Sveriges 100 mest populära podcasts

Demokratiresan - en podcast från SKR

Demokratiresan - en podcast från SKR

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är en allt viktigare fråga. I SKR:s podcast Demokratiresan diskuteras demokrati på lokal och regional nivå. Varje avsnitt fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin i kommuner och regioner, som till exempel medborgardialog, medskapande och samverkan med civilsamhället. Tekniker: Kjell Eriksson.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

sites.libsyn.com/166967/Demokratiresan

Avsnitt

#121 Att möta hot och hat och skapa strategier

I avsnittet delar Carina Sammeli med sig sina erfarenheter från att vara utsatt, till att avgå och att återkomma till politiska uppdrag. Samtalet handlar om vilka strategier man kan anta för att skapa en bra miljö i sitt uppdrag, men också om hur hot och hat påverkar den egna personen, livet och uppdraget. 
Medverkande: Carina Sammeli, ordförande i kommunstyrelsen, Luleå Kommun, Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR. 
Samtalsledare: Ulrika Stöök, SKR 

2024-02-06
Länk till avsnitt

#120 Politikernas trygghetsundersökning

Var tredje förtroendevald uppger i Politikernas trygghetsundersökning (PTU), som genomförs av Brå på regeringsens uppdrag, att de utsatts för hot, våld eller skadegörelse i sitt politiska uppdrag. Konsekvenserna vid utsatthet är störst bland kvinnor och påverkar deras politiska uppdrag och därmed demokratin.

Medverkande: Anna Frenzel, utredare Brottsförebyggande rådet (Brå), Anna-Lena Pogulis, utvecklingsledare, SKR.

Samtalsledare: Ulrika Stöök, SKR 

2024-01-22
Länk till avsnitt

#119 Litteratursstråkets medborgarbudget

Alla som bor och vistas i området Brunnsbo/Backa i Göteborgs Stad bjöds in att lägga förslag på aktiviteter. Här får ni höra om hur det gick till och vilka förslag som röstades fram.

Medverkande: Klara Wettre, ungdomskonsulent/samordnare, Fritid Hisingen, Göteborgs Stad
Bosse Parbring, 1:e vice ordförande i Förskolenämnden, ledamot Göteborgs kommunfullmäktige

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

2024-01-09
Länk till avsnitt

#118 Ortsutveckling i Borås

I Borås stad har de infört så kallat ortsråd i de fyra större serviceorterna med omland. Susanne Karlsson berättar om hur kommunen och ortsråden samverkar kring lokal utveckling.

Medverkande: Susanne Karlsson, utvecklingsledare, Borås Stad
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

2023-12-19
Länk till avsnitt

#117 Ekonomi och demokrati

I detta avsnitt får du följa med på ett samtal med Annika Wallenskog, chefekonom på SKR, där vi reflekterar över hur det ekonomiska läget för kommuner och regioner påverkar demokratin och varför det är bra med en välfärdsmodell med stark regional och lokal förankring.

Medverkande: Annika Wallenskog, chefsekonom SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

 

2023-12-05
Länk till avsnitt

#116 Dialog i ett planprogram

I planprogrammet i Klagshamn, Malmö kommun, tillsatte de resurser för en tidig dialog med medborgarna i det aktuella området. 

Medverkande: Marléen Engström och Steffanie Esse strateger vid stadsbyggnadskontoret, Malmö kommun. Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.

2023-11-21
Länk till avsnitt

#115 Inkludering och medborgardeltagande

I dagens avsnitt utvecklar Nazem Tahvilzadeh, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, innehållet i sin forskningsöversikt om hur medborgardialoger kan inkludera marginaliserade grupper.

Medverkande: Nazem Tahvilzadeh, fil.dr. och lektor i offentlig förvaltning och docent 
i statsvetenskap vid Södertörns högskola

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

2023-11-07
Länk till avsnitt

#114 Studie om korruption i kommuner och regioner

I en ny rapport från Statskontorets får vi mer kunskap om förekomsten av korruption, vilka riskområden och riskfaktorer som finns samt hur man kan förebygga korruption i kommuner och regioner.

Medverkande: Johan Mörck, utredare, Statskontoret, Cecilia Berglin, SKR
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

2023-10-24
Länk till avsnitt

#113 Om tillståndet för demokratin

V-Dem institutet berättar om sin senaste undersökning av tillståndet för demokratin på landsnivå. Den visar en nedgång de senaste 10 åren för att nu vara tillbaka på 1986-års nivå. Idag lever 72% av världens befolkning i autokratier.

