt en genomgång av mobiliserings- respektive förstärkningshypotesen. På frågan svarar Nils Gustafsson, lektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. 

2019-02-28
Länk till avsnitt

50. Rättigheter med David Alm

Hur fångar filosofin in innebörden av en rättighet? Vad särskiljer juridiska och moraliska rättigheter? Vad är mänskliga rättigheter? Vad särskiljer människan som art? Hur ska människovärde förstås?

2019-02-17
Länk till avsnitt

49. Välfärd och tillit med Andreas Bergh

Vad är välfärd? Vad krävs för att en välfärdsstat ska fungera? Hur står det till med den svenska tilliten? Vad säger forskningen om sambandet mellan välfärd och tillit? Nationalekonomen och välfärdsforskaren Andreas Bergh svarar. 

 

2019-02-06
Länk till avsnitt

48. Feminism del 1 med Katharina Berndt Rasmussen

Ett introducerande avsnitt till feminism genom ett deskriptivt, normativt och pragmatiskt påstående.

2018-12-19
Länk till avsnitt

47. Utilitarism med Torbjörn Tännsjö

Hur maximerar man lycka? I Bentham, Mill, Singer och Sidgwicks moralfilosofiska trakter lotsar Tännsjö dig igenom den utilitaristiska hållningen. Är ideologin politiskt översättningsbar? 

2018-12-10
Länk till avsnitt

46. Transhumanism med Karim Jebari

Ideologier utmanar varandra och utvecklar andra. Ett steg vidare från humanismen finns transhumanismen. Det är inte bara en ideologi, utan en värderingssamling, eller rörelse som förespråkar användandet av teknik för att förbättra människans villkor och egenskaper. Filosofen Karim Jebari förklarar dess innebörd.

2018-12-06
Länk till avsnitt

45. Queerteori med Tiina Rosenberg

Vad betyder queer? Vad ligger i begreppets historia? Hur ska det förstås, främst akademiskt, i dag? Vilka huvudgestalter har drivit queerteorins teoretiska utveckling? Professor Tiina Rosenberg vid Stockholms universitet förklarar.

 

2018-11-21
Länk till avsnitt

44. Tyst diplomati med Jan Eliasson

När och hur bör så kallad tyst diplomati tillämpas? När har det lyckats? När har det misslyckats? Jan Eliasson svarar och berättar om sina medlingserfarenheter inom konfliktlösning. I över femtio år har han arbetat inom politik och internationella relationer. Han är före detta utrikesminister och kabinettssekreterare på UD och har varit FN:s vice generalsekreterare. Numer är han ordförande i SIPRI och verksam inom Eliasson Group. 

2018-11-08
Länk till avsnitt

43. Autonomi med Jesper Ahlin Marceta

Vad är autonomi? Är det synonymt med frihet? En filosofisk genomgång av beslutskapacitet. Hur förvärvas den? Hur formas olika handlingsvägar? Vad är frivillighet? Hur vet man att ens beslut är ens egna (autentiska)? Genomsegling hos bland andra Skinner, Locke, Juth, Beauchamp och Childress. 

2018-10-24
Länk till avsnitt

42. Demokratisk legitimitet med Ludvig Beckman

Hur vet man att demokrati råder? Vilka förutsättningar krävs för att demokratisk legitimitet ska säkerställas? Genomgång med professor Ludvig Beckman, med en oundviklig stopptur vid Robert Dahl och hans klassikerverk "Demokratin och dess antagonister". 

2018-10-15
Länk till avsnitt

41. Populism med Ann-Cathrine Jungar

Hur ska populism förstås - från vänsterflanken till högerhållet - ur ett historiskt och nutida perspektiv? Hur manifesteras den politiskt? Varför är det ett omtvistat begrepp? Docent Ann-Cathrine Jungar förklarar. 

2018-09-30
Länk till avsnitt

40. Saltsjöbadsavtalet med Laila Abdallah

Den sociala dialogen i Sverige följde en lång, stundtals våldsam väg innan den landade i den konsensuskultur den svenska arbetsmarknaden är känd för idag. Några avgörande händelser ledde dit, varav en avgörande sådan är Saltsjöbadsavtalet, som slöts i december 1938 mellan LO och SAF. Samhällsvetaren Laila Abdallah berättar om dess framväxt, innehåll och resultat. 

2018-09-23
Länk till avsnitt

39. Talmannens roll med Tommy Möller

Vad har talmannen för roll och mandat? Det svenska talmansämbetets funktion har kritiserats gällande processen vid regeringsbildning - borde den göras tydligare? 

