Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Anpassa Skolan

Anpassa Skolan

Lärarkollegorna Cicci och Jimmy med ett brinnande intresse för ungdomar med särskilda behov diskuterar specialpedagogik och anpassningar inom skolan. Vi hoppas kunna ge en kunskap om undervisning, anpassningar och relationer i skolan. Lyssna gärna på vår podcast!

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/user-327136586

Avsnitt

24. Vad är differentierad undervisning egentligen? 20190611.

Vi hjälper er att reda ut hur du kan differentiera din undervisning utifrån fem ledord: -Tempo -Nivå -Omfång -Metod -Intresse Om du designar dina lektioner utifrån dessa punkter skapar du delaktighet hos alla elever och du får en mer varierad undervisning som skapar lärmiljöer som fler kan delta i. Att diskutera 1. Hur skapar du lärmiljöer för differentiering i klassrummet 2. Fundera över vilka utmaningar du har i en av dina klasser och hur du redan i planeringen skulle kunna förebygga dessa? 3. Vilka förändringar skulle du kunna göra i din undervisning som skulle gynna alla dina elever? Länkar: https://specialpedagogen.blog/2018/01/21/differentierad-undervisning-istallet-for-individanpassningar-nagra-exempel-for-kollegiala-reflektioner/ https://1larare.svedala.se/differentierad-undervisning-med-ord-och-begrepp-som-utgangspunkt/ https://www.gothiafortbildning.se/artiklar/skola/Helena-Wallberg-Lektionsdesign
2019-06-11
Länk till avsnitt

23. Trygghet, studiero och motivation, bästa tipsen för skolan. 20190514.

Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar 31 elever om hur de upplever sin skolvardag. Rapporten sammanfattar elever med funktionsnedsättningar i åldern 10 till 18 år som alla går i grundskolan. Rapporten förmedlar det de beskriver om vad som fungerar bra i skolan och vad de tycker är jobbigt eller svårt. Eleverna lyfter fram hur viktigt det är att vuxna finns där elev­erna är. De ser behov av att det finns vuxna att prata med och att det finns vuxna som reagerar och agerar när någon blir utsatt eller kränkt. De berättar även om lärare som inte räcker till för alla och om rädsla för att lämnas utanför eller att bli mobbade. FRÄMJANDE FAKTORER Trygghet: na?rvarande och tillga?ngliga vuxna som man kan prata med ? tryggare raster med olika aktiviteter, da?r vuxna finns med, a?ven fo?r de a?ldre eleverna ? vuxna som agerar na?r en elev a?r utsatt eller kra?nkt ? tilla?tande klimat i klassen, det ska vara okej att sta?lla ?dumma? fra?gor ? att bli sedd, att oftare fa? ho?ra vad man kan och bli erka?nd fo?r den man a?r ? att pa? olika sa?tt skapa gemenskap och tolerans i skolan. Studiero: ? lugn och ro i klassrummet ? att la?raren kan fo?rklara uppgiften tydligt ? kortare arbetspass och mo?jlighet till ro?relse ? att det a?r bra med exibla lo?sningar av era rum och mindre grupper ? att la?raren kan vara besta?md och sa?ga ifra?n na?r det a?r sto?kigt i klassrummet. Motivation: ? na?r la?rare har tid att fo?rklara ? na?r eleven fo?rsta?r vad hen ska go?ra och varfo?r ? att jobba med en kompis ? att det finns fler la?rare i klassen ? att skolan har utvecklat verksamheter dit elever kan ga? och fa? individuell hja?lp ? att prov fo?rdelas pa? olika veckor och att la?rare samverkar sinsemellan. Länkar: Rapporten https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/barnpanelrapport-tillganglig-version.pdf/ Seminariet: https://www.youtube.com/watch?time_continue=456&v=WxSm3JxeMhM
2019-05-14
Länk till avsnitt

