Sveriges 100 mest populära podcasts

Näravårdpodden - en podcast från SKR

Näravårdpodden - en podcast från SKR

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skr.se

Avsnitt

Näravårdpodden träffar Mikaela Odemyr och Anders Åkesson

?Att träffa andra i samma sits och veta att man inte är ensam, det är viktigt!? Om patientrörelsens betydelse både för samhället och den enskildes hälsa. Ett samtal med ordföranden Mikaela Odemyr, Astma- och allergiförbundet och Anders Åkesson Riksförbundet HjärtLung. De lyfter patientorganisationernas kunskap som avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling!
2022-11-26
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Ulrika Block

Hur kan man arbeta med integrerade insatser för att möta barn och ungas behov? Det vet Ulrika Block, enhetschef socialtjänsten i Umeå. Hon berättar om hur de utvecklat nya arbetssätt för tidiga insatser genom HLT- team (Hälsa, Lärande, Trygghet). I teamet möts skola, elevhälsa, socialtjänst och primärvård där alla bidrar med sin kunskap för att se vilka insatser som bäst möter behoven.
2022-11-19
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Margareta Haag, Ann Atlas och Maria Andersson Ödman

?Vi kan inte bygga sjukhus överallt - det var då som vi började fundera på vad tycker patienter och personalen egentligen om att få vård på annan plats.? Margareta Haag, Nätverket mot cancer, Ann Atlas, Bristol Myers Squibb och Maria Andersson Ödman, Akademiska sjukhuset berättar hur de tillsammans har samskapat ett projekt för närmare cancervård där patienter och närstående får behandling i en vårdbuss. Bra för patienter, personal och ekonomi.
2022-11-12
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Magnus Zingmark

?Det handlar framförallt om att lyfta det proaktiva, inte att putsa lite i kanten på det vi gör utan att vi måste tänka radikalt annorlunda.? Magnus Zingmark är forskare, arbetsterapeut och FoU-ansvarig i Östersund - han pratar om ett hälsosamt åldrande där både aktiviteter men också sociala sammanhang är viktiga.
2022-11-05
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Maria Westby och Ingunn Granum

Veckans avsnitt brinner av engagemang, mod och tillit till kunskap och erfarenhet. Ett samtal med Ingunn Granum, läkare och Maria Westby, polis som tillsammans möter människor i utsatta situationer på nya innovativa sätt för att rädda liv.
2022-10-29
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Hans Wiklund

?Det finns en stor medvetenhet och ett stort engagemang att driva på utvecklingen.? Veckans avsnitt handlar om kompetensförsörjning och behovet att verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Hans Wiklund, universitetsdirektör Umeå universitet och regeringens samordnare för fler VFU-platser åt blivande sjuksköterskor pratar i podden om behovet här och nu men också om hur framtidens VFU ska se ut.
2022-10-22
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Anders Engelholm

?Det är inte regionens eller kommunens behov av läkare utan det är invånarnas behov av läkarkontakt vi måste lösa, oberoende var man bor.? Nära vårdpodden med Anders Engelholm, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS i Härnösand. Ett samtal om att skapa trygghet och veta att man kan göra ett bra jobb. Om invånarfokus och lokal samverkan för att skapa relationer, lära känna och tillsammans hitta lösningar.
2022-10-15
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Maria Nilsson och Lennart Magnusson

?Anhöriga står ofta i bakgrunden och bistår - idag använder vi inte de möjligheter som finns att göra anhöriga delaktiga?. Den 6 oktober är det nationella anhörigdagen och i detta hundrade avsnitt uppmärksammar vi arbetet på Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, https://anhoriga.se. Lennart Magnusson, Verksamhetschef Nka, docent Linnéuniversitetet och Maria Nilsson, doktorand i hälsovetenskap, Linnéuniversitetet berättar om den nationella anhörigstrategin och vikten av att det finns ett individuellt, flexibelt stöd särskilt när vården flyttar in in hemmet.
2022-10-08
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Tony Jurkiewicz och Robert Höglind

?Vi vill inte skicka in någon till akuten i onödan - vi vill skapa värde.? Ett avsnitt om ett konkret exempel, personcentrerad mobil röntgen med Tony Jurkiwicz Projektledare Mobil Röntgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Robert Höglind verksamhetsutvecklare Västra Götalandsregionen. Ett samverkansprojekt mellan region, kommun, patienter/närstående, äldreomsorg, primärvård, specialistvård och olika professioner. Ett inspirerande exempel på hur utvecklingsarbete verkligen skapar värde för de vi är till för!
2022-10-01
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Dina Markos och Helena Linder