Medverkande: Martin Lundstedt, forskare vid V-Dem institute, Göteborgs Universitet
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

2023-10-10
Länk till avsnitt

#112 Fagersta - din idé

Din idé är en medborgarbudget som riktar sig till unga. De får skicka in förslag på en aktivitet eller ett evenemang för unga, och sedan får andra ungdomar rösta på vilket eller vilka av förslagen som ska genomföras.

Medverkande:
Annika Hedberg, social hållbarhetsstrateg och Aya El turk, projektledare i Fagersta kommun
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

 

2023-09-26
Länk till avsnitt

#111 ? Medborgarberedning ? Citizen assemblies

Citizens assemblies, eller medborgarberedningar som vi på SKR har valt att kalla metoden på svenska, är en dialogmetod som fungerar bra när frågorna är svåra att förstå och starkt polariserade. Anna Colom beskriver hur metoden fungerar och ger exempel på hur den använts. Samtalet förs på engelska.

Medverkande: Anna Colom, research manager, Democratic Society, Edward Andersson, dialogexpert, Dem-design, Nils Munthe, SKR 
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Skrift: Medborgarberedning, SKR

2023-09-15
Länk till avsnitt

#110 Inför EU-valet 2024

9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet som är en av de lagstiftande EU-institutionerna och förberedelserna för att genomföra valet är redan på gång i många kommuner. Vi samtalar om vikten av att gå och rösta, EU:s påverkan på lokal och regional nivå och andra insatser som planeras inför EU-valet.
Medverkande: Klas Jansson, tf kontorschef, Europaparlamentet Sverige, och Malin Looberger, EU-samordnare SKR.
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

2023-09-12
Länk till avsnitt

#109 Styra med Agenda 2030

Medvetenheten kring hållbarhet och Agenda 2030 är hög i Sveriges kommuner och regioner. Men hur får vi igång ett förändringsarbete i verksamheten med målen i Agenda 2030 som utgångpunkt? Vilken roll kan politiken spela? Viktiga komponenter i arbetet är nulägesanalys och kommunikation.

Medverkande: Frida Johansson, hållbarhetstrateg, Tierps kommun
Sara Sjödal, KSO, Tierps kommun och Anette Jansson, programansvarig för hållbarhetsprogram, Region Gotland, och Christine Feuk, SKR.
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

2023-08-29
Länk till avsnitt

#108 Systematiskt arbete mot välfärdsbrott

Arbetet mot välfärdsbrottslighet kan se ut på många olika sätt i kommuner och regioner och kan med fördel ske systematiskt. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp, att se till hela processen. Hur kan vi förebygga, se till att kryphålen blir mindre, hur kan vi upptäcka, göra bättre kontroller så vi hittar dem som ändå slinker igenom och slutligen hur kan vi hantera de brott vi hittar på ett effektivt och smidigt sätt.

Medverkande: Mattias Wikner, konsult KPMG, och Christina Kiernan samordnare mot välfärdsbrott, SKR.
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

 

2023-08-15
Länk till avsnitt

#107 Motståndskraft för att möta förövarna digitalt

I det här avsnittet pratar vi om hur utrymmet för att uttrycka hot och hat i digitala miljöer har förändrats och riskerar att skapa en normativ förskjutning av det demokratiska samtalet.

Medverkande: Lisa Kaati, filosofie doktor och universitetslektor vid Institutionen för data-och systemvetenskap, Stockholms universitet, Nazar Akrami, professor i psykologi vid Uppsala universitet med inrikt¬ning på personlighets- och socialpsykologi och Daniel Lindvall doktor i sociologi vid Uppsala universitet och tidigare huvudsekreterare för ett flertal statliga utredningar.
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

2023-06-27
Länk till avsnitt

#106 Långsiktig samverkan skapar snabb handling i kris

Samverkan mellan Jönköpings Kommun och civilsamhället är en prioriterad fråga. Gemensamt har strukturer och en kultur av samverkan skapats som gör att parterna tillsammans kan handla snabbt vid en kris. Kontinuerliga möten, prestigeslöhet och politisks prioritering är några av nyckelfaktorerna som lyfts fram för en lyckosam samverkan. 

