Sveriges 100 mest populära podcasts

Kompetensdagarna 2017

Kompetensdagarna 2017

Boverkets kompetensdagar om plan- och bygglagen på Münchenbryggeriet i Stockholm, 14:e och 15:e december 2017.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

boverket.se/

Avsnitt

Intervju med Lennart Hjelm, inspiratör och föreläsare

Hur ska man göra för att tänka utanför boxen och kan schemalagt beröm verkligen hjälpa till i det vardagliga arbetet? Lennart Hjelm delar med sig av tankesätt som utmanar och skapar en uppmuntrande arbetsmiljö - oavsett yrke.
2017-01-13
Länk till avsnitt

Intervju med Therese Byheden, planeringsarkitekt på Boverket

Webbutbildningen ?Att arbeta med PBL? består av flera block - men hur är utbildningen uppbygd och vad innehåller den? Therese Byheden delar med sig av utmaningarna och vad Plan- och bygglagen innebär för henne.
2017-01-13
Länk till avsnitt

Intervju med Maria Petersson, uppdragsledare på Boverket

Maria delar med sig av deltagarnas upplevelser, vad Plan- och bygglagen innebär samt vad nästa steg i regeringsuppdraget är.
2017-01-13
Länk till avsnitt

Intervju med Yvonne Svensson, Boverkets rättschef

Yvonne reder ut begreppen om hur man kan tänka i tolkningen av Plan- och bygglagen. Hon berättar om vilka utmaningar som finns och varför det är en lag som fortsätter att förändras.
2017-01-13
Länk till avsnitt

Intervju med Anders Sjelvgren, Boverkets generaldirektör

Vilka ledord jobbar Anders efter och vilka utmaningar står Boverket inför den kommande tiden? Anders berättar vad han ser framför sig och vad Plan- och bygglagen betyder i hans arbete.
2017-01-13
Länk till avsnitt

Intervju med Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Regeringen satsar på fler och smartare bostäder - hur når vi dit? Peter Eriksson delar med sig av sin syn på bostadsbyggande och vad Plan- och bygglagen betyder för honom.
2017-01-13
Länk till avsnitt

31. Klimatanpassning som del av hållbar utveckling

Föredragshållare: Emelie Ahlstrand, utredare, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

30. Gestaltning i planprocessen

Föreläsare: Pehr Mikael Sällström, forskar om arkitektoniska gestaltningsprocesser på KTH.
2017-12-20
Länk till avsnitt

29. Byggskador ? en tickande bomb?

Föredragshållare: Mats Sjökvist, uppdragsledare, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

28. Ventilation i BBR - Verifiering av luftflöden borde tas på större allvar

Föredragshållare: Mats Östlund, AB Svensk Byggtjänst.
2017-12-20
Länk till avsnitt

27. Installationer för tappvatten

Föredragshållare: Mats Östlund, AB Svensk Byggtjänst.
2017-12-20
Länk till avsnitt

26. Dokumentation och kontroller enligt EKS 10

Föredragshållare: Lars Elofson, byggentreprenör, AB Svensk Byggtjänst.
2017-12-20
Länk till avsnitt

25. Vad menas med lämpliga byggprodukter?

Föredragshållare: Sara Elfving, biolog, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

24. Översyn av OVK- regler och förslag till lättnader i certifieringskrav

Föredragshållare: Wanda Rydholm, ventilationsexpert, Boverket
2017-12-20
Länk till avsnitt

23. Byggnadshöjd och våning

Föredragshållare: Adam Laurin, arkitekt, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

22. Attefallsreglerna ? hur blev det?

Föredragshållare: Josefin Hane, bygglovsexpert, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

21. Ekosystemtjänsterna i plan- och bygglagen ? vilket stöd finns och hur kan de tillämpas?

Föredragshållare: Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt och Doris Grellmann, ekolog, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