?Det handlar om att leva ett hälsosamt liv och att få vara självständig - om jämlik hälsa, allas rätt att få information och kunna använda sina förmågor.? Hälsokommunikatörer, hälsoskola, patientkontrakt, svåra samtal - det är några av alla de saker som det här avsnittet behandlar. Dina Markos, hälsokommunikatör och Helena Linder, utredare/samordnare Region Jönköpings Län berättar om deras möten med människor från hela världen, på alla språk och med fokus på förebyggande och individens hälsa.
2022-09-24
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Linda Hunter

?Det blir så mycket bättre om vi ser helheten tillsammans, vi har evidensen att arbeta förebyggande.? Veckans podd handlar både om att möta de med stora behov med nya arbetssätt och temaarbete och hur vi kan arbeta förebyggande med riktade hälsosamtal - samtidigt. Linda Hunter är sjuksköterska på Svalövs vårdcentral och beskriver vad som krävs för att utveckla hållbara arbetssätt - både på lång och kort sikt.
2022-09-17
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Britt-Marie Zaman och Gunbritt Stålberg

?Vi vill göra vården säker och bra utan att springa fortare och där kan digitalisering underlätta både för patienter och för vården.? I detta avsnitt får vi fundera kring hur personcentrering och digitalisering hänger ihop. Ett samtal med Gunbritt Ståhlberg, patient och Britt-Marie Zaman, utvecklingschef Sahlgrenska universitetssjukhuset som vittnar om att utvecklingsarbete är något som aldrig blir klart utan ständigt pågående.
2022-09-10
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Iréne Nilsson Carlsson

?-Det behöver bli mer attraktivt att söka vård i primärvården, den behöver stärkas!? ?-Vi vill att hela hälso- och sjukvårdssystemet skall utvecklas i den goda och nära vårdens anda? I detta avsnittet av Nära-vårdpodden uppmärksammar vi Socialstyrelsens rapport om omställningen och samtalar med Iréne Nilsson Carlsson, folhälsoråd och ansvarig för Nära vårdfrågorna på Socialstyrelsen. Vi pratar om vikten av ett långsiktigt arbete, att vi måste bli bättre på att samarbeta över gränserna, digitaliseringen, det hälsofrämjande och inte minst skapa strukturer som stödjer detta.
2022-09-03
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Pia Leierdahl

?Vi måste organisera oss efter personens behov!? I region Uppsala har man startat upp piloter på 17 vårdcentraler med fokus på att möta äldre personer med komplexa behov. Pia Leierdahl, projektledare, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala, berättar om hur det är att införa projekt med fokus på breddinförande och uppföljning. Ett samtal om det svåra och viktiga med samverkan och fast vårdkontakt och hur man kan gå från riktlinje till verklighet.
2022-08-27
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Sofia, Kerstin och Kristina

?När vi involverar och ställer frågor så blir det mer rätt från början.? Avsnitt med Sofia Segersson, person med diabetes Typ 1/community manager Diamigo, Kerstin Ramfelt och Christina Petersson båda utvecklingsledare, Qulturum, Region Jönköpings län.?Ett samtal om tjänstedesign, förhållningssätt, vem som äger kunskap och hur vi fångar och sprider den levda erfarenheten. Om hur man kan bygga en community för personer med TYP 1 diabetes där innehåll, regler och aktiviteter styrs av medlemmarna.
2022-08-20
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Charlotte Forsberg och Thomas Schneider

?Vi har det bästa av två världar - en vilja att se behovet och göra något och samtidigt en organisation som kan förverkliga idéerna.? Ett avsnitt med Charlotte Forsberg, MAS och Thomas Schneider, utvecklingshef Bräcke diakoni. Ett samtal om idéburen vård och omsorgs roll i Nära vård, samverkan över gränser, kvalitetsutveckling och att snabbt ställa om när behoven så kräver.
2022-08-13
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Näravårdpodden träffar Jane Ydman, Anette Nilsson och Mats Bojestig

I denna podd möter Lisbeth Löpare Johansson en trio från Region Jönköpings Län - Jane Ydman, regiondirektör, Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Anette Nilsson, utvecklingsstrateg. Om strategi, utmaningar, förbättrade arbetssätt och engagemang i Nära vård från makro till micro och i mellanrummen.
2022-08-06
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Näravårdpodden träffar Annika Wallenskog och Dag Norén

