Sveriges 100 mest populära podcasts

Demokratiresan - en podcast från SKR

Demokratiresan - en podcast från SKR

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället. Tekniker: Kjell Eriksson.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skr.se/skr/demokratiledningstyrning.49292.html

Avsnitt

#75 Välfärdsbrott

I dagens avsnitt samtalar vi om välfärdsbrott med ett särskilt fokus på företag och föreningars välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Johanna Skinnari förklarar vad som kan utgöra välfärdsbrott och omfattningen av dessa utifrån Brottsförebyggande rådets forskning. Christina Kiernan ger SKR:s syn och berättar om kommande insatser.

Medverkande: Johanna Skinnari, utredare och projektledare, Brottsförebyggande rådet, Christina Kiernan, Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR, Anders Nordh, SKR

2022-08-16
Länk till avsnitt

#74 Valsäkerhet

I dagens avsnitt samtalar vi om valsäkerhet det vill säga hur vi skyddar hela processen kring valets genomförande från det att valsedlarna trycks till valresultatet vunnit laga kraft. Sebastian Bay beskriver valmyndighetens insatser och Kicki Lech från Torsby kommun och det säkerhetsnätverk som finns i Värmland.

Medverkande: Sebastian Bay, team leader för valsäkerhet, Valmyndigheten, Kicki Lech, säkerhetssamordnare Torsby kommun, Martin Lidhamn, SKR

2022-06-21
Länk till avsnitt

#73 God samhällsstyrning lönar sig

I avsnittet möter du forskaren Rasmus Broms som i sin forskning konstaterat att väljare bryr sig om institutionell kvalitet och god samhällsstyrning när de går och röstar, och att den kommunala revisionen är viktig i det större arbetet med ansvarsutkrävande och institutionell kvalitet.

Medverkande: Rasmus Broms, docent i Statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, och Anna Eklöf, utvecklingsledare SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

2022-06-07
Länk till avsnitt

#72 Verktyg för risk- och konfliktanalys

I avsnittet berättar vi om ett verktyg som, SKR tillsammans med ett nätverk av kommuner och regioner, har utvecklat för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.

Medverkande: Anna-Lena Pogulis, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

2022-05-31
Länk till avsnitt

#71 Ett liv utan våld - medborgardialog och dialog som arbetssätt

Susanna Nolin, Ingrid Persson och Ulrika Stöök berättar om sitt arbete i Biskopsgården i Göteborg. Vi tar upp dialog och samtal som arbetssätt i socialt arbete och hur man kan arbeta med medborgardialog i en så komplex fråga som närvaro av våld på olika sätt.

Medverkande:

Susanna Nolin, SSPF-koordinator, Ingrid Persson, utvecklingsledare och Ulrika Stöök, utvecklingschef i  distrikt Angered Bostads AB Poseidon

Programledare: Nils Munthe, SKR

Tid: 29:21

2022-05-24
Länk till avsnitt

#70 Vikten av att alla får komma till tals

Vikten av att alla får komma till tals

Brödtext: Vi samtalar med Elena Namli och Hans Abrahamsson om demokratins utmaningar och hur ett lokalt demokratiarbete gör det möjligt för fler att komma till tals genom medborgardialog.

Medverkande: Elena Namli, Professor i Teologisk etik vid Uppsala Universitet,  Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs Universitetet, Nils Munthe, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 30:25

2022-05-10
Länk till avsnitt

#69 Det demokratiska samtalet

I detta avsnitt samtalar vi med Camilla Kullander från Karlstads kommun och Anna-Lena Pogulis om hur kommuner och regioner kan tänka för att utgöra ett stöd när det demokratiska samtalet "går över styr".

