Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Nas?l Olunur

Nas?l Olunur

Nilay Örnek mikrofonu mesleklerini ustal?kla icra etti?ini dü?ündü?ü insanlara yöneltip onlara ayn? soruyu soruyor; Nas?l Olunur?

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

nasil-olunur.simplecast.com

Avsnitt

50- Emre Arolat

Nas?l Olunur?un 50?nci bölümünün konu?u mimar Emre Arolat. O, Türkiye?nin en yetenekli, en çok tan?nan, en fazla tart???lan ve tart??an, hem proje, hem de yaz?n anlam?nda en çal??kan mimarlar?ndan biri. Nilay Örnek?in ?Nas?l iyi mimar olunur?? sorusuna yan?tla ba?layan programda Sancaklar Camii?nden Hatay?daki müze otele, ?aç?k, d??a dönük ve k??k?rt?c?? biri olma yolculu?undan gökdelenlere pek çok muhabbet aç?l?yor. Bölüm, mimarl?ktan yola ç?ksa da sorgulay?c?, çal??kan, samimi bir insan olmaya dair de pek çok ipucu içeriyor. Bu bölüm ?biraz? uzun. Böyle bir sözlü kay?t varken k?saltmaya gönlümüz el vermedi. ?yi dinlemeler.

2020-02-18
Länk till avsnitt

49- Harun Tekin

O, ya?ad??? toplum, yapt??? i? ve hayat üzerine çok dü?ünen, sözü olan, sözünü sak?nmayan insanlardan. Harun Tekin, müzisyen ve ?ark? yazar?. Ancak Nilay Örnek ile Harun Tekin, Nas?l Olunur'un bu bölümünde sadece müzik konu?muyor; felsefeden psikolojiye, "toplumun çukurlar?ndan" Kanal ?stanbul projesine pek çok konuda söz aç?yorlar.

2020-02-12
Länk till avsnitt

48- Murathan Mungan

Nas?l Olunur'un bu bölümdeki konu?u ?air ve yazar Murathan Mungan. Yazar?n ?ark? sözlerini yazd??? 2020 Model adl?, 26 ?ark?l?k albümünü temel alan bu bölümde Mungan, "Nas?l ?ark? sözü yazar? olunur?" sorusunun yan?t?ndan yola ç?k?yor yaz?ya, var olmaya, hayata dair derin ipuçlar? veriyor.

2020-02-06
Länk till avsnitt

47- U?ur Gürses

Dolara m? yat?r?m yapal?m, alt?na m?? Devlet, bankalardaki mevduatlar?m?za el koyabilir mi? Döviz hesaplar?m?z? dü?ük kurlardan TL'ye çevirirler mi? Enflasyon dü?se de, ürünlerin fiyat? diye dü?müyor? Ekonomi nedir? ?ktisattan nas?l ayr?l?r? Yap?sal reformlar deniler kavram?n aç?l?m? nas?l yap?l?r? Çin'in gidi?i ekonomiyi nas?l etkileyecek? Kripto paralar?n hayat?m?zdaki rolü nedir? Ve daha pek çok can al?c? basit ekonomi sorusu... U?ur Gürses, çal??ma hayat?na T.C. Merkez Bankas??nda ba?lam??, ard?ndan da ticari bankalarda üst kademe yöneticilik yapm?? bir isim. 20 y?ld?r da ekonomi yaz?lar? yaz?yor, konu?malar yap?yor. Gürses, büyük bir mütevaz?l?k ile Nilay Örnek'in "basit" sorular?n? yan?tlad?; Nas?l Olunur'dan bir tür "Ekonomi 101" bölümü ç?kt?.

2020-02-02
Länk till avsnitt

46- Yekta Kopan

Onu ilk sesiyle tan?d?k ama daha sonra kitaplar?, kültür sanat alan?ndaki çal??malar?, sunumlar?yla da bizi etkiledi. Nas?l Olunur'un 46'nc? bölümünde Nilay Örnek'in konu?u seslendirme sanatç?s?, yazar, sunucu, televizyon ve YouTube programc?s? Yekta Kopan. Bu bölümde bol muhabbetli ve bilgili, zaman?n ve zamane hallerinin masaya yat?r?ld??? keyifli bir bölüm sizleri bekliyor.