Medverkande: Thomas Yaftali, samordnare civilsamhälle i Jönköpings kommun, Marcus Adenfors, föreståndare för Pingstkyrkan (Pingst) i Jönköping.
Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

2023-06-13
Länk till avsnitt

#105 Hot mot det demokratiska samtalet

I avsnittet samtalar vi om hur förtroendevalda utifrån hur de utövar sitt politiska uppdrag kan bidra till att en mer motståndskraftig demokrati skapas.

Medverkande:

Lars Stjernkvist, Lasse Stjernkvist, statlig utredare och frilansjournalist
Jenny Jennie de Fine Licht - docent I offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan i Göteborg
Bo Per Larsson ? konsult
Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

 

 

2023-05-30
Länk till avsnitt

#104 Medborgardialog för funktionshinderpolitik

I Vänersborgs kommun har de i en pilotsatsning använt medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt för att ta fram ett politiskt styrdokument för funktionshinderpolitiken.

Medverkande: Erica Johansson, utvecklingsledare Vänersborgs kommun, Ulrika Stöök, utvecklingsledare, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 

2023-05-15
Länk till avsnitt

#103 Otillåten påverkan

Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson eller förtroendevald att agera på ett annat sätt än denne tänkt, till exempel fatta ett annat beslut inom ramen för myndighetsutövning eller välja att inte polisanmäla händelser.

Medverkande: Catharina Lindstedt, organisationsutvecklare mot otillåten påverkan i Göteborgs stad, Christina Kiernan samordnare mot välfärdsbrott, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

2023-05-02
Länk till avsnitt

#102 Elevborgarråd

I Karlstad kommun har alla elever i förskola och grundskolan möjlighet att lämna in förslag på hur kommunen ska utveckla sitt klimatarbete 

Medverkande: Johan Sjövall, utbildningschef för grundskola och Klara Perhamre, miljöstrateg i Karlstads kommun

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 

2023-04-20
Länk till avsnitt

#101 310 val - ett nytt politiskt landskap

Kommun- och regionvalen skiljer sig på flera sätt från riksdagsvalet. Fler personer har rösträtt, fler partier är representerade, olika styren bildas och många röstar på ett annat parti än i riksdagsvalet. I avsnittet ger SKR en analys av väljarna, de folkvalda, vilka styren som bildats och vilka partier som är representerade i det delvis nya politiska landskapet.  

Medverkande: Björn Kullander och Martin Lidhamn, SKR

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR 

2023-04-19
Länk till avsnitt

#100 Stärk fullmäktige

SKR erbjuder kommuner och regioner en grundutbildning för fullmäktigeförsamlingar efter valet 2022. I avsnittet berättar medarbetare från Demokratisektionen om uppdraget från SKR:s styrelse, upplägget samt om erfarenheterna efter att i en fjärdedel av kommunerna och regionerna har genomfört utbildningen.

Medverkande: Marin Lidhamn, Christine Feuk, Anna-Lena Pogulis och Anders Nordh, SKR

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

 

2023-04-18
Länk till avsnitt

#99 Välfärdsbrottslighet i regioner

Välfärdsbrottslighet i regionerna omfattar allt från oseriösa aktörer som överutnyttjar systemet till rena brott som bedrägerier eller läkemedelsrelaterad brottslighet. Vad krävs för att upptäcka denna brottslighet, vilka verktyg finns att använda och vilka verktyg som skulle behövas.

Medverkande: Linnea Graaf, samordnare Region Stockholm, Akuliina Salander, regionjurist Region Västra Götaland och Christina Kiernan, samordnare, SKR 

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

 

2023-04-04
Länk till avsnitt

#98 Revisorerna är allmänhetens ögon i den kommunala verksamheten

De förtroendevalda revisorerna ska biträdas av sakkunniga. I avsnittet har vi ett samtal om den kommunala revisionen, som ofta kallas ett lokalt, demokratiskt kontrollinstrument.

Medverkande: Tutti Johansson Falk, ordförande för revisionen i Landskrona kommun, Lena Salomon, sakkunnig på PwC samt Anna Eklöf, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR 

2023-03-21
Länk till avsnitt

#97 Kommunala råd

I detta avsnitt får vi möta forskare från Umeå Universitet som berättar om sin studie av kommunala pensionärsråd och funktionshinderråd. Studien är en enkätstudie som fångar upp kommunens representanter och civilsamhällesrepresentanter. Under samtalet tar vi upp vilka är det som deltar i råden, hur de ser på sin roll och hur de upplever att råden fungerar. 