Medverkande:

Camilla Kullander, kommunikationsstrateg, Karlstads kommun Anna-Lena Pogulis, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 27:14

Textversion avsnitt 69 (PDF)

2022-04-26
Länk till avsnitt

#68 Skolval och partier i skolan

Sedan 2002 har det  varje valår anordnats skolval för elever på högstadie- och gymnasieskolor. I veckans avsnitt pratar vi med bland annat MUCF om varför det är viktigt att få lära sig mer om hur valet går till och hur val i skolor kan hjälpa till att öka  det ordinarie valdeltagandet men också försöka jämna ut det ojämlika valdeltagandet. Vi pratar också om politiska partiers närvaro i skolan och vad man kan tänka på när man bjuder i dem.

Programledare: Malin Svanberg SKR

Medverkande: Rebecka Hinn, MUCF, Amanda Nielsen, MUCF, och Björn Kullander SKR

Tid: 23:43

2022-04-12
Länk till avsnitt

#67 Digitalt utanförskap

Ahmed Kaharevic berättar om sin forskning om delaktighet och inkludering i förorter, vilka är digitalt utanför och varför. I en undersökning i Skäggetorp i Linköping framkommer att många använder Internet för att hålla kontakt med släktingar utomlands men samtidigt har svårt att förstå och använda offentliga e-tjänster.

Medverkande: Ahmed Kaharevic, doktorand i Statsvetenskap, Linköpings Universitet.

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 23:12

2022-03-29
Länk till avsnitt

#66 Självstyrelseindex och Europarådets granskning av kommunalt självstyre

Anders Lidström förklarar det index för lokalt självstyre som tagits fram av en forskargrupp på uppdrag av Europeiska kommissionen. Indexet utgår från den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse och gör att det nu finns ett mått som är jämförbart mellan olika länder och över tid. Vi får också höra om Europarådets granskning av det kommunala självstyret i Sverige som äger rum under våren 2022.

Medverkande: Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap, Umeå Universitet, Björn Kullander, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 30:36

2022-03-15
Länk till avsnitt

#65 Välfärdsbrottslighet

Håkan Sandahl och Lisa Pedersen berättar om en intervjustudie från SKR. Den visar att det bland annat finns behov av ökad kunskap om vad välfärdsbrott och otillåten påverkan är, samt att det behövs verktyg för att hantera problematiken.

Medverkande: Håkan Sandahl, avdelningschef, SKR, Lisa Pedersen, planeringsledare på stadsledningskontoret, Göteborgs stad

Programledare: Anna-Lena Pogulis, SKR

Tid: 30:24

2022-03-01
Länk till avsnitt

#64 Regionreformen i Finland

Siv Sandberg, förklarar den nya regionreformen som genomförs fullt ut från och med 1 januari 2023. I januari 2022 valdes de nya folkvalda som ska bygga upp de nya regionerna. Reformen omfattar hälsovård och sjukvård samt all socialtjänst, äldreomsorg och funktionshinderservice. 

Medverkande: Siv Sandberg, Universitetslärare  i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, Björn Kullander, SKR

Programledare: Nils Munthe, SKR

Tid: 34:53

2022-02-15
Länk till avsnitt

#63 Medborgardialog i Åbo

Minna Arve är stadsdirektören som blev Borgmästare i Åbo stad. I detta avsnitt får du höra henne prata om rollen som Borgmästare och hur staden arbetar med att involvera medborgarna genom medborgarbudget och medborgarpanel. Bland annat har de haft en medborgarpanel för att samtala om trafiken i centrum utifrån tre scenarier.

Medverkande: Minna Arve, Borgmästare i Åbo stad

Programledare: Nils Munthe SKR

Tid: 19:55

2022-02-01
Länk till avsnitt

#62 Det lokala självstyret ? en finurlig uppfinning

Tillsammans med Gunnar Wetterberg får vi en historisk tillbakablick på det lokala självstyret med start i medeltiden. Gunnar reflekterar över utvecklingen och ger motiv för ett fortsatt lokalt självstyre.