I det här avsnittet kopplar vi ihop omställningen till Nära vård med ekonomifrågor tillsammans med Annika Wallenskog chefsekonom SKR, och Dag Norén, Governo. Lisbeth Löpare Johansson leder samtalet som handlar om vikten av tillit, samtal och samverkan där ekonomifrågor, kring budget och ersättningssystem, är viktiga. Ekonomiarbetet behöver också utvecklas och nya modeller testas för att inte sätta upp hinder för att vi tar gemensamt ansvar för individens behov.
2022-07-30
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Näravårdpodden träffar Louise Hamark

I detta avsnitt samtalar Lisbeth Löpare Johansson med Louise Hamark, biträdande förvaltningsdirektör i Region Uppsala med fokus på nära vård och hälsa. Om att det måste hända saker och tydligare beskrivas varför vi gör denna omställning tillsammans. Om Region Uppsalas arbete med vårdcentrum, Nära vård digitalt och ett utvecklingsarbete för psykisk hälsa.
2022-07-23
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Näravårdpodden träffar Erika Lagergren och Alexandra Hansson

Ett Nära vårdpoddsavsnitt om barnen - hur vi kan backa barnen och göra det bästa för dem? Erika Lagergren, Region Kronoberg och Alexandra Hansson, Ystad kommun samtalar med Lisbeth Löpare Johansson, SKR om ett arbete som sker över hela landet kring nya arbetssätt för att bättre möta barns behov och arbeta närmre varandra över gränser.
2022-07-16
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Näravårdpodden träffar Lena Renman

Lena Renman är distriktssköterskan som har en del av sin arbetsplats på gatorna i Umeå. Där möter hon personer utan hem. Lisbeth Löpare Johansson samtalar med henne om vikten av att vara ärlig och rak, nära och där personen är. Om att skapa trygghet och tillit. Om att vi måste gå utanför ramarna, fånga ögonblicket för människors bästa. Det blir också ett samtal om kärleken till människorna som drivkraft och tillgänglighet.
2022-07-09
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Olivia Wigzell

?Det handlar om hälsa och självständighet? Nu är slutbetänkandet presenterat från ?Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner?. Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen och utredare, berättar om förslagen som berör äldre personer i behov av vård och omsorg. Ett samtal om hur lagstiftningen ska stötta till bättre hälsa och verksamhetsutveckling och att det alltid handlar om människor.
2022-07-02
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Hanna Lundstedt

Hanna Lundstedt, verksamhetschef i hemsjukvården i Strängnäs, har arbetat på många nivåer och inom många verksamheter. Hon beskriver hur omställningen till Nära vård genomsyrar allt arbete och att det i framtiden måste vara lätt att hitta rätt och att du är trygg i dina omsorgskontakter. Det blir ett samtal om att fråga vad som passar dig bäst, utmaningar i samskapande och kompetensförsörjning och vikten av preventivt arbete.
2022-06-25
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Evin Rawandi och Sara Fredin

?Även barnen har rätt till nära och lättillgänglig vård.? I Region Västmanland har man byggt upp hemsjukvård för svårt sjuka barn som en del i Nära vårdutvecklingen. Trygghet, säkerhet och patientbehov är i fokus och effekterna är positiva både för familjerna och för hälso- och sjukvården. Ett samtal med Evin Rawandi, sjuksköterska/projektledare för Hemsjukvård för barn och Sara Fredin samordnare Nära vård.
2022-06-18
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Sara Riggare

?Den närmaste vården är egenvården!? Veckans gäst, Sara Riggare, PhD, nyligen disputerad inom vardagsvetenskap eller ?personal science? resonerar kring hur vi kan stötta egenvården på bästa sätt både för bättre hälsa och ekonomi. Ett avsnitt om forskning, egenerfarenhet som kunskapskälla och om att ha ett bra liv i närvaro av sjukdom.
2022-06-11
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Sara Hjalmarsson och Astrid Edler-Eriksson

?Mod - det är tre bokstäver som är viktiga i det här fallet!? I omställningen till Nära vård beskriver vi vikten av att det måste ske tillsammans och då är med- och samskapande avgörande. I Näsåker har invånarna tillsammans med region och kommun utgått från behovet för utvecklingen framåt. Astrid Edler-Eriksson, invånare och Sara Hjalmarsson, Nära vårdledare Sollefteå kommun berättar om hu de utvecklar aktiviteter tillsammans som kan stärka den egna förmågan och tar fram det stöd som behövs - Näsåker samskapar, helt enkelt!
2022-06-04
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Karina Tellinger och Linda Söder