Medverkande: Anders Lidström och David Feltenius, Umeå universitet

Samtalsledare: Nils Munthe

 

2023-03-07
Länk till avsnitt

#96 Politisk organisation - avsektoriserade modeller

Jörgen Johansson berättar om en studie där kommuner som har valt alternativa lösningar för att formera sin politiska organisation har studerats.

Medverkande: Jörgen Johansson, Universitetslektor vid Förvaltningshögskolan, Göteborg, Martin Lidhamn, SKR

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR 

2023-02-21
Länk till avsnitt

#95 Sociala företag för glesbygdens utmaningar

Sociala företag är ett nytt begrepp som vi beskriver i dagens avsnitt. Vi får exempel från Härjedalens- och Hudiksvalls kommun som tagit sig an sociala företag utifrån olika utgångspunkter.

Medverkande: Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR. Malin Elmerstig, utvecklingsstrateg, Härjedalens kommun och Mikael Damberg, enheten för arbetsliv och försörjning, Hudiksvalls kommun.

Samtalsledare, Nils Munthe, SKR

2023-02-07
Länk till avsnitt

#94 Försöksverksamhet

Anders Teljebäck berättar om läget i utredningen om försöksverksamhet i kommuner och regioner. Du får ta del av några exempel på försök utredningar som kommer att följa det kommande året.

Medverkande: Anders Teljebäck, särskild utredare i försverksamhetskommittén, Björn Kullander, SKR

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

2023-01-24
Länk till avsnitt

#93 Välfärdsbrottslighet - företag som brottsverktyg

I alla verksamheter där det finns möjlighet att komma över pengar finns det välfärds-brottslighet. För att upptäcka förekomsten av denna brottslighet är det viktigt att följa upp verksamheter bland annat utifrån de avtal som tecknats.

Medverkande: Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten, Christina Kiernan, samordnare, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 93 (PDF)

2023-01-10
Länk till avsnitt

#92 Att styra och leda tillsammans

För att skapa genomslag och resultat av politikens vägval har ett bra samarbete mellan ledande förtroendevalda och chefer betydelse. I dagens avsnitt tar vi del erfarenheter och reflektioner från forskare och förtroendevalda.

Medverkande: Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Krokoms kommun, Ulf Ramberg forskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Lena Lindgren, projektledare Demokratisektionen, SKR.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

2022-12-20
Länk till avsnitt

#91 Utblick mot Danmark

Vad sker inom medborgardialog och demokratiutveckling i Danmark? Vi samtalar med Anne Tortzen som delar sia reflektioner och tankar om utvecklingen i Danmark och andra länder och vad som utgör grunderna vid institutionalisering av nya demokratiska kanaler.

Medverkande: Anne Tortzen, Konsult. Rådgivare och forskare, Center för Borgerdialog, Nils Munthe, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh SKR

Textversion avsnitt 91 (PDF)

2022-12-06
Länk till avsnitt

#90 Ukraina ? vikten av fungerande kommuner

Hur påverkas kommunerna i Ukraina av kriget och vad kan svenska kommuner bidra med. Magnus Liljeström på SALAR-International ger oss en direktrapport om läget och en beskrivning av betydelsen av en fungerande lokal nivå när kriget kommer.

Medverkande: Magnus Liljeström, SALAR International

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

2022-11-22
Länk till avsnitt

#89 Mänskliga rättigheter, EU

I detta avsnitt samtalar vi om mänskliga rättigheter i förhållande till Sveriges medlemskap i EU.

Medverkande: Malin Looberger, Internationella sektionen, SKR, och Cecilia Berglin, Sektionen för styrning och verksamhetsutveckling, SKR.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

En textversion publiceras inom kort.

2022-11-17
Länk till avsnitt

#88 En god och rättssäker förvaltning

I detta avsnitt samtalar vi om hur en god och rättssäker förvaltning bidrar till att de mänskliga rättigheterna i högre grad uppfylls.

Medverkande: Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist, SKR, och Cecilia Berglin, Sektionen styrning och verksamhetsutveckling, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

En textversion publiceras inom kort.

2022-11-16
Länk till avsnitt

#87 Barns rätt till ett liv i trygghet och säkerhet

I avsnittet samtalar vi om hur Barnkonventionen kan tillämpas för att bland annat säkerställa barnets rätt till skydd och säkerhet.