Medverkande: Gunnar Wetterberg, historiker, författare med mera

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 21:52

2022-01-18
Länk till avsnitt

#61 Vi behöver förändra kommunens DNA i grunden

Tema Digitalisering:
Vi samtalar med Cecilia Lejon, Mona Ekesryd och Anna Pegeleow från Värmdö kommun som berättar om hur de på ett systematiskt sätt arbetar med verksamhetsutveckling där man tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Vi får också höra om deras arbete med kompetensutveckling.    

Medverkande: Cecilia Lejon, Kommundirektör, Mona Ekesryd, chef för HUB för vårt smartare Värmdö, Anna Pegelow, strateg, Värmdö kommun

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 38:33

2021-12-21
Länk till avsnitt

#60 Politiska prioriteringar för digitalisering

Tema Digitalisering:
I detta avsnitt fokuserar vi på rollen som förtroendevald i arbetet med digitalisering tillsammans med Niklas Säwén, vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall. Samtalet kretsar kring utmaningar och prioriteringar och de förtroendevaldas uppdrag att företräda medborgarna när verksamheter digitaliseras.

Medverkande: Niklas Säwén, vice ordförande i kommunstyrelsen, Sundsvalls kommun

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 19:20

2021-12-20
Länk till avsnitt

#59 Att lösa välfärdsutmaningen

I avsnittet fokuserar vi på digitaliseringsarbetet i Knivsta kommun tillsammans med Åsa Spolander och Anette Ask. De berättar om möjligheter och utmaningar med samverkan med andra kommuner på strategisk och operativ nivå.

Medverkande: Åsa Spolander, digitaliseringschef och Anette Ask, verksamhetsutvecklare, Knivsta kommun

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 28:15

2021-12-17
Länk till avsnitt

#58 Så kan vi samverka regionalt

Tema Digitalisering:

Vi möter två regioner som har tagit sig an samverkan kring digitalisering på olika sätt, men med ett gemensamt mål, att utveckla samverkan mellan kommunerna i sina regioner. Kompetensfrågan lyfts fram som ett särskilt angeläget område att arbeta med både på kort- och lång sikt.

Medverkande: Magnus Leivik, ordförande digitaliseringsberedningen, Region Sörmland, Andreas Skoog och Lars Eriksson, samordnare digitalisering, Region Västerbotten.

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 32:30

2021-12-16
Länk till avsnitt

#57 Medborgarbudget i Göteborg

#57 Medborgarbudget i Göteborg

I detta avsnitt uppmärksammar vi ett omfattande samverkans arbete i stadsdelen Lundby i Göteborg. Vi får höra mer om ett övergripande arbete ?Skola som arena? där många aktörer har samverkat för att stärka området ur ett demokratiskt perspektiv. Här har medborgarbudgeten ?Din idé? särskilt uppmärksammats med ett hedersomnämnande internationell av OIPD som årligen utser ?Best practice in participation?.

Medverkande: Victoria Trygg, utvecklingsledare demokrati, och Klara Andersson, processledare barn och unga samverkan Göteborgs Stad

Programledare: Nils Munthe

Tid: 28:35

2021-12-14
Länk till avsnitt

#56 Internationella partnerskap för starkt MR-arbete lokalt

Tema mänskliga rättigheter:

Vad kan svenska kommuner lära av att samarbeta med kommuner på andra platser utanför Sveriges gränser? Avsnittet gästas av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som stöttar svenska kommuner i internationella partnerskap och som har inlett ett särskilt partnerskapsspår med fokus på mänskliga rättigheter. Medverkar gör även företrädare för två av de kommuner som deltar i MR-spåret: Jönköping och Kungsör, som berättar om insikter och lärdomar frön arbetet så här långt. En viktig insikt är att internationellt samarbete innebär en unik möjlighet att se de egna verksamheterna med nya ögon, men också att vi kan göra saker på ett annat sätt än det vanliga för att uppnå effektivitet, god kvalitet och respekt för de mänskliga rättigheterna

Medverkande: Josefine Hagström, Jönköpings kommun; Josefine Härdin, Kungsörs kommun; Karin Norlin Bogren, ICLD samt Cecilia Ramqvist, SKR.

