Sveriges 100 mest populära podcasts

Demokratiresan - en podcast från SKR

Demokratiresan - en podcast från SKR

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället. Tekniker: Kjell Eriksson.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skr.se/skr/demokratiledningstyrning.49292.html

Avsnitt

#90 Ukraina ? vikten av fungerande kommuner

Hur påverkas kommunerna i Ukraina av kriget och vad kan svenska kommuner bidra med. Magnus Liljeström på SALAR-International ger oss en direktrapport om läget och en beskrivning av betydelsen av en fungerande lokal nivå när kriget kommer.

Medverkande: Magnus Liljeström, SALAR International

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

2022-11-22
Länk till avsnitt

#89 Mänskliga rättigheter, EU

I detta avsnitt samtalar vi om mänskliga rättigheter i förhållande till Sveriges medlemskap i EU.

Medverkande: Malin Looberger, Internationella sektionen, SKR, och Cecilia Berglin, Sektionen för styrning och verksamhetsutveckling, SKR.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

En textversion publiceras inom kort.

2022-11-17
Länk till avsnitt

#88 En god och rättssäker förvaltning

I detta avsnitt samtalar vi om hur en god och rättssäker förvaltning bidrar till att de mänskliga rättigheterna i högre grad uppfylls.

Medverkande: Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist, SKR, och Cecilia Berglin, Sektionen styrning och verksamhetsutveckling, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

En textversion publiceras inom kort.

2022-11-16
Länk till avsnitt

#87 Barns rätt till ett liv i trygghet och säkerhet

I avsnittet samtalar vi om hur Barnkonventionen kan tillämpas för att bland annat säkerställa barnets rätt till skydd och säkerhet.

Medverkande: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, SKR, och Cecilia Ramqvist, Demokratisektionen, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

En textversion publiceras inom kort.

2022-11-15
Länk till avsnitt

#86 Kvinnofrid

I detta avsnitt samtalar vi om hur kommuner och regioner kan förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Medverkande: Renée Andersson från SKR:s kvinnofridssatsning, Cecilia Ramqvist, Demokratisektionen, SKR.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.

En textversion publiceras inom kort.

2022-11-14
Länk till avsnitt

#85 Internationellt ledarprogram för kvinnor

SKR medverkar i ett internationellt ledarprogram för kvinnor, i samarbete med Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. I dagens avsnitt samtalar vi med politiska ledare som delar med sig av sina erfarenheter, starka möten och lärdomar.

Medverkande: Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande Mora kommun, Marie Oudin kommunstyrelsens ordförande Kristinehamns kommun och Lena Lindgren, projektledare SKR

Samtalsledare: Nils Munthe SKR

Textversion avsnitt 85 (PDF)

2022-11-07
Länk till avsnitt

#84 Komplexa hållbarhetsfrågor

Hur kan vi ta oss an de komplexa hållbarhetsfrågor vi står inför? Vi samtalar med John Holmberg, som ger oss flera konkreta tips och råd om hur vi kan hantera komplexa frågor.

Medverkande: John Holmberg, professor vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 84 (PDF)

2022-10-25
Länk till avsnitt

#83 Om valet 2022

I avsnittet ges en valanalys med fokus på kommun- och regionvalen. Samtalet fokuserar på frågor om valdeltagande, vilka partier som ökat respektive minskat, var partierna har sina starkaste fästen, hur det gått för de så kallade lokala partierna och hur förutsättningarna ser ut för att bilda styren i kommuner och regioner.

Samtalet handlar även om vallokalsundersökningen. Den visar att trenden om röstdelning håller i sig då var tredje väljare har valt att rösta på olika partier i de olika valen. Den visar också att sjukvården och skolan var väljarnas viktigaste frågorna i valet 2022.

Medverkande: Björn Kullander och Martin Lidhamn, Demokratisektionen, SKR

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 83 (PDF)

2022-10-11
Länk till avsnitt

#82 Så kan hållbarhet bli standard vid stadsutveckling

I avsnittet samtalar vi om hur en process för uppskalning kan påverka andra projekt och samhällsutvecklingen i stort. Hur strategiska mål kan stödja ett nytt arbetssätt. Kan resultaten av Hållbarhet blir Standard bli en del i styrning och ledning?