2018-09-14
Länk till avsnitt

38. Partitypologier som idealtyper med Magnus Hagevi

Hur appellerar partier till olika samhällsgrupper? Ett avsnitt som tar avstamp i Weber och Duverger. Redogörelse för kaderpartier, masspartier, kartellpartier och catch-all-partier.

2018-07-23
Länk till avsnitt

37. Sveriges valsystem med Sofie Blombäck

Hur fungerar det svenska valsystemet? Vad utmärker det från andra? Vilka partier, eller snarare listor, får presentera sig som valbara? Finns det några förändringar i det svenska valsystemet valåret 2018? Vilka mekanismer säkerställer representation? Hur har vi landat i de olika procentspärrarna? Statsvetaren Sofie Blombäck svarar.

2018-07-05
Länk till avsnitt

36. Fake news med Jack Werner

Ett samtal om en lyckad bluff, snygga påhitt, lögn och kritiska inåtblickar. En president twittrar ofta om det, en annan lagstiftar mot det. Vad är fake news? Vilka källkritiska principer bör man tillämpa i sin informationsinhämtning? Journalisten och poddaren Jack Werner förklarar. 

2018-06-28
Länk till avsnitt

35. Terrorism med Magnus Ranstorp

Eftersom det inte finns någon internationellt vedertagen definition av terrorism, hur utformar man då ett effektivt, multinationellt gensvar på detta globalt spridda fenomen och problem? Statsvetenskapsdocenten och terrorexperten Magnus Ranstorp svarar. Avsnittet innehåller även en genomgång av radikalisering och våldsbejakande extremism.

2018-06-20
Länk till avsnitt

34. Minusränta med Robert Bergqvist

Ett inhopp i penningpolitik och nationalekonomi. SEB:s chefekonom, tidigare verksam i Riksbanken, redogör för minusränta. Hur fungerar den? Ger den tänkt effekt? Vad är dess eventuella svaghet? Det ges även en förklaring till reporänta, inflation och deflation. 

2018-06-11
Länk till avsnitt

33. Dunning-Kruger-effekten med Emma Frans

1999 fick David Dunning och Justin Kruger rejäl skjuts i sina omnämningar, eftersom de då släppte en studie som kom att ge namn åt ett fenomen, eller effekt, som de flesta människor lär stöta på, så även inom politisk debatt och kunskapsskattning. Emma Frans är forskare inom epidemiologi vid Karolinska institutet, flerfaldig vinnare av diverse folkbildningsutmärkelser, författare till boken Larmrapporten - att skilja vetenskap från trams och aktiv vetenskapskommunikatör på olika plattformar. 

2018-05-21
Länk till avsnitt

32. EU - Sui generis med Göran von Sydow

Ett samtal om det man bör veta om Europeiska unionen med forskaren och ställföreträdande direktören på SIEPS, Göran von Sydow. Vad gör de sju huvudinstitutionerna? Hur ser unionens framtid ut? Vad är ett EU i olika hastigheter? Är kritiken om maktförskjutning, kostsamhet och tröghet befogad? 

2018-05-08
Länk till avsnitt

31. Flyktingkonventionen med Tove Hovemyr

Hur och varför kom den till? Vilka principer bygger den på? Vilka rättigheter ingår i den? Vad har den för styrkor och svagheter? Juristen Tove Hovemyr ger en grundlig redogörelse tillsammans med genomgång av nyckelbegrepp.

2018-04-25
Länk till avsnitt

30. Kausal inferens med Amir Sariaslan

Ett avsnitt om forskningsdesign. Amir Sariaslan har en bakgrund som sociolog och beteendegenetiker och arbetar som forskare inom psykiatrisk genetik. Hör honom förklara kausal inferens, confounders och propensity scores på en matig kvart.

2018-03-29
Länk till avsnitt

29. Parlamentarism med Olof Peterson

Vad är positiv respektive negativ parlamentarism? Varför rotade den sig i det svenska styrelseskicket? Hur går en regeringsbildning till här? Varför gick Sverige från två till en kammare? Hur har denna ism landat ute i Europa?  

2018-03-04
Länk till avsnitt

28. Nudging med Therese Lindahl

Tanken bakom en så kallad "nudge" är att göra det lättare att välja rätt. Detta ämne är högaktuellt inom såväl politik som näringsliv och det bubblar på bra i Sverige, enligt Therese Lindahl, forskare på Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm. Avsnitt 28 avhandlar alltså nudging, ett beteende-psykologiskt begrepp som lanserades av forskarna Cass R. Sunstein och Richard H. Thaler. 