Programledare: Malin Svanberg, SKR.

Tid: 28:31

2021-12-09
Länk till avsnitt

#55 Tillsammanskontraktet i Örnsköldsvik

Tema Mänskliga rättigheter:

Hur kommer vi överens om hur vi ska leva tillsammans?
I det här avsnittet får vi lära oss mer om Örnsköldsviks kommuns arbete för en stark lokal demokrati inom ramarna för det arbete som kallas Tillsammanskontraktet ? en sorts lokalt samhällskontrakt för rättigheter och skyldigheter. En viktig del i arbetet är att delaktiggöra brett, givetvis medborgarna i kommunen men även andra aktörer. Samtalet handlar även om makt, roller och ansvar; hur vi kan använda oss av befintliga strukturer för delaktighet och hur vi kan etablera nya.

Medverkande: Camilla Larsson, demokratisamordnare Örnsköldsviks kommun och Cecilia Ramqvist, SKR.

Programledare: Malin Svanberg, SKR.

Tid: 23:38

2021-12-08
Länk till avsnitt

#54 Relationen mellan korruptionsbekämpning och mänskliga rättigheter

Tema mänskliga rättigheter:

Hur påverkar korruption i ett samhälle tillgången till de mänskliga rättigheterna och vad är hållbarhetsmål 0? I ett samtal mellan Haayat Ibrahim IMM och Cecilia Berglin SKR så diskuteras varför relationen mellan arbetet mot korruption och arbetet för de mänskliga rättigheterna bör stärkas och utvecklas och vilka samhälleliga vinster det kan leda till.

Medverkande; Haayat Ibrahim, generalsekreterare Institutet mot mutor (IMM) och Cecilia Berglin, SKR.

Programledare: Malin Svanberg, SKR.

Tid: 25:18

2021-12-07
Länk till avsnitt

#53 Rätt att rösta!

Tema mänskliga rättigheter:

Rätten att lägga sin röst och att kunna ställa upp i val är en förutsättning för demokratin och en del av de medborgerliga och politiska rättigheterna. Samtidigt vet vi att det finns stora skillnader i det politiska deltagandet mellan olika grupper. Ta del av Uppsala kommuns arbete med så kallade demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet och Studieförbundet Vuxenskolans satsning för att stärka delaktigheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Medverkande: Gro Hansen, Uppsala kommun, Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan och Björn Kullander, SKR

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 31:23

2021-12-06
Länk till avsnitt

#52 Demokratisk granskning av kommunala aktiebolag

Lekmannarevision finns för att skapa legitimitet och förtroende för den växande del av den kommunala sektorn som bedrivs i aktiebolag. En väl fungerande lekmannarevision är en viktig del i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. Hur fungerar lekmannarevisionen i praktiken och hur kan den stärkas? Detta diskuterar vi med SKR:s experter på kommunal revision, Anna Eklöf och Lotta Ricklander.

Medverkande: Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 19:56

2021-11-30
Länk till avsnitt

#51 Migrantens röst

I detta avsnitt samtalar vi med Bi Puranen som leder den svenska forskningen för World Values Survey där man också gör särskilda studier kring migranter, en grupp som sällan kommer med i forskningsstudier, deras röst hörs inte. Här berättar Bi om vad som framkommit i de studier som hittills gjorts i Sverige.

Medverkande: Bi Puranen, forskare och  Generalsekreterare vid World Values Survey

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 34:18

2021-11-16
Länk till avsnitt

#50 Jubileumsavsnitt Demokratiresan

I 50 avsnitt har det pratats om demokrati så nu gör vi ett par tillbakablickar till avsnitt och händelser vi minns lite extra. Hur gick det med ungas delaktighet och vad var det nya samhällskontraktet egentligen?