Medverkande: Lisa Einarsson, Projektledare Stockholm Stad, Christine Feuk , Expert kring styrning och ledning SKR, Helena Ulfsparre Familjebostäder.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 82 (PDF)

 

2022-10-06
Länk till avsnitt

#81 Ett verktyg för att lyckas skala upp hållbara lösningar vid stadsutveckling

I avsnittet för städerna Stockholm, Göteborg och Malmö en dialog kring hur de tillsammans med IVL utvecklat och testat ett verktyg i syfte att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö som en del i projektet Hållbarhet blir standard.

Medverkande: Per Arne Nilsson, Miljöförvaltningen Malmö Stad, Petter Kjellgren, Miljöförvaltningen Göteborg Stad, Stina Stenquist, Trafikkontoret Stockholms stad, Jonas Sondal, Projektledare Svenska Miljöinstitutet (IVL)

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 81 (PDF)

2022-10-05
Länk till avsnitt

#80 Förvaltningslogik och experimentell logik hörnstenar för samverkan

I avsnittet berättar forskare om samverkans betydelse i arbetet med hållbara innovativa lösningar såväl mellan medarbetare som mellan olika styrlogiker, som en del i projektet Hållbarhet blir standard.

Medverkande: Berit Balfors, Professor KTH, Peter Wiborn, AP4 Ledare Miljöförvaltningen Stockholms stad, Alexander Hellquist, UU, Anders Nordh, SKR

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

Textversion avsnitt 80 (PDF)

2022-10-04
Länk till avsnitt

#79: Varför är det utmanande att få hållbarhet att bli standard?

I avsnittet samtalar vi om de utmaningar som finns med att arbeta för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar, så att lösningarna kan användas av fler.

Medverkande: Lisa Enarsson, Projektledare Stockholm Stad , Åsa Romson, Senior expert och forskare Svenska Miljöinstitutet (IVL), Katharina Luhr, Borgarråd Stockholm

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR.

Textversion avsnitt 79 (PDF)

2022-10-03
Länk till avsnitt

#78 Tillitsbaserad styrning

Vilken betydelse har den tillitsbaserade styrningen för den politiska styrningen? Vi samtalar med Rolf Solli och Christine Feuk som ger oss flera perspektiv utifrån en aktuell undersökning han genomfört på uppdrag av SKR.

Medverkande: Rolf Solli, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås, Christine Feuk, SKR.

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR.

Textversion avsnitt 78 (PDF)

2022-09-27
Länk till avsnitt

#77 Sociala företag

Sociala företag är ett nytt begrepp som vi beskriver i dagens avsnitt. Vi får också exempel på hur en kommun kan göra affärer med sociala företag för att bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och breddad arbetsmarknad.

Medverkande: Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR, och Bente Sandström, enhetschef, Nordanstigs kommun.

Samtalsledare, Nils Munthe, SKR 

Textversion avsnitt 77 (PDF)

2022-09-13
Länk till avsnitt

#76 Självstyre och styrning av skolan

I avsnittet samtalar vi om den statliga styrningen av verksamheter som utförs av kommuner och regioner med ett särskilt fokus på styrningen av skolan. Vi samtalar om hur trender i den statliga styrningen, självstyrets roll för att anpassa verksamheter utifrån lokala förutsättningar och det gemensamma ansvaret som staten och kommunerna har för att skapa en bra skola för barn och ungdomar.

Medverkande: Bodil Båvner, handläggare, utbildningssektionen, SKR. BoPer Larsson, senior konsult.

Samtalsledare, Nils Munthe, SKR

Textversion avsnitt 76 (PDF)

2022-08-30
Länk till avsnitt

#75 Välfärdsbrott

I dagens avsnitt samtalar vi om välfärdsbrott med ett särskilt fokus på företag och föreningars välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Johanna Skinnari förklarar vad som kan utgöra välfärdsbrott och omfattningen av dessa utifrån Brottsförebyggande rådets forskning. Christina Kiernan ger SKR:s syn och berättar om kommande insatser.