Medverkande: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, SKR, och Cecilia Ramqvist, Demokratisektionen, SKR

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

En textversion publiceras inom kort.

2022-11-15
Länk till avsnitt

#86 Kvinnofrid

I detta avsnitt samtalar vi om hur kommuner och regioner kan förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Medverkande: Renée Andersson från SKR:s kvinnofridssatsning, Cecilia Ramqvist, Demokratisektionen, SKR.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR.

En textversion publiceras inom kort.

2022-11-14
Länk till avsnitt

#85 Internationellt ledarprogram för kvinnor

SKR medverkar i ett internationellt ledarprogram för kvinnor, i samarbete med Centrum för Lokal Demokrati, ICLD. I dagens avsnitt samtalar vi med politiska ledare som delar med sig av sina erfarenheter, starka möten och lärdomar.

Medverkande: Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande Mora kommun, Marie Oudin kommunstyrelsens ordförande Kristinehamns kommun och Lena Lindgren, projektledare SKR

Samtalsledare: Nils Munthe SKR

Textversion avsnitt 85 (PDF)

2022-11-07
Länk till avsnitt

#84 Komplexa hållbarhetsfrågor

Hur kan vi ta oss an de komplexa hållbarhetsfrågor vi står inför? Vi samtalar med John Holmberg, som ger oss flera konkreta tips och råd om hur vi kan hantera komplexa frågor.

Medverkande: John Holmberg, professor vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 84 (PDF)

2022-10-25
Länk till avsnitt

#83 Om valet 2022

I avsnittet ges en valanalys med fokus på kommun- och regionvalen. Samtalet fokuserar på frågor om valdeltagande, vilka partier som ökat respektive minskat, var partierna har sina starkaste fästen, hur det gått för de så kallade lokala partierna och hur förutsättningarna ser ut för att bilda styren i kommuner och regioner.

Samtalet handlar även om vallokalsundersökningen. Den visar att trenden om röstdelning håller i sig då var tredje väljare har valt att rösta på olika partier i de olika valen. Den visar också att sjukvården och skolan var väljarnas viktigaste frågorna i valet 2022.

Medverkande: Björn Kullander och Martin Lidhamn, Demokratisektionen, SKR

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 83 (PDF)

2022-10-11
Länk till avsnitt

#82 Så kan hållbarhet bli standard vid stadsutveckling

I avsnittet samtalar vi om hur en process för uppskalning kan påverka andra projekt och samhällsutvecklingen i stort. Hur strategiska mål kan stödja ett nytt arbetssätt. Kan resultaten av Hållbarhet blir Standard bli en del i styrning och ledning?

Medverkande: Lisa Einarsson, Projektledare Stockholm Stad, Christine Feuk , Expert kring styrning och ledning SKR, Helena Ulfsparre Familjebostäder.

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 82 (PDF)

 

2022-10-06
Länk till avsnitt

#81 Ett verktyg för att lyckas skala upp hållbara lösningar vid stadsutveckling

I avsnittet för städerna Stockholm, Göteborg och Malmö en dialog kring hur de tillsammans med IVL utvecklat och testat ett verktyg i syfte att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö som en del i projektet Hållbarhet blir standard.

Medverkande: Per Arne Nilsson, Miljöförvaltningen Malmö Stad, Petter Kjellgren, Miljöförvaltningen Göteborg Stad, Stina Stenquist, Trafikkontoret Stockholms stad, Jonas Sondal, Projektledare Svenska Miljöinstitutet (IVL)

Samtalsledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 81 (PDF)

2022-10-05
Länk till avsnitt

#80 Förvaltningslogik och experimentell logik hörnstenar för samverkan

I avsnittet berättar forskare om samverkans betydelse i arbetet med hållbara innovativa lösningar såväl mellan medarbetare som mellan olika styrlogiker, som en del i projektet Hållbarhet blir standard.

Medverkande: Berit Balfors, Professor KTH, Peter Wiborn, AP4 Ledare Miljöförvaltningen Stockholms stad, Alexander Hellquist, UU, Anders Nordh, SKR

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR

Textversion avsnitt 80 (PDF)

2022-10-04
Länk till avsnitt

#79: Varför är det utmanande att få hållbarhet att bli standard?

I avsnittet samtalar vi om de utmaningar som finns med att arbeta för att kunna skala upp och standardisera hållbara innovativa lösningar, så att lösningarna kan användas av fler.