Medverkande: Malin Svanberg, Lena Langlet, Anders Nordh, Nils Munthe, SKR

Programledare: Kjell Eriksson, produktionsbolag Kjelleman

Tid: 36:56

2021-11-02
Länk till avsnitt

#49 Öka kunskapen om, och engagemanget för EU

Vår kunskap om och vårt engagemang i frågor på EU nivå kan utvecklas. Här samtalar vi kring hur delaktigheten kan ökas till exempel genom handslag på lokal och regional nivå. Vi får också konkreta tips på frågor som kan vara värda att lyfta för att öka engagemanget.

Medverkande: Karin Flordal, SKR, Sofia Prans, Region Östergötland

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 29:22

2021-10-19
Länk till avsnitt

#48 Kultur- och fritid under pandemin

Pandemins konsekvenser har varit särskilt hårda för idrotts-, kultur- och fritidsverksamheterna. Förutom att kommuner och regioner har påverkats så har även civilsamhället drabbats när många verksamheter har stängts ned. I detta avsnitt samtalar vi med Nils-Olof Zethrin från SKR som är expert inom dessa områden.

Medverkande: Nils-Olof Zethrin, SKR
Programledare: Anders Nordh, SKR
Tid: 18:48

2021-10-05
Länk till avsnitt

#47 Näthat mot förtroendevalda

Idag samtalar vi utifrån två studier som FOI genomfört på uppdrag av SKR. De handlar om hur förtroendevalda omtalas på nätet samt vilka strategier som vi alla kan utsättas för i digitala miljöer. Det finns behov av att ta till sig information och kunskap och omsätta den i sitt eget handlande. En grund för de viktiga samtal som vi gemensamt behöver föra för att sprida kunskap, öka medvetenhet och därmed möjliggöra en respektfull dialog i det demokratiska samtalet.

Medverkande: Lisa Kaati, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI

Programledare: Anna Lena Pogulis, SKR

Tid: 24:36

2021-09-21
Länk till avsnitt

#46 Kommuners politiska organisation

SKR har i en kartläggning undersökt vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner. I detta avsnitt deltar Bo-Per Larsson, författare till rapporten, och Martin Lidhamn från SKR. De berättar om resultatet samt de dilemman som en organisation ställs inför vid val av politisk organisering.
Medverkande: Bo- Per Larsson, senior konsult, och Martin Lidhamn, SKR
Programledare: Nils Munthe, SKR
Tid: 32:47

2021-09-07
Länk till avsnitt

#45 Samverkan med Trossamfund

I podcasten Demokratiresan fokuserar vi denna gång på kommuner och regioners samverkan med trossamfund. Vi kommer samtala om vad som skiljer trossamfund från andra civilsamhällesorganisationer, hur kan man få till ett hållbart samarbete på lokal nivå och så kommer Malmö stad berätta om den resa de gjort i sin samverkan med trossamfunden.

Medverkande: Örjan Wallin,  Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Malin Martelius, Malmö Stad

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 26:26

2021-08-24
Länk till avsnitt

# 44 Våga testa nytt för en långsiktig hållbarhet - Agenda 2030

Veckans avsnitt handlar om hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som visar riktningen mot en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. En omställning som innebär förändringar mot hur vi arbetar och lever idag, då krävs ett ambitiöst arbete i samverkan med andra. Dessutom krävs mod att prova nya arbetssätt och våga testa nytt för att arbetet ska bli konkret, säger Sara och Emma i vårens sista poddavsnitt i podcasten Demokratiresan.

Medverkande: Sara Gustafsson, Linköpings Universitet och Emma Sterky, Nationella Samordnaren för Agenda 2030

Programledare: Nils Munthe, SKR

Tid: 29:53

2021-06-22
Länk till avsnitt

# 43 Kommunkompassen

I veckans avsnitt får vi veta mer om utvärderingsverktyget Kommunkompassen. I samtalet beskriver vi hur kommunkompassen är upplagd och fungerar. Ni får också lyssna till Kumla kommuns erfarenheter som har genomfört en utvärdering med kommunkompassen två gånger.