Medverkande: Johanna Skinnari, utredare och projektledare, Brottsförebyggande rådet, Christina Kiernan, Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR, Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 75 (PDF)

2022-08-16
Länk till avsnitt

#74 Valsäkerhet

I dagens avsnitt samtalar vi om valsäkerhet det vill säga hur vi skyddar hela processen kring valets genomförande från det att valsedlarna trycks till valresultatet vunnit laga kraft. Sebastian Bay beskriver valmyndighetens insatser och Kicki Lech från Torsby kommun och det säkerhetsnätverk som finns i Värmland.

Medverkande: Sebastian Bay, team leader för valsäkerhet, Valmyndigheten, Kicki Lech, säkerhetssamordnare Torsby kommun, Martin Lidhamn, SKR

Textversion avsnitt 74 (PDF)

2022-06-21
Länk till avsnitt

#73 God samhällsstyrning lönar sig

I avsnittet möter du forskaren Rasmus Broms som i sin forskning konstaterat att väljare bryr sig om institutionell kvalitet och god samhällsstyrning när de går och röstar, och att den kommunala revisionen är viktig i det större arbetet med ansvarsutkrävande och institutionell kvalitet.

Medverkande: Rasmus Broms, docent i Statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, och Anna Eklöf, utvecklingsledare SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 73 (PDF)

2022-06-07
Länk till avsnitt

#72 Verktyg för risk- och konfliktanalys

I avsnittet berättar vi om ett verktyg som, SKR tillsammans med ett nätverk av kommuner och regioner, har utvecklat för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.
Medverkande: Anna-Lena Pogulis, SKR
Programledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 72 (PDF)

2022-05-31
Länk till avsnitt

#71 Ett liv utan våld - medborgardialog och dialog som arbetssätt

Susanna Nolin, Ingrid Persson och Ulrika Stöök berättar om sitt arbete i Biskopsgården i Göteborg. Vi tar upp dialog och samtal som arbetssätt i socialt arbete och hur man kan arbeta med medborgardialog i en så komplex fråga som närvaro av våld på olika sätt.

Medverkande:

Susanna Nolin, SSPF-koordinator, Ingrid Persson, utvecklingsledare och Ulrika Stöök, utvecklingschef i  distrikt Angered Bostads AB Poseidon

Programledare: Nils Munthe, SKR

Textversion avsnitt 71 (PDF)

2022-05-24
Länk till avsnitt

#70 Vikten av att alla får komma till tals

Vikten av att alla får komma till tals

Brödtext: Vi samtalar med Elena Namli och Hans Abrahamsson om demokratins utmaningar och hur ett lokalt demokratiarbete gör det möjligt för fler att komma till tals genom medborgardialog.

Medverkande: Elena Namli, Professor i Teologisk etik vid Uppsala Universitet,  Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs Universitetet, Nils Munthe, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 70 (PDF)

2022-05-10
Länk till avsnitt

#69 Det demokratiska samtalet

I detta avsnitt samtalar vi med Camilla Kullander från Karlstads kommun och Anna-Lena Pogulis om hur kommuner och regioner kan tänka för att utgöra ett stöd när det demokratiska samtalet "går över styr".

Medverkande:

Camilla Kullander, kommunikationsstrateg, Karlstads kommun Anna-Lena Pogulis, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 27:14

Textversion avsnitt 69 (PDF)

2022-04-26
Länk till avsnitt

#68 Skolval och partier i skolan

Sedan 2002 har det  varje valår anordnats skolval för elever på högstadie- och gymnasieskolor. I veckans avsnitt pratar vi med bland annat MUCF om varför det är viktigt att få lära sig mer om hur valet går till och hur val i skolor kan hjälpa till att öka  det ordinarie valdeltagandet men också försöka jämna ut det ojämlika valdeltagandet. Vi pratar också om politiska partiers närvaro i skolan och vad man kan tänka på när man bjuder i dem.

Programledare: Malin Svanberg SKR

Medverkande: Rebecka Hinn, MUCF, Amanda Nielsen, MUCF, och Björn Kullander SKR

Textversion avsnitt 68 (PDF)

2022-04-12
Länk till avsnitt

#67 Digitalt utanförskap

Ahmed Kaharevic berättar om sin forskning om delaktighet och inkludering i förorter, vilka är digitalt utanför och varför. I en undersökning i Skäggetorp i Linköping framkommer att många använder Internet för att hålla kontakt med släktingar utomlands men samtidigt har svårt att förstå och använda offentliga e-tjänster.