2020-01-30
Länk till avsnitt

45- Ne?e Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur

Bu bölümde ba?rolde peynir var... "Kirli Han?m" peynirinden Sava?tepe loruna, Divle obru?undan 'Gorcola'ya, 'Armola'dan Çorum Karg?'ya Türkiye'nin ilginç peynirleri neler? Bir peynir taba?? haz?rlarken nas?l bir yol izlenmeli? Mayalanmas?ndan korunmas?na peynirle ilgili pek çok konu... "Peynir A?k?na" ile "50 Peynirli ?ehir Bal?kesir? adl? kitaplar?n yazarlar? Ne?e Aksoy Biber ile Berrin Bal Onur, Nilay Örnek'in sorular?n? yan?tl?yor. 

2020-01-30
Länk till avsnitt

44- Saffet Emre Tonguç

Nilay Örnek'in bu bölümdeki konu?u, Türkiye'nin en çok gezen, en çok kitap yazan, en fazla ödül alan, en fazla tan?nan, çok da çal??an s?k? rehberlerinden biri... O bir "?stanbul uzman?". Tarihçi, seyahat yazar? ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç, Nas?l Olunur'un bu bölümünde e?itiminden rehberli?e ba?lamas?na, dünyaca ünlü pek çok ünlü isimle bir araya geli?inden Türkiye'de muhakkak gezilmesi gereken yerlere birçok farkl? konuda Örnek'in sorular?n? yan?tl?yor.

2020-01-27
Länk till avsnitt

43- Ferhat Ayd?n

Nas?l "bar psikolo?u" olunur? Ferhat Ayd?n, nam-? di?er "bar psikolo?u", ne?eli, e?itimli, gerçekten i?ini hakk?yla yapmak isteyen, bunun için türlü türlü yarat?c? yollar deneyen, mizahtan ve bilimden yararlanan biri. Her ?eyden önce, "gerçek bir psikolog". ??sizlikten i? yaratma, sahne dünyas?, psikoloji üzerine bol kahkahal? bir Nas?l Olunur sohbeti sizleri bekliyor.

2020-01-21
Länk till avsnitt

42- Nisan Ak

Nilay Örnek?in bu bölümdeki konu?u orkestra ?efi Nisan Ak. O, Nas?l Olunur?un ?u zamana kadarki en genç konu?u. Tesadüfen müzi?e ba?lad?, belki yine tesadüfler sonucunda orkestra ?efli?i okumaya karar verdi. Ama bunun için çok çal??t?, çal???yor ve klasik müzi?i herkese yakla?t?rmak için büyük bir çaba harc?yor. Bu bölümde klasik müzi?i rap?le de bir araya getirmeyi dü?ünen heyecanl? bir milenyum genci de tan?yacaks?n?z, i?inde çok profesyonel bir müzik insan?n? da? Orkestra ?efli?i üzerine çok ?ey ö?renmek de art?s?...

2020-01-16
Länk till avsnitt

41- Evrim Kuran

Evrim Kuran bir giri?imci ve özellikle "ku?aklar" üzerinde çal??an ara?t?rmac?. Nilay Örnek ile Evrim Kuran, Nas?l Olunur'un bu bölümünde özel olarak Z Ku?a??n? masaya yat?r?yor; bir önceki ku?aklarla ili?kiler de ihmal edilmiyor. 2000'li y?llarda do?anlar?n Türkiye'deki ya?amlar? nas?l? Nas?l hissediyor, hangi durumlarda nas?l ortak tepkiler veriyorlar? Ekonomik s?k?nt?s? olan ile olmayan gençler aras?ndaki ili?kiler nas?l? Ortak paydalar? neler? Gençler hangi müzikleri dinliyor, kimleri örnek al?yor, hangi kitaplar? okuyor, gelece?e nas?l bak?yorlar? Sorunlar neler, çözüm nerelerde olabilir? Nas?l Olunur'un 41'inci bölümünde.