20. Miljöbedömningar i PBL-planer enligt det nya 6 kapitlet miljöbalken

Föredragshållare: Klara Falk, planeringsarkitekt, Boverket, Beatrice Buskas, jurist, Boverket, Ann Åkerskog, samhällsplanerare, Naturvårdsverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

19. Planbestämmelser ? Hur tydliga måste de vara?

Föredragshållare: Therese Byheden, planeringsarkitekt, Boverket, Adam Laurin, arkitekt, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

18. Farliga och otillgängliga lekplatser ? byggnadsnämndens ansvar?

Föredragshållare: Lars Brask, jurist, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

17. Tillämpning av 10 kap. 2§ PBL

Föredragshållare: Fredrik Ingmarsson, utredare, Annika Lindström, byggnadsingenjör, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

16. Ännu fler undantag från bygglovsplikten

Föredragshållare: Emma Rosenblom, antikvarie och Josefin Hane, bygglovsexpert, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

15. Roadtrip på jakt efter 8:13

Föredragshållare: Emma Rosenblom, antikvarie, Boverket och Klara Falk, planeringsarkitekt, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

14. Informationscentrum för hållbart byggande

Föredragshållare: Thomas Lundgren, produktområdeschef, Svensk Byggtjänst.
2017-12-20
Länk till avsnitt

13 B. PASS 2 kl. 14.30 ? 16.30: Så här kan vi arbeta för att skapa goda ljudmiljöer

Föredragshållare: Magnus Lindqvist och Jörgen Lundqvist, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

13 A. PASS 1 kl 13.00-14.30: Kan byggnader skydda de boende när man bygger i bullerutsatta lägen?

Föredragshållare: Christian Simmons, Chalmers, tekn. dr. akustik.
2017-12-20
Länk till avsnitt

12. Kommittén för modernare byggregler

Föredragshållare: Kurt Eliasson, utredare regeringskansliet.
2017-12-20
Länk till avsnitt

11. En utvecklad översiktsplanering

Föredragshållare: Johan Hjalmarsson, huvudsekreterare, Översiktsplaneutredningen.
2017-12-20
Länk till avsnitt

10. Paragrafer, pengar och personal- om finansiering av byggnadsnämndens verksamhet

Föredragshållare: Anna Andersson, tillsyns- och bygglovshandläggare i Vaxholms stad.
2017-12-20
Länk till avsnitt

9. PBL-tillsyn i praktiken

Föredragshållare: Anna Andersson, tillsyns- och bygglovshandläggare i Vaxholms stad.
2017-12-20
Länk till avsnitt

8. Att vara tekniskt råd ? vad innebär det?

Föredragshållare: Inga-Lill Segnestam, Tekniskt råd på Mark- och miljööverdomstolen.
2017-12-20
Länk till avsnitt

7. PBL och myndighetsutövning

Föredragshållare: Sven Boberg, chefsjurist Göteborgs stad.
2017-12-20
Länk till avsnitt

6. Att ta jordbruksmark i anspråk för bostadsbebyggelse

Föredragshållare: Johan Larsson, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting.
2017-12-20
Länk till avsnitt

5. Varför digitalisering av stadsbyggnadsprocessen?

Föredragshållare: Josephine Nellerup, strateg, Smart Built Environment.
2017-12-20
Länk till avsnitt

4. Vad kan Boverkets riksarkitektfunktion göra för dig?

Föredragshållare: Suzanne Pluntke, antikvarie Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt

3. Ökad tillgänglighet för en bättre stad!

Föredragshållare: Charlotte Teglgaard, Generalsekreterare Hissförbundet.
2017-12-20
Länk till avsnitt

2. En snabbare och hållbar samhällsplanering kräver en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Föredragshållare: Elisabeth Argus, IQ Samhällsbyggnad/Smart Built Environment.
2017-12-20
Länk till avsnitt

1. Vad händer med energifrågorna i Boverkets byggregler?

Föredragshållare: Mikael Näslund, utredare, Boverket.
2017-12-20
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.