22. Reflektioner kring läraryrket. 20190416.

Jimmy och Cicci pratar om egna erfarenheter att vara lärare, både utmaningarna och varför vi valt yrket. Vi pratar om uppdraget, krav och svårigheter samt det som ger oss energi. Vad är det som är svårast och vad är roligast med att vara lärare? Vad gör att du väljer att bli lärare och varför fortsätter du att vara lärare? Hur skapar du förtroende hos dina elever, kollegor, vårdnadshavare och ledning? Lärarens uppdrag och ansvar Lärarens vardag Lärarens utmaningar Lärarens effekt för elever Lärarens belöning På återhörande.
2019-04-16
Länk till avsnitt

21. Vi hjälper dig med tips kring betyg och bedömning utifrån Skolverkets "Allmänna råd" 20190305.

Vi hjälper att reda ut det viktigaste inom betyg och bedömning enligt nya allmänna råden från Skolverket (HT2018). Vad tar vi med oss från de nya allmänna råden? 1. Allsidig bedömning inte ensidig. 2. Betygsbeteckningar på enskilda prov och uppgifter kan ha negativ inverkan på elever. 3. Matriser kan ha en negativa inverkan på elevers kunskapsinhämtning och utveckling. 4. För att skapa samsyn och sambedömning behöver skolan avsätta tid. 5. Resultaten på Nationella prov ska ge särskild ikr vid bedömning. 6. Undantagsbestämmelsen (Pysparagrafen). Tillämpas endast vid betygsättning. (Lyssna på avsnitt 3). Länkar. Allmänna råden: https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/betyg Webbkurs på Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/betygssattning-arskurs-7-9-gymnasieskolan-och-vuxenutbildningen---webbkurs Viktigt för elevhälsan: https://specialpedagogen.blog/2018/11/09/allmanna-rad-om-betyg-och-betygssattning-viktig-lasning-ocksa-for-elevhalsans-kompetenser/ https://specialpedagogpagymnasiet.blog/2018/11/08/skolverkets-allmanna-rad-om-betyg-och-betygssattning-en-vagledning-for-hur-vi-moter-elever-som-riskerar-att-inte-na-malen/ Positiv feedback: https://skolvarlden.se/artiklar/larare-hyllar-skolverkets-nya-rad-om-betyg-och-betygssattning Negativ kritik: https://johankant.wordpress.com/2018/11/02/allmanna-rad-vad-nytt/ Nationella prov och avvikelser från slutbetyg: https://lararnastidning.se/skolverket-vill-reglera-betygsattningen/
2019-03-05
Länk till avsnitt

20. Hur kan man öka sin relationskompetens? Konkreta tips utifrån den senaste forskningen. 20190201

Välkommen till en ny termin med podcasten Anpassa skolan. I detta avsnitt går vi igenom och ger konkreta tips på hur du som lärare/skolpersonal kan öka din egen relationskompetens. Relationskompetens är en central kompetens inom många yrken där man arbetar med människor. Denna kompetens behövs för att verksamhetens kvalitet ska bli god och för att målen ska uppnås, men även för att goda relationer är värdefulla i sig. Inom skolans värld visar studier att lärares relationskompetens är av avgörande betydelse för att främja elevers lärande och utveckling.
2019-02-01
Länk till avsnitt