2020-01-11
Länk till avsnitt

40- Bahattin Duran

Nas?l hakem olunur? Nilay Örnek?in bu bölümdeki konu?u hakem ve Erüst Tar?m'?n sat?n alma müdürü Bahattin Duran. Duran, Cüneyt Çak?r??n yard?mc? hakemi olarak, Tar?k Ongun ile birlikte pek çok maçta, derbide, hatta Dünya Kupas? maçlar?nda sahaya ç?km?? ba?ar?l? bir isim. Hakem olmak için neler gereklidir; mesle?in zorluklar? nelerdir? Niye pek çok hakemin ikinci i?i var? Bir hakem kimleri ciddiye al?r, kimleri almaz? Maçta hata yapt???n? fark eden bir hakem bununla nas?l ba?a ç?kar? Futbolla hiç ilginiz yoksa bile Bahattin Bey?in enerjisiyle keyifle dinleyece?iniz bir bölüm sizleri bekliyor.

2020-01-08
Länk till avsnitt

39- Arzu Kaprol

Moda tasar?mc?s? Arzu Kaprol, küçük ya?lar?ndan beri ne istedi?ini bilen, i?ini dünya standartlar?nda yapmak içini teknolojiden sosyolojiye, müzikten felsefeye pek çok farkl? disiplinden yararlanan biri. Bu nedenle de Nas?l Olunur?un bölümü Kaprol'un anlat?m?yla çok katmanl?; zihin aç?c?. "Zaman?n ruhu, korku ve heyecanlar? giydiklerimize nas?l yans?r?" sorusunun yan?t?ndan bir dönem Bursa'da kurulan rock gruplar?na; bir kötü deneyimi imzaya dönü?türme örne?inden Türk ordusunun üniformalar?n? tasarlamaya pek çok konu Nas?l Olunur'un 39'uncu bölümünde.

2020-01-06
Länk till avsnitt

38- Serdar Erener

Serdar Erener; Türkiye?de reklamc?l?k denince ilk akla gelen isimlerden biri, üzerinden y?llar da geçse sloganlar? ya da karakterleriyle akl?m?zda kalan pek çok reklam?n yarat?c?s?? Erener bu i?e nas?l ba?lad?, nas?l geli?tirdi? Reklam?n dünü, bugününü, yar?n?? Nas?l Olunur?un 38?inci bölümünde.

2019-12-25
Länk till avsnitt

37- Do?an Cücelo?lu

Nas?l Olunur?un 37?nci bölümünün konu?u, psikolog, ileti?im psikolojisi uzman?, e?itimci ve Türkiye?de ?ki?isel geli?im? yay?nlar?n?n babas? say?labilecek bir isim; Do?an Cücelo?lu. 1979?dan bu yana kitaplar? milyonlarca ki?iye ula?an Cücelo?lu, Nilay Örnek?in sorular?n? yan?tlarken, çocuk yeti?tirmeden evlili?e, ?m?? gibi? ya?amaktan korku toplumu olmaya pek çok konuyu kendi hayat?ndan da yola ç?karak mercek alt?na al?yor.

2019-12-19
Länk till avsnitt

36- Ahmet Ulu?

Pozitif, Doublemoon ve tabii ki Babylon... Ad? akl?m?za kaz?nan pek çok festival onlar?n çabas?yla yap?ld?, Türkiye'ye gelmesini hayal bile edemeyece?imiz yabanc? müzisyenleri onlar sayesinde dinledik. Nas?l Olunur'un bu bölümünde  Türkiye'de müzik ve e?lence sektörünü de?i?tiren isimlerden biri, Ahmet Ulu? var.

2019-12-05
Länk till avsnitt

35- Nihat S?rdar

O Türkiye'nin en ünlü ve ba?ar?l? radyocular?ndan biri... Yazar ve kendi deyimi ile bir "meddah"... Nas?l Olunur'un 35'inci bölümünde Nilay Örnek'in konu?u Nihat S?rdar.

2019-11-28
Länk till avsnitt

34- Jared Wall

Konuk Amerikal? ancak, sohbet Türkçe. Jared Wall, Türkiye'de ya?ayan, "bizi bizlere anlatan" ?Türkilizce? diyebilece?imiz yar? ?ngilizce-yar? Türkçe tweet'leriyle pek çok ki?inin dikkatini çeken bir ?ngilizce ö?retmeni. Nas?l Olunur'un bu bölümü bir de?i?ik...