Medverkande: Katarina Hansson, Kumla kommun och Linda Norberg och Gunnar Gidenstam, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 30:54

2021-06-08
Länk till avsnitt

#42 Ungdomspolitik

I veckans avsnitt pratar vi om ungas inflytande över politik, sin vardag och kommuner och regioners verksamhet. Vad är det som krävs för att unga ska kännas reellt inflytande där de verkar och bor och vilka värderingar ger unga uttryck för när de får beskriva sin samtid och synen på framtiden?

Detta och mycket mer kommer du att få höra mer om när vi pratar med Christine Feuk från SKR samt Christina Nordmark från Region Dalarna. Christina har länge jobbat med styrnings- och ledningsfrågor vad det gäller systematiskt ungdomsinflytande.

Medverkande: Christina Nordmark, ungdomsstrateg i Orsa kommun och Region Dalarna, Christine Feuk, handläggare vid Sveriges Kommuner och Regioner.

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 29:31

2021-06-01
Länk till avsnitt

#41 Demokratin 100 år

Demokratins genombrott firar 100 år utifrån att besluts togs i riksdagen den 17 december 1918 om allmän rösträtt vilket uppmärksammas i hela landet.
SKR och regeringen har en överenskommelse med målsättningen är att verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Medverkande:  Anders Knape ordförande SKR, Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande i Bjurholm, Emma Frans från Kommittén Demokratin 100 år samt Eivy Blomdahl fullmäktiges ordförande i Boden.

Programledare: Anna-Lena Pogulis, SKR

Tid: 31.57

2021-05-11
Länk till avsnitt

#40 Att kommunicera medborgardialog

Trygghet har varit en väldigt prioriterad fråga hos oss i många år, säger Isabel Jansson, kommunikationsstrateg i Eskilstuna kommun. I veckans avsnitt tar vi upp vikten av ett strategiskt kommunikationsstöd vid medborgardialog i komplexa frågor. Eskilstuna deltar i SKR:s nätverk för medborgardialog med fokus på trygghet.

Medverkande: Rina Oord-Lundh och Isabel Jansson
Programledare: Anders Nordh, SKR 

Tid: 35:10

2021-04-27
Länk till avsnitt

#39 Arbetet mot hot och hat

I veckans avsnitt pratar vi om fem år av utbildning angående hot och hat mot förtroendevalda. SKR har utbildat fullmäktige i drygt 220 av Sveriges 310 kommuner och regioner från 2016-2020, och arbetet fortsätter även under 2021. Ett projekt som genomförs av SKR med stöd av regeringen. Tre utbildare reflekterar över hur kontexten i samhället förändrats under dessa fem år, och hur det påverkat vilka frågor som har varit i fokus och hur har det förändrats under dessa fem år.
Medverkande: Edward Andersson och Agneta Blom
Programledare: Anna-Lena Pogulis
Tid: 33:57

2021-04-14
Länk till avsnitt

#38 Internationella exempel på medborgardialog och medborgarbudget

I veckans avsnitt av Demokratiresan gör vi en internationell utblick. Ni får höra vad som händer inom medborgardialog och medborgarbudget i Portugal och Skottland. Hur har de processerna påverkats av det pandemi-år som varit?
Medverkande: Jez Hall, Manchester i Storbritannien, medborgarbudget och andra demokratiska innovationer, och Nelson Diaz, Portugal, internationell konsult och forskare inom medborgarbudget. Programledare är Anders Nordh, SKR och Edward Andersson, konsult vid SKR.

Tid: 30:46 engelska

Textversion (svenska) avsnitt 38 (PDF)

2021-03-29
Länk till avsnitt

#37 MR-kommun

?Piteå ska vara en kommun med samhällsgemskap med mångfald som grund.? så inleds veckans poddavsnitt som handlar om Piteå Kommun som blivit en MR-kommun. Vi samtalar med Helena Stenberg och Vera Renberg, Piteå kommun, om den resa kommunen gjort för att komma dit.