Medverkande: Ahmed Kaharevic, doktorand i Statsvetenskap, Linköpings Universitet.

Programledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 67 (PDF)

2022-03-29
Länk till avsnitt

#66 Självstyrelseindex och Europarådets granskning av kommunalt självstyre

Anders Lidström förklarar det index för lokalt självstyre som tagits fram av en forskargrupp på uppdrag av Europeiska kommissionen. Indexet utgår från den europeiska konventionen om kommunal självstyrelse och gör att det nu finns ett mått som är jämförbart mellan olika länder och över tid. Vi får också höra om Europarådets granskning av det kommunala självstyret i Sverige som äger rum under våren 2022.

Medverkande: Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap, Umeå Universitet, Björn Kullander, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 30:36

2022-03-15
Länk till avsnitt

#65 Välfärdsbrottslighet

Håkan Sandahl och Lisa Pedersen berättar om en intervjustudie från SKR. Den visar att det bland annat finns behov av ökad kunskap om vad välfärdsbrott och otillåten påverkan är, samt att det behövs verktyg för att hantera problematiken.

Medverkande: Håkan Sandahl, avdelningschef, SKR, Lisa Pedersen, planeringsledare på stadsledningskontoret, Göteborgs stad

Programledare: Anna-Lena Pogulis, SKR

Tid: 30:24

2022-03-01
Länk till avsnitt

#64 Regionreformen i Finland

Siv Sandberg, förklarar den nya regionreformen som genomförs fullt ut från och med 1 januari 2023. I januari 2022 valdes de nya folkvalda som ska bygga upp de nya regionerna. Reformen omfattar hälsovård och sjukvård samt all socialtjänst, äldreomsorg och funktionshinderservice. 

Medverkande: Siv Sandberg, Universitetslärare  i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi, Björn Kullander, SKR

Programledare: Nils Munthe, SKR

Textversion avsnitt 64 (PDF)

2022-02-15
Länk till avsnitt

#63 Medborgardialog i Åbo

Minna Arve är stadsdirektören som blev Borgmästare i Åbo stad. I detta avsnitt får du höra henne prata om rollen som Borgmästare och hur staden arbetar med att involvera medborgarna genom medborgarbudget och medborgarpanel. Bland annat har de haft en medborgarpanel för att samtala om trafiken i centrum utifrån tre scenarier.

Medverkande: Minna Arve, Borgmästare i Åbo stad

Programledare: Nils Munthe SKR

Textversion avsnitt 63 (PDF)

2022-02-01
Länk till avsnitt

#62 Det lokala självstyret ? en finurlig uppfinning

Tillsammans med Gunnar Wetterberg får vi en historisk tillbakablick på det lokala självstyret med start i medeltiden. Gunnar reflekterar över utvecklingen och ger motiv för ett fortsatt lokalt självstyre.

Medverkande: Gunnar Wetterberg, historiker, författare med mera

Programledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 62 (PDF)

2022-01-18
Länk till avsnitt

#61 Vi behöver förändra kommunens DNA i grunden

Tema Digitalisering:
Vi samtalar med Cecilia Lejon, Mona Ekesryd och Anna Pegeleow från Värmdö kommun som berättar om hur de på ett systematiskt sätt arbetar med verksamhetsutveckling där man tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Vi får också höra om deras arbete med kompetensutveckling.    

Medverkande: Cecilia Lejon, Kommundirektör, Mona Ekesryd, chef för HUB för vårt smartare Värmdö, Anna Pegelow, strateg, Värmdö kommun

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 38:33

2021-12-21
Länk till avsnitt

#60 Politiska prioriteringar för digitalisering

Tema Digitalisering:
I detta avsnitt fokuserar vi på rollen som förtroendevald i arbetet med digitalisering tillsammans med Niklas Säwén, vice ordförande i kommunstyrelsen i Sundsvall. Samtalet kretsar kring utmaningar och prioriteringar och de förtroendevaldas uppdrag att företräda medborgarna när verksamheter digitaliseras.