 

2019-11-28
Länk till avsnitt

33- Haluk Oral

Prof. Dr. Haluk Oral, bir matematikçi, Türkiye'nin en önemli imzal? kitap koleksiyonerlerinden biri, ara?t?rmac? ve yazar. Nilay Örnek, Nas?l Olunur'un bu bölümünde "Matematik ve edebiyat nas?l birle?ir?" sorusundan yola ç?karak, dinleyicilere Oral'?n bilgi ve tecrübelerinden yararlanma f?rsat? sunuyor.

2019-11-28
Länk till avsnitt

32- ?smail Gezgin

Nas?l Olunur?un 32?nci bölümünün konu?u arkeolog, yazar ve ö?retim üyesi ?smail Gezgin. Nilay Örnek, arkeoloji, mitoloji, psikoloji, felsefe, sinema ve edebiyattan beslenen etkileyici üslubuyla dikkat çeken Gezgin?e soruyor: ?Arkeoloji bize nas?l hikâyeler anlat?r??

2019-11-22
Länk till avsnitt

31- Tar?k Bayaz?t - Sava? Ertunç

Nas?l Olunur'un bu bölümünde ilk defa "?u anda aktif olarak o i?i" yapmayan insanlar var. Ama i?lerinde çok iyiler! Nilay Örnek'in konuklar? Changa, ard?ndan da Müzede Changa adl? restoranlar?n kurucular?, Türkiye'deki yeme-içme sektöründe oyunu de?i?tiren iki isim; Tar?k Bayaz?t ve Savas? Ertunc?. Kurumsal i?lerden daha yarat?c? i?lere geçi?e, bir dönemin "yükselen ?stanbul"undan güldüren anektodlara çok keyifli bir sohbet sizleri bekliyor.

2019-11-11
Länk till avsnitt

30- Mehmet Y. Y?lmaz

Nilay Örnek, bu bölümde ?Nas?l Olunur?? sorusunu meslekta?? Mehmet Y. Y?lmaz?a yöneltiyor. Bugüne kadar pek çok büyük gazete ile derginin kuruculu?unu, yay?n yönetmenli?ini yapan Y?lmaz, bugünün medyas?n? masaya yat?r?rken çocukluk ve gençlik y?llar?na dair gülümseten anekdotlar da aktar?yor.

2019-11-05
Länk till avsnitt

29- Hasan Söylemez

Nas?l Olunur'a 29. bölümde gazeteci, foto?rafç?, belgeselci ama aslen "yolcu" Hasan Söylemez konuk oluyor. Bir bisikletle, 8 ay boyunca Anadolu'da hiç para harcamadan yapt??? yolculu?u kitapla?t?ran Söylemez, art?k Afrika k?tas?nda yolculuk yap?yor, o co?rafyan?n insanlar?n? belgesellerle anlat?yor. Hasan Söylemez, bölümde Nilay Örnek'e bu yolculuklar?n "neden" ve "nas?l"lar?n? anlat?yor.  

2019-11-05
Länk till avsnitt

28- Rayka Kumru

Nas?l Olunur'un 28'inci bölümünde konuk seksolog, dan??man ve e?itmen Rayka Kumru. Soru, ba?ta, "Seksolog nas?l olunur?" ama sonras?nda bölüm dallan?p budaklan?yor, Türkiye'de cinsellikle ilgili önyarg?lara, 'yanl?? dilden' çocuklar?n e?itimine kadar gidiyor. 

2019-10-29
Länk till avsnitt

27- Can Gürses

Nas?l Olunur'un bu bölümünde ba?rolde bilim var! Nilay Örnek'in bu bölümdeki konu?u, bir bilim popülerle?tiricisi, bir giri?imci ve etkinlik alan? ad?ndan da belli olabilecek Çocuklar için Oyunlarla Matematik Atölyesi'nin kurucusu Can Gürses.

2019-10-25
Länk till avsnitt

26- Bekir A??rd?r

"Türkiye ?öyle... Bu topraklarda ya?ayanlar ?öyledir, böyledir" diyoruz s?k s?k; Nas?l Olunur'un 26'nc? bölümünde bu cümleleri "gerçekten" hakk?yla söyleyebilecek, bugünün toplumu hakk?nda çok ?ey ö?renebilece?imiz biri var kar??m?zda... Nilay Örnek'in konu?u, konu?malar? ve yaz?lar?yla da tan?d???m?z, KONDA Ara?t?rma ve Dan??manl?k ?irketinin Genel Müdürü Bekir A??rd?r. 