Medverkande: Lisa Enarsson, Projektledare Stockholm Stad , Åsa Romson, Senior expert och forskare Svenska Miljöinstitutet (IVL), Katharina Luhr, Borgarråd Stockholm

Samtalsledare: Nils Munthe, SKR.

Textversion avsnitt 79 (PDF)

2022-10-03
Länk till avsnitt

#78 Tillitsbaserad styrning

Vilken betydelse har den tillitsbaserade styrningen för den politiska styrningen? Vi samtalar med Rolf Solli och Christine Feuk som ger oss flera perspektiv utifrån en aktuell undersökning han genomfört på uppdrag av SKR.

Medverkande: Rolf Solli, professor i företagsekonomi, Högskolan i Borås, Christine Feuk, SKR.

Samtalsledare, Anders Nordh, SKR.

Textversion avsnitt 78 (PDF)

2022-09-27
Länk till avsnitt

#77 Sociala företag

Sociala företag är ett nytt begrepp som vi beskriver i dagens avsnitt. Vi får också exempel på hur en kommun kan göra affärer med sociala företag för att bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och breddad arbetsmarknad.

Medverkande: Åsa Bengtsson, handläggare, arbetsmarknadssektionen, SKR, och Bente Sandström, enhetschef, Nordanstigs kommun.

Samtalsledare, Nils Munthe, SKR 

Textversion avsnitt 77 (PDF)

2022-09-13
Länk till avsnitt

#76 Självstyre och styrning av skolan

I avsnittet samtalar vi om den statliga styrningen av verksamheter som utförs av kommuner och regioner med ett särskilt fokus på styrningen av skolan. Vi samtalar om hur trender i den statliga styrningen, självstyrets roll för att anpassa verksamheter utifrån lokala förutsättningar och det gemensamma ansvaret som staten och kommunerna har för att skapa en bra skola för barn och ungdomar.

Medverkande: Bodil Båvner, handläggare, utbildningssektionen, SKR. BoPer Larsson, senior konsult.

Samtalsledare, Nils Munthe, SKR

Textversion avsnitt 76 (PDF)

2022-08-30
Länk till avsnitt

#75 Välfärdsbrott

I dagens avsnitt samtalar vi om välfärdsbrott med ett särskilt fokus på företag och föreningars välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Johanna Skinnari förklarar vad som kan utgöra välfärdsbrott och omfattningen av dessa utifrån Brottsförebyggande rådets forskning. Christina Kiernan ger SKR:s syn och berättar om kommande insatser.

Medverkande: Johanna Skinnari, utredare och projektledare, Brottsförebyggande rådet, Christina Kiernan, Samordnare mot välfärdsbrott och otillåten påverkan, SKR, Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 75 (PDF)

2022-08-16
Länk till avsnitt

#74 Valsäkerhet

I dagens avsnitt samtalar vi om valsäkerhet det vill säga hur vi skyddar hela processen kring valets genomförande från det att valsedlarna trycks till valresultatet vunnit laga kraft. Sebastian Bay beskriver valmyndighetens insatser och Kicki Lech från Torsby kommun och det säkerhetsnätverk som finns i Värmland.

Medverkande: Sebastian Bay, team leader för valsäkerhet, Valmyndigheten, Kicki Lech, säkerhetssamordnare Torsby kommun, Martin Lidhamn, SKR

Textversion avsnitt 74 (PDF)

2022-06-21
Länk till avsnitt

#73 God samhällsstyrning lönar sig

I avsnittet möter du forskaren Rasmus Broms som i sin forskning konstaterat att väljare bryr sig om institutionell kvalitet och god samhällsstyrning när de går och röstar, och att den kommunala revisionen är viktig i det större arbetet med ansvarsutkrävande och institutionell kvalitet.

Medverkande: Rasmus Broms, docent i Statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, och Anna Eklöf, utvecklingsledare SKR

Programledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 73 (PDF)

2022-06-07
Länk till avsnitt

#72 Verktyg för risk- och konfliktanalys

I avsnittet berättar vi om ett verktyg som, SKR tillsammans med ett nätverk av kommuner och regioner, har utvecklat för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.
Medverkande: Anna-Lena Pogulis, SKR
Programledare: Anders Nordh, SKR

Textversion avsnitt 72 (PDF)

2022-05-31
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.