Medverkande: Niklas Säwén, vice ordförande i kommunstyrelsen, Sundsvalls kommun

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 19:20

2021-12-20
Länk till avsnitt

#59 Att lösa välfärdsutmaningen

I avsnittet fokuserar vi på digitaliseringsarbetet i Knivsta kommun tillsammans med Åsa Spolander och Anette Ask. De berättar om möjligheter och utmaningar med samverkan med andra kommuner på strategisk och operativ nivå.

Medverkande: Åsa Spolander, digitaliseringschef och Anette Ask, verksamhetsutvecklare, Knivsta kommun

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 28:15

2021-12-17
Länk till avsnitt

#58 Så kan vi samverka regionalt

Tema Digitalisering:

Vi möter två regioner som har tagit sig an samverkan kring digitalisering på olika sätt, men med ett gemensamt mål, att utveckla samverkan mellan kommunerna i sina regioner. Kompetensfrågan lyfts fram som ett särskilt angeläget område att arbeta med både på kort- och lång sikt.

Medverkande: Magnus Leivik, ordförande digitaliseringsberedningen, Region Sörmland, Andreas Skoog och Lars Eriksson, samordnare digitalisering, Region Västerbotten.

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 32:30

2021-12-16
Länk till avsnitt

#57 Medborgarbudget i Göteborg

#57 Medborgarbudget i Göteborg

I detta avsnitt uppmärksammar vi ett omfattande samverkans arbete i stadsdelen Lundby i Göteborg. Vi får höra mer om ett övergripande arbete ?Skola som arena? där många aktörer har samverkat för att stärka området ur ett demokratiskt perspektiv. Här har medborgarbudgeten ?Din idé? särskilt uppmärksammats med ett hedersomnämnande internationell av OIPD som årligen utser ?Best practice in participation?.

Medverkande: Victoria Trygg, utvecklingsledare demokrati, och Klara Andersson, processledare barn och unga samverkan Göteborgs Stad

Programledare: Nils Munthe

Tid: 28:35

2021-12-14
Länk till avsnitt

#56 Internationella partnerskap för starkt MR-arbete lokalt

Tema mänskliga rättigheter:

Vad kan svenska kommuner lära av att samarbeta med kommuner på andra platser utanför Sveriges gränser? Avsnittet gästas av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) som stöttar svenska kommuner i internationella partnerskap och som har inlett ett särskilt partnerskapsspår med fokus på mänskliga rättigheter. Medverkar gör även företrädare för två av de kommuner som deltar i MR-spåret: Jönköping och Kungsör, som berättar om insikter och lärdomar frön arbetet så här långt. En viktig insikt är att internationellt samarbete innebär en unik möjlighet att se de egna verksamheterna med nya ögon, men också att vi kan göra saker på ett annat sätt än det vanliga för att uppnå effektivitet, god kvalitet och respekt för de mänskliga rättigheterna

Medverkande: Josefine Hagström, Jönköpings kommun; Josefine Härdin, Kungsörs kommun; Karin Norlin Bogren, ICLD samt Cecilia Ramqvist, SKR.

Programledare: Malin Svanberg, SKR.

Tid: 28:31

2021-12-09
Länk till avsnitt

#55 Tillsammanskontraktet i Örnsköldsvik

Tema Mänskliga rättigheter:

Hur kommer vi överens om hur vi ska leva tillsammans?
I det här avsnittet får vi lära oss mer om Örnsköldsviks kommuns arbete för en stark lokal demokrati inom ramarna för det arbete som kallas Tillsammanskontraktet ? en sorts lokalt samhällskontrakt för rättigheter och skyldigheter. En viktig del i arbetet är att delaktiggöra brett, givetvis medborgarna i kommunen men även andra aktörer. Samtalet handlar även om makt, roller och ansvar; hur vi kan använda oss av befintliga strukturer för delaktighet och hur vi kan etablera nya.

Medverkande: Camilla Larsson, demokratisamordnare Örnsköldsviks kommun och Cecilia Ramqvist, SKR.

Programledare: Malin Svanberg, SKR.