2019-09-21
Länk till avsnitt

25 - ?okopop

Nilay Örnek'in bu bölümdeki konu?u Türkiye'nin ilk magazin YouTuber'? ?okopop. Onun programlar?nda bir haf?za var; popüler kültür, belli dönem insanlar?, siyaset, mafya, toplum ve huylar?m?z var. ?okopop yapt??? i?i, kendi program?n?n ba??nda ?Kavga, polemik, basitlik, skandal, hepsi bu kanalda? diye özetliyor ama asl?nda o, bildi?imiz magazin kavram?na format at?yor, "magazin arkeologlu?u yap?yor"

2019-09-16
Länk till avsnitt

24- Nevzat Ayd?n

Nilay Örnek?in bu bölümdeki konu?u, Yemeksepeti.com?un kurucu orta?? ve CEO?su, giri?imci ve yat?r?mc? Nevzat Ayd?n. Cumhuriyet tarihinin en büyük giri?imcilik hikâyelerinden birine imza atan Ayd?n, nas?l ba?lad???n?, ekiple ili?kilerini, kendi deneyimleri ?????nda ba?ar?l? olacak ya da yat?r?m alabilecek projeler için neler yap?lmas? gerekti?ini anlat?yor. Nas?l Olunur?un bu bölümünde, Ayd?n??n Obama, Robert De Niro ve Al Pacino gibi dünyaca ünlü isimlerle bulu?malar?ndan Trabzonspor a?k?na kadar pek çok konu da muhabbet konusu oluyor.

2019-08-12
Länk till avsnitt

23- Dilara Koçak

Nas?l formda kal?n?r? Bugünün diyet reçetesi bollu?unda diyet ve diyetisyen nas?l seçilmeli? Çocuklara do?ru beslenme nas?l ö?retilir? En ba?ta, do?ru beslenme nedir? Hangi diyet iyidir, hangileri kötü? Süt içelim mi, ekmek yiyelim mi? Bu sorular ve çok daha fazlas?n? diyetisyen Dilara Koçak yan?tl?yor. Koçak, kendi hikâyesinden de yola ç?karak, sa?l?kl? beslenmeden çal??kan ve üretken olman?n yollar?na pek çok konuda samimi ipuçlar? veriyor

2019-08-03
Länk till avsnitt

22- Özlem ve Murat Daltaban

Özgün sanat anlay???yla Türkiye?nin en farkl? ve be?enilen özel tiyatrolar?ndan biri olan DOT?un kurucular? Özlem ve Murat Daltaban, Nas?l Olunur?un 22?nci bölüm konuklar?. Nilay Örnek, iki tecrübeli isimle özel tiyatro kurmaktan oyunculu?a, hayatla tiyatro arac?l???yla ba?a ç?kmaktan yarat?c? süreçlere pek çok farkl? konuda keyifli ve ilgi çekici bir sohbet gerçekle?tiriyor.

2019-07-11
Länk till avsnitt

21- Mesut Süre

Nas?l Olunur?un 21?inci bölümünde Nilay Örnek?in konu?u Mesut Süre. Radyo programlar?, stand-up ?ovu ve son dönemde YouTube?un en iyilerinden biri olan ??li?ki Testi? adl? gösterisiyle ad?ndan s?kça söz ettiren Süre, komedi yapman?n, tek ba??na sahneye ç?kman?n, televizyonda olman?n zorluklar?n? anlat?yor. Süre ile kahkaha dolu bir sohbet sizleri bekliyor.

2019-07-11
Länk till avsnitt

20- Emrah Ablak

Nas?l Olunur?un 20. bölüm konu?u karikatürist Emrah Ablak. Yakla??k 30 y?l boyunca, 40'?n üzerinde fakl? dergide çizen, pek çok kitap yay?mlayan Ablak, son dönemde Instagram?daki ?Karikafilm? ve ?Ne Çizeyim? serisiyle gündemde. Karikatürün mecras?n? de?i?tiren, i?ini dönü?türen sanatç?lardan biri olan Ablak, günümüz mizah?n?, yeni y?llar?, O?uz Aral dönemini, projelerini, ?gülmeyi güldürmeyi? anlatt?.