2018-02-11
Länk till avsnitt

27. Jämlikhet med Lisa Pelling

Detta oundvikliga, värdeladdade, stundtals svårinringade begrepp inom politisk diskussion reds ut av statsvetaren Lisa Pelling. Avsnittet innehåller ett historiskt avstamp, en definitionsredogörelse, genomgång kring det kontroversiella i jämlikhetsbegreppet och dagens utmaningar för implementering av det.

2017-12-13
Länk till avsnitt

26. Johan Skytte med David Lindén

Ett avsnitt med en rejäl historisk tillbakablick mot slutet av 1500-talet och början av 1600-talet, då statsingenjören Johan Skytte levde och verkade. Det hävdas att han grundlade statsvetenskapen. Historikern David Lindén menar att Skyttes idéer har bäring än idag, framför allt inom utbildningspolitiken. 

2017-11-24
Länk till avsnitt

25. Storbritanniens valsystem med Merrick Tabor

Kärnfull genomgång av förfarandet när Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, slarvigt benämnt Storbritannien, går till val. Vilket statsskick råder? Vem får rösta? Vem röstas fram och till vilken maktinstans? Vad är kronans inflytande? Merrick Tabor svarar. Han undervisar i komparativ politik vid Stockholms universitet. 

2017-11-13
Länk till avsnitt

24. Opinionsundersökningar med Dan Hedlin

Opinionsundersökningar visar människors ställningstaganden i olika sakfrågor och hur de vill kanalisera sin livsstil eller åsikt, exempelvis vilken partisympati de hyser för tillfället. Hur har mätningarna vuxit fram och tagit form? Vad finns det för olika sätt att samla in data och mäta opinion på? Hur görs urvalen? Vad är intervjuareffekt? Dan Hedlin, professor i statistik, svarar. 

2017-10-25
Länk till avsnitt

23. Fascism med Vera Maria Olsson

Fascismen. Hur växte den fram? Vad definierar den? Hur ser det fascistiska resonemanget ut, d.v.s. vad förespråkar den och vad är reagerar den emot? Forskningen är tydligen inte helt enig om dess innebörd, men Vera Maria Olsson axlar den digra uppgiften att förklara.

2017-10-10
Länk till avsnitt

22. GA "Jerry" Cohen med Markus Furendal

Rättvisa, jämlikhet och resursfördelning är centrala i den politiska filosofen GA ?Jerry? Cohens teoretiska arv. Med verk som "If You're an Egalitarian, How Come You're So Rich?" blåste han in ny luft och en gnutta kontrovers i de rättviseanknutna tankeväxlingarna, innanför som utanför de akademiska fästena. Han var medgrundare och medlem i sällskapet Septembergruppen, som bestod av samhällsforskare med intresse för analytisk marxism. Om man vill höra Cohen utveckla sina idéer själv, så tipsar Aning om att han innan sin bortgång medverkade i podcasten Philosophy Bites.

2017-09-25
Länk till avsnitt

21. Tysklands valsystem med Andreas Bågenholm

Det tyska förbundsdagsvalet hålls den 24 september 2017. Andreas Bågenholm, doktor i statsvetenskap och lektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, går igenom vad som röstas fram och av vem, valsystemets framväxt samt styrkor och svagheter, partilandskapet samt rollskillnaden mellan president och kansler. 

2017-09-14
Länk till avsnitt

20. Tjänstemannarollen med Jenny Madestam

En tjänstemans uppgift är att att verkställa politiska beslut och med det implementera de principer som ligger till grund för dem. Hur sker det? Jenny Madestam är doktor i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning. Hon svarar på frågan och går igenom teorier knutna till offentlig förvaltning, Lennart Lundkvist, begreppet offentligt etos, samt något kort om New Public Management.

2017-06-19
Länk till avsnitt

19. Platt skatt med Jacob Lundberg

Vad är platt skatt? Hur skulle ett införande av det se ut i Sverige? Har det prövats i andra länder? Vad är dess fördelar respektive nackdelar? Vilka är vinnare och förlorare i en övergång till platt skatt? Jacob Lundberg svarar. Han är doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet och chefsekonom på tankesmedjan Timbro. Jacobs inriktning är offentlig ekonomi i allmänhet och skatter och ojämlikhet i synnerhet. Vi berör även finanskriser, ekonomisk effektivitet och rättvisa, samt skatteförändringars beteendepåverkan.

2017-06-06
Länk till avsnitt

18. GAL-TAN med Ulf Bjereld

Den klassiska höger-vänster-skalan i politiska uppfattningar har länge dominerat samhällsvetenskaplig diskussion och verkstad, men statsvetare har påpekat att den brister i variationsbeskrivning. Höger-vänster-indelningen har dessutom vuxit fram med historiska, samhälleliga skeenden som nu kränger över i omdaningar, varför fler dimensioner införts och skapat ny klassificering, såsom GAL-TAN. Vad står den för? Hur uppkom den? Hur kontrasterar den mot den välkända vänster-högerskalan? Vad har den för styrkor och svagheter? Vilken väljartyp definierar sig enligt spektrats olika steg? Nämnda statsvetare: Ronald Inglehart, Liesbet Hooghe.