Medverkande: Helena Stenberg, kommunalråd och Vera Renberg, tjänsteperson i Piteå kommun

Programledare: Nils Munthe

Tid: 33:50

Textversion avsnitt 37 (PDF)

2021-03-16
Länk till avsnitt

#36 Revision i kristider

Välkomna till ett samtal om hur det har varit att bedriva revision under Coronakrisen. Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. I kristider är revisionen en funktion som kan vara med och bidra till lärande och förståelse för komplexa skeenden. I veckans avsnitt kommer vi att samtala om det tillsammans med Nenus Jidah som är revisionschef i Region Jönköpings län samt Anna Eklöf som är handläggare på SKR.

Medverkande: Nenus Jidah, Revisionschef Region Jönköping län, Anna Eklöf Handläggare SKR.

Programledare: Malin Svanberg
Tid: 26:04

2021-03-02
Länk till avsnitt

#35 Politiska mötesformer

I veckans avsnitt pratar vi med Helena Linde, jurist SKR, och Martin Lidhamn, handläggare SKR, om vad som krävs för att man ska kunna delta på distans i ett region- eller kommunfullmäktige. Vilka möjligheter och utmaningar finns men den nuvarande lagstiftningen på området?
Vi får också höra preliminära resultat från den enkät som kommunerna och regionerna svarat på, om hur det har funkat under det senaste året med att hålla möten på distans för de förtroendevalda.

Medverkande: Helena Lind, jurist SKR, och Martin Lidhamn, handläggare SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 27:25

Textversion avsnitt 35 (PDF)

2021-02-16
Länk till avsnitt

#34 Att leda under en pandemi

I detta avsnitt samtalar vi med två ledande förtroendevalda, Emilie Orring RSO i Uppsala och Peter Schilling KSO i Sundbyberg om hur det är att leda i en pandemi.

Hur påverkas de politiska församlingarna av de restriktioner som finns, så väl praktiskt som innehållsmässigt?

Vi pratar också om vad som krävs för att hålla dialogen med medborgarna levande och vad man längtar efter att åter kunna göra.

Medverkande: Emilie Orring, RSO i Uppsala och Peter Schilling, KSO i Sundbyberg.

Programledare: Nils Munthe

Tid: 33:50

Textversion avsnitt 34 (PDF)

2021-02-02
Länk till avsnitt

#33 Lokalt självstyre

I veckans avsnitt pratar vi om självstyret med Anders Knape, ordförande SKR och Bo-Per Larsson senior rådgivare åt SKR. Frågor som tas upp i avsnittet är varför självstyret är så viktigt för den svenska demokratiska modellen, och hur samspelet mellan stat, kommuner och regioner kan utvecklas för att skapa en likvärdig välfärd av hög kvalitet.

Anders och Bo-per pratar också om vika utmaningar självstyret står inför under en pandemi, vilka vill utmana det och vad skulle det kunna få för konsekvenser.

Medverkande:

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner,och Bo-Per Larsson Senior rådgivare SKR

Programledare: Anders Nordh

Tid: 28:52

Textversion avsnitt 33 (PDF)

2021-01-19
Länk till avsnitt

#32 Medborgarbudget för Landsbygden

Uppsala är inte bara Sveriges fjärde största stad utan också en stor landsbygdskommun. De har valt att under fem år satsa på medborgarbudget som en del av sitt landsbygdsarbete. Vi kommer få höra mer om hur medborgarbudget skulle kunna vara ett sätt att förhindra stad och land att glider isär och hur man på så vis kan hålla det demokratiska samtalet levande inom en kommun oavsett var man bor.