2019-06-30
Länk till avsnitt

19- Meriç Eryürek

Dersimiz: Bilgisayar Oyunlar?! Nas?l Olunur?un 19. bölümünde, hem konuda hiçbir bilgisi olmayanlar?n, hem de ileri düzey oyuncular?n ilgisini çekebilecek bir programla oyun dünyas?na giriyoruz. Türkiye?de kaç milyon insan bilgisayar oyunu oynuyor? O dünya nas?l bir dünya? Türkiye ve dünyadaki y?ld?zlar? kimler? Çocuklar bilgisayar oyunu oynamal? m?? Hangi ya?a kadar hangi oyunlar oynanabilir? Bilgisayar oyunu sektöründen gelecek olur mu; bu oyunlar insana neler katar? Esports?tan iGame?e, Twich?ten Fortnite?a pek çok konuyu en basit ?ekilde ele al?yor, hem de profesyonel oyuncu olman?n formüllerini dinliyoruz. Nilay Örnek?in konu?u yüzde 30 reklamc?, yüzde 30 ö?retim görevlisi, yüzde 30 roman yazar?, yüzde yüz ?gamer? Meriç Eryürek.

2019-06-30
Länk till avsnitt

18- ?nci Eviner

Nas?l sanatç? olunur? Okullu olmak ?art m?d?r; galeriler, sab?r, çal??ma, yetenek, teknik, sponsorlar ne kadar önemli ya da gereklidir? ?çinde ya?an?lan toplum, farkl? alanlardaki birikimler sanat? nas?l etkiler? Bizler ça?da? sanat? nas?l daha iyi anlar?z? Nas?l Olunur'un 18. bölümünün konu?u sanatç? ?nci Eviner.

2019-06-21
Länk till avsnitt

17- Fatih Alt?nöz

Nas?l Olunur'un bu bölümünün konu?u bir psikiyatrist. Ama onun ba?ka özellikleri de var... O, biri bol ödüllü üç filmi olan bir senarist, yedi kitap sahibi bir yazar, bir dönemin efsane dergilerinden hem hasta, hem de doktorlar?n yazd??? ?izofrengi'nin kurucusu. Fatih Alt?nöz'le "Nas?l olunur da bu ortamda deli olunmaz?"? konu?tuk

2019-06-21
Länk till avsnitt

16- ?lker Canikligil

Nas?l Olunur'da 16'nc? bölümünün konu?u yönetmen ?lker Can?kl?gil. "Yönetmenlik sanatç?l?k de?ildir, son derece teknik bir i?tir" diyen Can?kl?gil ile yönetmenlik, kli?eler, ele?tiri kültürü, dizi ve film sektörü, televizyon ile sinema kar??la?t?rmas? üzerine ak?c? bir söyle?i sizleri bekliyor.

2019-06-07
Länk till avsnitt

15 - Mert F?rat

"Nas?l Olunur?"da konuk, sosyal sorumluluk projeleri, i?letmecili?i, senaryolar? ve hatta seslendirdi?i ?ark?larla da be?enilen oyuncu Mert F?rat. Sohbet sohbeti aç?yor ve ney üflemesinden a?ç?l?k yapt??? günlere, müzisyen babas?yla ili?kisinden halk evleri dönemine kendi tecrübeleri ?????nda Mert F?rat, dinleyicilere "Nas?l Olunur"un ipuçlar?n? veriyor.

2019-06-06
Länk till avsnitt

14- Selçuk ?irin

Nas?l Olunur?un 14. bölümünde Nilay Örnek?in konu?u Türkiye?nin en önemli dü?ünce insanlar?ndan akademisyen Selçuk ?irin. Vizyonu, fikirleri ve keyifli üslubuyla geni? bir çerçevede birçok insan? etkileyen Selçuk ?irin ile ?iyi ebeveyn olmaya?, e?itime dair kronik sorunlara, bilimsel temellere dayanan önemli ipuçlar?na ve ülkemizin gelece?ine dair zihin aç?c? bir sohbet sizleri bekliyor.