Tid: 23:38

2021-12-08
Länk till avsnitt

#54 Relationen mellan korruptionsbekämpning och mänskliga rättigheter

Tema mänskliga rättigheter:

Hur påverkar korruption i ett samhälle tillgången till de mänskliga rättigheterna och vad är hållbarhetsmål 0? I ett samtal mellan Haayat Ibrahim IMM och Cecilia Berglin SKR så diskuteras varför relationen mellan arbetet mot korruption och arbetet för de mänskliga rättigheterna bör stärkas och utvecklas och vilka samhälleliga vinster det kan leda till.

Medverkande; Haayat Ibrahim, generalsekreterare Institutet mot mutor (IMM) och Cecilia Berglin, SKR.

Programledare: Malin Svanberg, SKR.

Tid: 25:18

2021-12-07
Länk till avsnitt

#53 Rätt att rösta!

Tema mänskliga rättigheter:

Rätten att lägga sin röst och att kunna ställa upp i val är en förutsättning för demokratin och en del av de medborgerliga och politiska rättigheterna. Samtidigt vet vi att det finns stora skillnader i det politiska deltagandet mellan olika grupper. Ta del av Uppsala kommuns arbete med så kallade demokratiambassadörer för att öka valdeltagandet och Studieförbundet Vuxenskolans satsning för att stärka delaktigheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Medverkande: Gro Hansen, Uppsala kommun, Kjell Stjernholm, Studieförbundet Vuxenskolan och Björn Kullander, SKR

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 31:23

2021-12-06
Länk till avsnitt

#52 Demokratisk granskning av kommunala aktiebolag

Lekmannarevision finns för att skapa legitimitet och förtroende för den växande del av den kommunala sektorn som bedrivs i aktiebolag. En väl fungerande lekmannarevision är en viktig del i den kommunala självstyrelsen, i den lokala demokratin. Hur fungerar lekmannarevisionen i praktiken och hur kan den stärkas? Detta diskuterar vi med SKR:s experter på kommunal revision, Anna Eklöf och Lotta Ricklander.

Medverkande: Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 19:56

2021-11-30
Länk till avsnitt

#51 Migrantens röst

I detta avsnitt samtalar vi med Bi Puranen som leder den svenska forskningen för World Values Survey där man också gör särskilda studier kring migranter, en grupp som sällan kommer med i forskningsstudier, deras röst hörs inte. Här berättar Bi om vad som framkommit i de studier som hittills gjorts i Sverige.

Medverkande: Bi Puranen, forskare och  Generalsekreterare vid World Values Survey

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 34:18

2021-11-16
Länk till avsnitt

#50 Jubileumsavsnitt Demokratiresan

I 50 avsnitt har det pratats om demokrati så nu gör vi ett par tillbakablickar till avsnitt och händelser vi minns lite extra. Hur gick det med ungas delaktighet och vad var det nya samhällskontraktet egentligen?

Medverkande: Malin Svanberg, Lena Langlet, Anders Nordh, Nils Munthe, SKR

Programledare: Kjell Eriksson, produktionsbolag Kjelleman

Tid: 36:56

2021-11-02
Länk till avsnitt

#49 Öka kunskapen om, och engagemanget för EU

Vår kunskap om och vårt engagemang i frågor på EU nivå kan utvecklas. Här samtalar vi kring hur delaktigheten kan ökas till exempel genom handslag på lokal och regional nivå. Vi får också konkreta tips på frågor som kan vara värda att lyfta för att öka engagemanget.

Medverkande: Karin Flordal, SKR, Sofia Prans, Region Östergötland

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 29:22

2021-10-19
Länk till avsnitt

#48 Kultur- och fritid under pandemin

Pandemins konsekvenser har varit särskilt hårda för idrotts-, kultur- och fritidsverksamheterna. Förutom att kommuner och regioner har påverkats så har även civilsamhället drabbats när många verksamheter har stängts ned. I detta avsnitt samtalar vi med Nils-Olof Zethrin från SKR som är expert inom dessa områden.

Medverkande: Nils-Olof Zethrin, SKR
Programledare: Anders Nordh, SKR
Tid: 18:48

2021-10-05
Länk till avsnitt

#47 Näthat mot förtroendevalda

Idag samtalar vi utifrån två studier som FOI genomfört på uppdrag av SKR. De handlar om hur förtroendevalda omtalas på nätet samt vilka strategier som vi alla kan utsättas för i digitala miljöer. Det finns behov av att ta till sig information och kunskap och omsätta den i sitt eget handlande. En grund för de viktiga samtal som vi gemensamt behöver föra för att sprida kunskap, öka medvetenhet och därmed möjliggöra en respektfull dialog i det demokratiska samtalet.