19. De osynliga barnen. Hur blev det så här? 20180111.

De osynliga barnen. Vi diskuterar ?Kalla Faktas? program om hemmasittare-?De osynliga barnen? Bakgrund, nuläge och framtid. Hur ser det övergripande skolsystemet ut och hur kan dagens skola arbete med problematisk skolfrånvaro/hemmasittare. Statistiken säger att det rör sig om ca 5500 elever i Sverige som inte går till skolan. Vi tror dock att det är en låg siffra, det är troligtvis många fler. Skolsystemet Ordet inkludering har använts på ett ojämlikt sätt. Vissa kommuner lade ned alla mindre undervisningsgrupper och för många elever med problematisk skolfrånvaro så blev det en svårighet att komma till skolan. Skollagen 2011, med komplettering år 2014. 3 kap. Barns och elevers utveckling mot ma?len??3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de beho?ver i sitt la?rande och sin personliga utveckling fo?r att de utifra?n sina egna fo?rutsa?ttningar ska kunna utvecklas sa? la?ngt som mo?jligt enligt utbildningens ma?l. Elever som till fo?ljd av funktionsnedsa?ttning har sva?rt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges sto?d som syftar till att sa? la?ngt som mo?jligt motverka funktionsnedsa?ttningens konsekvenser. Elever som la?tt na?r de kunskapskrav som minst ska uppna?s ska ges ledning och stimulans fo?r att kunna na? la?ngre i sin kunskapsutveckling. Lag (2014:458). Sa?rskilt sto?d 7§ Sa?rskilt sto?d fa?r ges i sta?llet fo?r den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det sa?rskilda sto?det ska ges inom den elevgrupp som eleven tillho?r om inte annat fo?ljer av denna lag eller annan fo?rfattning. Det kan vara paragraf 7 som har varit den svårtolkade delen i skollagen från 2011 och fram för allt delen ?Det sa?rskilda sto?det ska ges inom den elevgrupp som eleven tillho?r?. Kommunen har ansvaret och det finns ingen övre gräns för hur mycket en skola ska anpassa för en enskild individ. Dagens skola Hur ska en skola jobba för att undvika att elever får problematisk skolfrånvaro? -Tydlig policy från skolledningen -Gemensamt arbetssätt på skolan -Schemalagd tid för samarbete -Utbildning av personal -Kollegialt arbete -Ansvarig lärare i arbetslaget -Kartläggning av kompetens på skolan -Kartläggning av skolfrånvaro -Uppföljning och anpassningar Vi önskar en God Jul och så ses vi i januari!
2018-12-11
Länk till avsnitt

18. Hur kan vi hjälpa flickor med diagnos? Intervju med vår gamla elev. 20181127

Vi intervjuar en av våra gamla elever. Vi får höra Linas skolhistoria från lågstadiet fram till gymnasiet. Hur ska man uppmärksamma en flicka med diagnos? Vilka symtom är vanliga hos flickor med ADHD? Vilka anpassningar måsta vi göra? Vilka uppgifter blir svåra? Vikten av en god relation med hemmet. Länkar i ämnet: https://specialpedagogik.se/skolan-och-varden-missar-flickor-med-adhd/ https://www.levamedadhd.se/att-leva-med-adhd/barn-med-adhd/skillnad-mellan-flickor-och-pojkar/ https://www.mrshyper.se/adhd-hos-flickor-inte-bara-adhd/
2018-11-27
Länk till avsnitt

17. Viktiga frågor från våra lyssnare. Vi ger råd och tips till föräldrar och lärare. 20181113.

Vi svarar på frågor från våra lyssnare. Frågor från föräldrar. 1. Hur når man fram till en mentor på skolan som inte har kunskaper om NPF-diagnos? 2. Jag har ett barn som inte går till skolan, vad ska jag göra? Frågor från lärare. 1. Jag har en elev som alltid kommer sent på mina lektioner, hur ska jag tänka? 2. Jag har en elev/elever som inte kan sätta igång med uppgifter själv och jag har inte tid att hjälpa hela tiden. Hur gör jag? Vi ger även tips på litteratur, podcasts och hemsidor. Joanna Lundin https://www.bokus.com/bok/9789144118581/en-skola-som-fungerar-for-alla/ Anna Sjölund m.fl. https://www.bokus.com/bok/9789127819047/autism-och-adhd-i-skolan-handbok-i-tydliggorande-pedagogik/ Diana Lorenz https://www.bokus.com/bok/9789177410867/stress-och-psykisk-ohalsa-hos-elever-med-autism/ NPF-podden https://urskola.se/Produkter/198042-NPF-podden/Visa-alla Mr Bartons Maths http://www.mrbartonmaths.com/index.html www.elevhalsan.se
2018-11-13
Länk till avsnitt

16. De bästa tipsen från Joanna Lundins bok "En skola som fungerar för alla" 20181030.

-Vi har läst Joanna Lundins bok: ?En skola som fungerar för alla? (Studentlitteratur, 2018). -Vi pratar om varför det är viktigt att ALL skolpersonal får utbildning kring elever med funktionsvariation. -Vilken är den viktigaste friskhetsfaktorn? -Hur fyller du på relationskontot så att du sedan kan göra uttag från det? -Knep som inte kostar något för verksamheten. -Hur kan man ta vara på skolans interna kompetens? -Hur kan man skapa gemensam elevsyn och en välgrundad värdegrund i skolan? -Hur kan jag ändra mitt förhållningssätt kring problematiska skolbeteenden? -När ska jag kontakta föräldrarna? -När är det lämpligt att ge läxor? -Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö med kognitiva hjälpmedel? Konkreta tips. -Magiska 7:an, hur gör man? -Vad är förändringspyramiden?
2018-10-30
Länk till avsnitt