2019-05-17
Länk till avsnitt

13- Ba?ar Ba?aran

Televizyon dizileri ülkemiz kültürünün vazgeçilmez bir parças?. Senarist ve yazar Ba?ar Ba?aran ile yazarl?k tecrübesine ve ülkemizdeki televizyon dünyas?na ve izleyici al??kanl?klar?na dair keyifli bir sohbet Nilay Örnek?in haz?rlay?p sundu?u Nas?l Olunur?da sizleri bekliyor.

2019-05-17
Länk till avsnitt

12- Aylin Asl?m

Rock müzi?in en önemli kad?n seslerinden, ?ark? yazar? Aylin Asl?m, bu bölümde Nilay Örnek?e konuk oluyor. Kendi müzik kariyerinden, Türkiye?deki müzik dünyas?na; ya?ad??? zorluklardan ba?ar?lar?na Aylin Asl?m ile bu keyifli sohbeti kaç?rmay?n.

2019-05-17
Länk till avsnitt

11- Berk ?mamo?lu

11?inci bölümde Nas?l Olunur?a Berk ?mamo?lu konuk oluyor. Seslenen Kitap?? kurarak dünyada çok sevilen sesli kitaplar? Türkiye?ye tan?tan Berk ?mamo?lu?nun, Seslenen Kitap?tan Storytel?e uzanan zorlu ama ba?ar?l? maceras?n? anlatt??? bölümde, Türkiye?deki giri?imcilik dünyas?na ve ya?anan dijital dönü?üme dair ufuk aç?c? ve ö?retici ipuçlar? bulmak mümkün.

2019-04-30
Länk till avsnitt

10- Saadet Özen

Nilay Örnek, Nas?l Olunur?un 10?uncu bölümde Saadet Özen?i konuk ediyor. Fernando Pessoa ve Jose Saramago gibi birçok önemli yazar?n eserlerini Türkçe?ye kazand?rmas?n?n yan? s?ra e?itimli bir arkeolog olan, ?stanbul ve tarihle ilgili çal??malar?yla da tan?nan Saadet Özen ile profesyonel ya?am?n?n tüm bu farkl? alanlar?na dokunan keyifli bir sohbet bu bölümde sizlerle.

2019-04-29
Länk till avsnitt

9: Mehmet Ya?in

Nilay Örnek?in bu bölümdeki konu?u gazeteci, yazar, gezgin ve ??ikemperver? Mehmet Ya?in. ABD?de geçen y?llar?ndan sava? muhabirli?ine, Atlas Dergisi?nin kuruculu?undan Türkiye?nin en sevilen yemek programc?lar?ndan biri olmas?na; Mehmet Ya?in?le dopdolu geçen ya?am?na ve kariyerine dair çok içten ve s?cak bir sohbet sizi bekliyor.

2019-04-29
Länk till avsnitt

8: Levent Erden

Bölümü?nde Nas?l Olunur?un konu?u Türkiye?de pazarlama denince ilk akla gelen isimlerden Levent Erden. Reklamc?l???n?n yan? s?ra yazar, e?itimci, konu?mac? ve televizyoncu olarak birçok önemli projeye imza atm?? olan Erden, bugünün dünyas?na dair zihin aç?c? yorumlar?n? payla??rken, zaman?n ruhunu anlam?m?za ve ba?a ç?kmam?za yard?mc? olacak ipuçlar? veriyor.
2019-04-16
Länk till avsnitt

7: Vedat Ozan

Nas?l Olunur?un 7. Bölümü?nde konuk, parfümör, koku uzman? ve yazar Vedat Ozan. Türkiye?de kokular?n dünyas?n? ve gizemini en iyi bilenlerden biri olan Ozan?dan pek çok ilginç bilgi edinebilece?iniz bu bölümde, insan?n ya?amsal deneyiminin en önemli parçalar?ndan biri olan koku duyusuna hiç bakmad???n?z bir gözle bakacaks?n?z.