Medverkande: Lisa Kaati, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI

Programledare: Anna Lena Pogulis, SKR

Tid: 24:36

2021-09-21
Länk till avsnitt

#46 Kommuners politiska organisation

SKR har i en kartläggning undersökt vilka olika typer av politisk organisation som förekommer bland landets kommuner och regioner. I detta avsnitt deltar Bo-Per Larsson, författare till rapporten, och Martin Lidhamn från SKR. De berättar om resultatet samt de dilemman som en organisation ställs inför vid val av politisk organisering.
Medverkande: Bo- Per Larsson, senior konsult, och Martin Lidhamn, SKR
Programledare: Nils Munthe, SKR
Tid: 32:47

2021-09-07
Länk till avsnitt

#45 Samverkan med Trossamfund

I podcasten Demokratiresan fokuserar vi denna gång på kommuner och regioners samverkan med trossamfund. Vi kommer samtala om vad som skiljer trossamfund från andra civilsamhällesorganisationer, hur kan man få till ett hållbart samarbete på lokal nivå och så kommer Malmö stad berätta om den resa de gjort i sin samverkan med trossamfunden.

Medverkande: Örjan Wallin,  Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Malin Martelius, Malmö Stad

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 26:26

2021-08-24
Länk till avsnitt

# 44 Våga testa nytt för en långsiktig hållbarhet - Agenda 2030

Veckans avsnitt handlar om hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som visar riktningen mot en omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. En omställning som innebär förändringar mot hur vi arbetar och lever idag, då krävs ett ambitiöst arbete i samverkan med andra. Dessutom krävs mod att prova nya arbetssätt och våga testa nytt för att arbetet ska bli konkret, säger Sara och Emma i vårens sista poddavsnitt i podcasten Demokratiresan.

Medverkande: Sara Gustafsson, Linköpings Universitet och Emma Sterky, Nationella Samordnaren för Agenda 2030

Programledare: Nils Munthe, SKR

Tid: 29:53

2021-06-22
Länk till avsnitt

# 43 Kommunkompassen

I veckans avsnitt får vi veta mer om utvärderingsverktyget Kommunkompassen. I samtalet beskriver vi hur kommunkompassen är upplagd och fungerar. Ni får också lyssna till Kumla kommuns erfarenheter som har genomfört en utvärdering med kommunkompassen två gånger.

Medverkande: Katarina Hansson, Kumla kommun och Linda Norberg och Gunnar Gidenstam, SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 30:54

2021-06-08
Länk till avsnitt

#42 Ungdomspolitik

I veckans avsnitt pratar vi om ungas inflytande över politik, sin vardag och kommuner och regioners verksamhet. Vad är det som krävs för att unga ska kännas reellt inflytande där de verkar och bor och vilka värderingar ger unga uttryck för när de får beskriva sin samtid och synen på framtiden?

Detta och mycket mer kommer du att få höra mer om när vi pratar med Christine Feuk från SKR samt Christina Nordmark från Region Dalarna. Christina har länge jobbat med styrnings- och ledningsfrågor vad det gäller systematiskt ungdomsinflytande.

Medverkande: Christina Nordmark, ungdomsstrateg i Orsa kommun och Region Dalarna, Christine Feuk, handläggare vid Sveriges Kommuner och Regioner.

Programledare: Malin Svanberg, SKR

Tid: 29:31

2021-06-01
Länk till avsnitt

#41 Demokratin 100 år

Demokratins genombrott firar 100 år utifrån att besluts togs i riksdagen den 17 december 1918 om allmän rösträtt vilket uppmärksammas i hela landet.
SKR och regeringen har en överenskommelse med målsättningen är att verka för en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Medverkande:  Anders Knape ordförande SKR, Christina Lidström, kommunstyrelsens ordförande i Bjurholm, Emma Frans från Kommittén Demokratin 100 år samt Eivy Blomdahl fullmäktiges ordförande i Boden.

Programledare: Anna-Lena Pogulis, SKR

Tid: 31.57

2021-05-11
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.