15. Konkreta tips hur du kan hjälpa elever med utmanade beteenden. 20181016.

Konkreta tips hur du kan hjälpa elever med utmanade beteenden Vi fortsätter att berätta om ?Samarbetsbaserad problemlösning-CPS? utifrån mottot ?Barn gör rätt om de kan? -Kartläggning för att identifiera utmanande beteenden och olösta problem utifrån ett PlanB-samtal -Olika sätt att kommunicera med elever -Hur når du flickor med utmanande beteenden? -Hur kan pedagoger samarbeta kring elever? -Hur vet jag när jag ska ta hjälp av andra? -Vad kan skolan hjälpa till med och vad kan andra runt eleven hjälpa till med? -SIP-plan. (Samordnad individuell plan) -Hur löser vi problem vi själva skapat? -Extra anpassningar utifrån en kartläggning -Ärenden för elevhälsan https://www.livesinthebalance.org/
2018-10-16
Länk till avsnitt

14. Samarbetsbaserad problemlösning, hur fungerar det?

14. Samarbetsbaserad problemlösning, hur fungerar det? by Cicci Agestrand och Jimmy Svensson
2018-10-02
Länk till avsnitt

13. Ledarskap i klassrummet. Tre tips. 20180918.

Hur kan du skapa ett gott ledarskap i klassrummet och varför ska du göra det? Vi hjälper dig med tre viktiga saker som du behöver tänka på. -Det emotionella stödet. -Klassrumsorganisationen. -Instruktionsstöd. Om du jobbar lite extra med dessa faktorer kan du vinna mycket tid och öka både elevers inlärning och engagemang.
2018-09-18
Länk till avsnitt

12. Varför ska skolan satsa på ett aktivt elevhälsoteam? 20180903

Detta avsnitt ger er en tydlig bild hur ett fungerande "Elevhälsoteam/EHT" kan byggas upp. -Hur kan vi hjälpa elever som upplever skolrelaterad stress? -Hur hjälper vi elever med NPF som uppvisar symtom på stress? -Vilket uppdrag har EHT? -Vilka ska ingå i ett EHT? -Varför är det så jobbigt att bryta vanor? -Hur kan man förändra en skolas arbetssätt genom ett verksamt EHT? Vi pratar vidare med skolpsykologen Mattias Wretman.
2018-09-03
Länk till avsnitt

11. Psykisk hälsa hos elever främjas genom tidiga insatser.20180821.

Avsnittet är en intervju med skolpsykologen Mattias Wretman. Vi har haft en mycket intressant diskussion som ger oss nya vinklar och perspektiv på Psykisk Hälsa. Hur du som personal i skolan ska arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar.
2018-08-21
Länk till avsnitt

10. Det bästa från säsong 1. 20180529

Vi sammanfattar vårterminens alla avsnitt. Vad har vi lärt oss under alla avsnitt och vilka gemensamma nämnare har vi hittat. Vi ser fram emot nya äventyr i höst. Hör gärna av er med tips och förslag på anpassaskolan@gmail.com Nu tar vi sommarlov.
2018-05-29
Länk till avsnitt

9. Framgångsfaktorer för elever med psykisk ohälsa och stress. 20180515

Vi berättar om hur du kan arbeta och hjälpa elever med psykisk ohälsa och stress. -Vilka symtom tyder på psykisk ohälsa? -Vad beror det på? -Vilken hjälp finns? -Hur kan du anpassa för eleverna? -Hur kan föräldrar få hjälp? Vi är också glada att presentera vårt nya samarbete med Teknologisk Institut. De anordnar konferenser om Skola och Utbildning. Du som lyssnar får 10procent rabatt på deras konferenser med RABATTKODEN: anpassa skolan. https://www.teknologiskinstitut.se/skola-och-utbild?/c295221
2018-05-15
Länk till avsnitt