Medverkande: Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande Uppsala kommun

Samtalet leds av: Malin Svanberg, SKR

Tid: 16:19

Textversion avsnitt 32 (PDF)

2020-12-15
Länk till avsnitt

#31 De förtroendevalda i kommuner och regioner

Vilka är de förtroendevalda? SCB har nyligen gett ut ny statistik som rör våra förtroendevalda. I veckans avsnitt får vi veta vilka är de drygt 40 000 förtroendevalda i våra kommuner och regioner. I avsnittet medverkar Christina Mattisson Regionråd i Region Blekinge, Parisa Liljestrand KSO i Vallentuna och Jonas Olofsson som är utredare på SCB.

Programledare är Björn Kullander, SKR

Tid: 33:26

Textversion avsnitt 31 (PDF)

2020-12-09
Länk till avsnitt

#30 Ale 360 grader

I veckan avsnitt pratar vi med Ale kommun som berättar om sitt arbete med Ale 360, en modell för att arbeta med komplexa frågor. Vad gör man som kommun när man till exempel upptäcker att sociala förutsättningar på verkar livslängden, och hur kommer det sig att förutsättningarna är så ojämlika?

Vi får också veta vad namnet ALE 360 står för och hur de använder sig av det konkret för att stärka demokratin och politiken.

Medverkande: Mikael Berglund, KSO Ale kommun, Monica Berglund, vice KSO Ale Kommun och Lena Langlet, SKR

Samtalet leds av: Lena Langlet

Tid: 26.58

Textversion avsnitt 30 (PDF)

2020-10-22
Länk till avsnitt

#29 Det demokratiska samtalet

I veckans avsnitt pratar vi om de utmaningar som finns för att upprätthålla ett öppet och transparant demokratiskt samtal där alla kan delta. Hur kan vi tillsammans agera som motkraft så att ingen tystnar? Vi pratar med Carl Heat som varit ordförande den nationella kommittén om medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet.

Samtalet leds av Anna-Lena Pogulis, SKR

Tid: 29:15

2020-10-06
Länk till avsnitt

#28 Minoritetsfrågor

I Sverige finns det fem nationella minoriteter som alla omfattas av den svenska minoritetspolitiken. I avsnittet samtalar vi om kommuner och regioners arbete med minoriteter och minoritetsspråk samt kring ansvar för nationella minoriteterna. Det är fem gäster i programmet som berättar om sitt arbete, ett späckat avsnitt om ett viktigt ämne.

Medverkande: Björn Kullander SKR, Aina Negga Sametinget, Anne-Mari Angeria och Nils-Bertil Heikka, Luleå Kommun, samt Kaisa Syrjänen Schaal huvudsekreterare i utredning om minoritetspolitiken.

Samtalet leds av: Anders Nordh, SKR

Tid: 37:17

2020-09-22
Länk till avsnitt

#27 Sverigestudien

Sverigestudien mäter vilka värderingar som präglar Sverige, våra kommuner och våra arbetsplatser. Studien ger beslutsfattare, politiker och arbetsgivare unika insikter om de värderingar och beteenden som över tid präglar det svenska samhället. Men hur kan vi använda denna i praktiken när vi på det lokal planet vill samtalen om resultaten och använda dem för fortsatt arbete?

Medverkande: Christine Feuk och Lena Langlet, SKR

Samtalet leds av Malin Svanberg, SKR

Tid: 26:49

2020-09-07
Länk till avsnitt

#26 Om våldsbejakande extremism

I veckans avsnitt pratar vi om arbetet mot våldsbejakande extremism. Hur kan vi arbeta brett med frågan så att vi både förhindrar inträde i miljöerna och samtidigt underlättar utträde ur dem? Vi samtalar också om hur man kan agera som arbetsgivare när en upptäcker extremism, återintegrering vid avhopp samt om vilka rättsliga efterverkningar som finns om en begår exempelvis krigsbrott.

Medverkande: Jonas Trolle, Centrum mot våldsbejakande extremism.

Samtalet led av: Malin Svanberg, SKR

Tid: 22:36

2020-08-25
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.