2019-04-16
Länk till avsnitt

6: Can Öz

Nilay Örnek?in haz?rlay?p sundu?u Nas?l Olunur?un 6. Bölümü?nün konu?u Can Yay?nlar?'n?n Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Socrates Dergisi?nin genel müdürü Can Öz. Kitap ve dergi yay?nc?l??? konusundaki benzersiz tecrübesini aktaran Öz?ün, yay?nevi yöneticili?inden, yazarl??a; kitaplar?n ekonomisinden, de?i?en yay?nc?l?k dünyas?na birçok önemli ipucu ve bilgiyi payla?t??? bu keyifli sohbeti sak?n kaç?rmay?n.

2019-04-16
Länk till avsnitt

5: Murat Meriç

Bu bölümün konu?u; bas?l? medyadan, radyo ve televizyona kadar her mecrada yer alm??, belgesellere dan??manl?k yapm??, müzik dünyam?zdaki yeri tart???lmaz bir isim olan müzik yazar? Murat Meriç. Meriç?in yazar ve müzik ara?t?rmac?s? kimli?inden ba?layan sohbet, Türkiye?nin müzikli tarihine, ülkemiz tarihini eserleriyle anlatan müzisyenlere, dünün ve bugünün müzi?ine uzan?yor. Zeki Müren?den Ezhel?e, Mazhar Alanson?dan Bar?? Manço?ya; müzikle ve müzisyenlerle dolu renkli bir sohbet bu bölümde sizleri bekliyor.

2019-03-28
Länk till avsnitt

4: ?brahim Selim

?brahim Selim, kendi neslinin en yetenekli aktörlerinden biri olmas?n?n yan?nda, ayn? anda bir tiyatro oyunu ve müzikalde rol alan, seslendirme yapan, online mecrada çok popüler i?lere imza atan, tv ve sinema projelerinde yer alan, tam anlam?yla çok yönlü ve skalas? geni? bir oyuncu. Bu bölümde, mesle?i haricinde de söyleyecekleri olan ?brahim Selim?le oyunculuktan ba?lay?p toplumun bugünkü hallerine de evrilen keyifli bir sohbet sizleri bekliyor.

2019-03-28
Länk till avsnitt

3: ?smail Küçükkaya

Hafta içi her sabah Fox TV'de Çalar Saat'i haz?rlay?p sunan, Türkiye?nin en çok izlenen habercilerinden ?smail Küçükkaya, Nilay Örnek?e konuk oluyor. Bas?l? medyadan televizyon habercili?ine geçi? sürecini ve mesleki yolculu?unu anlatan Küçükkaya ile Türkiye medyas?na dair çok özel anekdotlar sizleri bekliyor. Kendisine yöneltilen ele?tirilerden, seçim gecesi ya?anan tart??malara; Küçükkaya birçok farkl? konuda samimi dü?üncelerini payla??yor. ?smail Küçükkaya ile gazetecilik, siyaset ve günümüz Türkiye?sine dair ilgi çekici ve farkl? bir sohbet sizlerle.

2019-03-28
Länk till avsnitt

2: Zeynep Atakan

Bu bölümde, ülkemizde 'ba??ms?z film yap?mc?l???' denilince ilk akla gelen isimlerin ba??nda gelen, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin yap?mc?s? ve Türkiye?nin uluslararas? anlamda en ba?ar?l? ve tan?nan sinemac?lar?ndan Zeynep Atakan ile film yap?mc?l???na dair benzersiz bir sohbet sizi bekliyor. Bu sohbetle bir film yapmak için olu?mas? gereken ?artlardan iyi bir yap?mc?n?n hangi özelliklere sahip olmas? gerekti?ine pek çok konuda bilgi edinebilirsiniz. Zeynep Atakan, uzun y?llar?n birikiminden dam?tt??? önerileri bu podcast'te özetliyor...

2019-03-28
Länk till avsnitt

1: Serdar Kuzulo?lu

?kizleri yeni dünyaya gelmi?ti, bir purosu ve 34 TL'si kalm??t?... Sonra neler oldu? Televizyon ve radyo programlar?n?n en çok takip edilen ve aranan konuklar?ndan, ba?ta teknoloji ve de?i?en dünya olmak üzere birçok konuda ülkemizin en sevilen konu?mac?lar?ndan biri olan Serdar Kuzulo?lu, "usta konu?mac?l??a"; giden kendi profesyonel maceras?n?, ya?ad??? zorluklar? ilk kez anlat?yor.

2019-03-28
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.