8. Särskilt begåvade elever. 20180501

Vi diskuterar hur du som lärare kan arbeta med särskilt begåvade elever. "Fem procent av eleverna kan räknas som särskilt begåvade. De behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling" (Skolverket) Länk till Pedagog Värmland https://www.pedagogvarmland.se/artikel/12-tecken-pa-att-du-kan-ha-en-sarbegavad-elev
2018-05-01
Länk till avsnitt

7. Extra anpassningar i skolan, del 2/2. 20180417

Fortsättningen på avsnittet om extra anpassningar. Tips och förenklade förklaringar hur du kan anpassa för dina elever som har funktionsvariation.
2018-04-17
Länk till avsnitt

6. Extra anpassningar i skolan, del 1/2. . 20180403

Detta avsnitt som är del 1/2, tar upp enkla tips på stressreducerande faktorer såsom: -Tydliga dagsplaneringar på tavlan -Förflyttningar -Schemastruktur -Fasta platser i klassrummen -Intrycksreducerande hjälpmedel -Checklistor -Mentrorsrollen -Samarbete
2018-04-03
Länk till avsnitt

5. En skolhistoria berättad av en tjej med ADHD . 20180320.

Detta avsnitt är en intervju med vår gamla elev. Avsnittet kopplas till det förra och handlar om hennes skolgång och svårigheter kring att vara tjej och ha ADHD. Vi följer henne från lågstadiet upp till gymnasiet och fram till idag.
2018-03-20
Länk till avsnitt

4. ADHD och Autism hos flickor. 20180306

Vi har varit på en föreläsning med Svenny Kopp på Ericastiftelsen. Hennes avhandling visar att flickor med diagnoserna ADHD och Autism upptäcks alldeles för sent. De kan ha haft flera år av skolmisslyckanden och skolfrånvaro innan man upptäcker dem. Hennes forskning har lett till förändrade diagnoskriterier och att förhoppningsvis vi i skolans värld och inom vården kan upptäcka dessa flickor i tid.
2018-03-06
Länk till avsnitt

3. Undantagsbestämmelsen 20180220

Vi diskuterar undantagsbestämmelsen/pysparagrafen. Svårigheter och hur man använder den.
2018-02-20
Länk till avsnitt

2. Problematisk skolfrånvaro. 20180206

Detta avsnitt handlar om Regeringens rapport om problematisk skolfrånvaro. Tips på hur du upptäcker problematisk skolfrånvaro snabbt och vad du ska göra. Vi ger tips utifrån vår erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd på resursskolor. Vi är två engagerade lärarkollegor, Jimmy Svensson och Cicci Agestrand, som har ett extra intresse för ungdomar med särskilda behov. Vi har påbyggnadsutbildning inom Specialpedagogik och har kunskaper inom funktionsvariationer såsom NPF och psykiatriska diagnoser, självskadebeteende och ätstörningar hos unga. Vi sitter inne med mycket kunskap som är unik för vår målgrupp. Vi vill förmedla kunskapen dels för att hjälpa andra och dels för att utveckla vårt eget kunnande. Genom podden vill vi på ett enkelt och handfast sätt prata om hur man når dessa ungdomar.
2018-02-06
Länk till avsnitt

1. Relationspedagogik. 20180123

Första avsnittet kommer handla om relationspedagogik med inspiration från Kenth Hedevåg. Hur skapar du en bra relation med en elev med funktionsvariation eller särskilda behov. Vi ger tips utifrån vår erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd på resursskolor. Vi är två engagerade lärarkollegor, Jimmy Svensson och Cicci Agestrand, som har ett extra intresse för ungdomar med särskilda behov. Vi har påbyggnadsutbildning inom Specialpedagogik och har kunskaper inom funktionsvariationer såsom NPF och psykiatriska diagnoser, självskadebeteende och ätstörningar hos unga. Vi sitter inne med mycket kunskap som är unik för vår målgrupp. Vi vill förmedla kunskapen dels för att hjälpa andra och dels för att utveckla vårt eget kunnande. Genom podden vill vi på ett enkelt och handfast sätt prata om hur man når dessa ungdomar.
2018-01-23
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.