2017-05-25
Länk till avsnitt

17. Liberalism med Karin Svanborg-Sjövall

Från ett historiskt år noll till idag. Den övergripande storetiketten liberalism bryts ner i förgreningar och exemplifieras med sakfrågeskiljelinjer. En genomgång av tongivande namn, grundläggande principer, människosyn och samhällsvision. 

2017-05-13
Länk till avsnitt

16. Retorik med Lena Lid-Falkman

Från Aristoteles till Kurt Johannesson - ett avsnitt som innehåller såväl en teoretisk introduktion och genomgång av retorikens historia, från klassisk till modern, som handfasta tips hur man blir en skicklig retoriker, samt vad man ska lyssna efter hos någon som verkar använda sig av övertygelsekonstens verktyg. 

2017-05-03
Länk till avsnitt

15. Filterbubblor med Peter Dahlgren

Ett avsnitt i gränslandet mellan mediepåverkan, politisk kommunikation och social kognition. Hur påverkar långvarig användning av sociala medier människors världsbild? Vad är filterbubblor, selektiv exponering, ekokammare och confirmation bias? Hur bör man värdera nyheter? Medieforskaren Peter Dahlgren svarar.

2017-04-26
Länk till avsnitt

14. Nätokrati med Jan Söderqvist

90-talets digitala revolution medförde en total genomsyrning av medieteknologi i samhället och därmed en omdaning av rådande maktstrukturer, menar Jan Söderqvist och Alexander Bard, framtidsfilosofer och författare till verken Nätokraterna, Det globala imperiet, Kroppsmaskinerna och Synteism. Söderqvist förklarar teorin bakom nätokratin, digital darwinism, informationsförorening, nya tidens maktvillkor och kunskapsvärdering, siandets uppfyllelse och teoretiskt mothugg från Slavoj ?i?ek. Nämnda filosofer: Gilles Deleuze, Pierre Lévy, Neil Postman och Marshall McLuhan.

2017-04-19
Länk till avsnitt

13. Argumentationsfel med Sara Packalén

Argumentationsfelen personangrepp/ad hominem, halmgubbe, cherry picking, auktoritetsargument/appeal to authority, ad populum, cum hoc ergo propter hoc och vanliga logiska felslut förklaras kärnfullt och med exempel.

2017-04-07
Länk till avsnitt

12. Argumentationsanalys med Sara Packalén

Vad är argumentationsanalys? Vad är ett bra argument? Hur byggs en hållbar argumentation? Sara Packalén är doktor i teoretisk filosofi och står för svaren i det här avsnittet som innehåller en teoretisk inkörsport till ämnet, några grundläggande distinktioner (tes, under-/delargument, hållbarhet m.m.) och exempel. Dessutom berörs rationalitet, skillnaden argumentationsanalys-retorik och intuitivt tänkande inom slutledning.

2017-03-29
Länk till avsnitt

11. Religion och pluralism med Joel Halldorf

Vad är religion? Bör den vara en privatsak? Kan ett kollektiv bestående av människor med kontrasterande ideologiska övertygelser samarbeta i samhällsbygget? Teologen Joel Halldorf redogör, utvecklar och problematiserar om religion och politiska kontrakt i detta elfte avsnitt. Han resonerar kring pluralism, sekularisering, religionsfrihet och vägen till demokrati. Dessutom berörs ansvar och skam i religiöst kodade konflikter och rättvisekamper förda av religiöst övertygade människor. Med mera.

2017-03-20
Länk till avsnitt

10. Humanism med Christer Sturmark

Ett upplysande avsnitt om humanism med författaren, debattören och föreläsaren Christer Sturmark, som också är ordförande för Humanisterna Sverige, en förening vars syfte är att arbeta för ett sekulärt samhälle och kritiskt tänkande. Det pratas således även viss sekularisering och vi tar vägen via namn som Bertrand Russel, Rebecca Goldstein och Steven Pinker.

2017-03-10
Länk till avsnitt

9. Uddatalsmetoden med Svante Linusson

Professor Svante Linusson förklarar den matematiska modellen bakom mandatfördelningen i det svenska valsystemet genom att redogöra för uddatalsmetoden och jämkade uddatalsmetoden. Dessutom förklarar han hur det nuvarande valsystemet kompletteras från och med valet 2018.

2016-10-25
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.