?Tänkte först - nu kommer vi längre ifrån patienterna men det gör vi inte - det här är nära vård? Egenmonitorering - en utveckling där vården kan möta och följa patienterna där de är. Ett samtal med Linda Söder, sjuksköterska hälsocentral Jämtland_Härjedalen och Karina Tellinger, e-hälsostrateg SKR om att möta utmaningar och fördomar när nya arbetssätt ska införas. De ger exempel på att egenmonitorering både bidrar till bättre och snabbare kommunikation kring personers hälsa.
2022-05-28
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Michael Bergström

?Vad gör vi när vi inte vet vad vi ska göra?? Utveckling, utbildning och förnyelse är något som veckans gäst, Michael Bergström, arbetat med länge inom ramen för SKR. Michael lyfter att det måste finnas ett annat sätt och att det viktigaste för framtiden är att arbeta med de andra sätten, i hela systemet. Det blir också samtal om hur Nära vård växt fram med koppling till att stödja behov och att vi utvecklar genom människor.
2022-05-21
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Gabriel Wikström

?Ska vi kunna bygga en jämlik hälsa så är satsningar på barn och unga särskilt viktigt.? Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030 samtalar i veckans avsnitt om hur Agenda 2030 och omställningen till Nära vård hänger ihop. Om att det är möjligheten att leva ett hälsosamt liv som skapar grunden för att bygga ett hållbart samhälle. Om det komplexa i att förändra samhället, kraven på ett modigt ledarskap och kraften hos alla initiativ som pågår.
2022-05-14
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Jenni Nordborg

Hur hänger Life Science ihop med Nära vård? Det reder Jenni Nordborg, nationell life sciencesamordnare, ut. Ett samtal om många begrepp; Life Science strategi, precisionhälsa och välfärdsteknik. Om att Life Science innebär att vi i framtiden kan få möjlighet att förebygga och ha hälsa via nya läkemedel och medicinteknik som tas fram tillsammans med patienter, professioner, forskare. Om att koppla ihop vården och omsorgens vardag med Life Science för att se att det fungerar och blir användbart och att alla ska känna stolthet i att arbeta i en innovativ och forskande verksamhet.
2022-05-07
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Lisa Agerling och Moa Wibom

?Att bli sedd är jätteviktigt!? Personcentrering, att se till förmågor och att få äga sin sjukdom - våga prata om att ?jag har en kognitiv sjukdom?. Lisa Agerling, pensionerad sjuksköterska, verksamhetsutvecklare som nu lever med Alzheimers sjukdom och Moa Wibom, specialistläkare inom allmänmedicin och Silvialäkare (magisterutbildning i demensvård) berättar om att arbeta bort fördomar, att engagera sig för andra och om bättre vägar mellan specialister i primärvården och specialistvården för bättre diagnostik, uppföljning och behandling.
2022-04-30
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Elin Cederbrant

?Jag upplevde en process som inte fungerade, det blev inte bra för mig och det gjorde att jag gjorde min röst hörd och det blev min väg in i att vara med och påverka.? Elin Cederbrant var 18 år när hon valde att engagera sig för att förbättra diabetessjukvården. Hon har både skapat en väska för alla barn som får diabetes, startat en ideell förening och utvecklat en app. Nu är hon engagerad i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kronoberg. Vi ber om ursäkt för den delvis dåliga ljudkvaliteten i detta avsnitt.
2022-04-23
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Sofie Zetterström

?Möjligheten att kunna erbjuda dokumentation och information om det absolut viktigaste man har - sin egen kropp och hälsa? I stort sett alla har kommit i kontakt med 1177 och i detta avsnitt av Nära vårdpodden berättar Sofie Zetterström på 1177/Inera om arbetet med att ta fram nationella tjänster med verktyg som stärker och skapar möjlighet för invånare att vara självständiga när de så önskar.
2022-04-09
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Jenny Hector

Jenny Hector är Sveriges första bibliotekssocionom och i veckans nära vårdpodd berättar hon om mötet med människor som är hemlösa. Om det viktiga i att se till människors förmågor och att genom ökad kunskap skapa en trygghet hos såväl besökare som personal på biblioteket. Ett spännande samtal med ett brett nära vårdperspektiv.
2022-04-02
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Brita Winsa

?Hur skulle jag ha gjort om det var min mamma?? Ett samtal om jämlik vård, organisation och samverkan utifrån fortroende och tillit med hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa i Västerbotten. Hon beskriver hur de olika förutsättningarna i glesbygd och stad kräver olika lösningar för att uppnå jämlik vård för de vi är till för.
2022-03-26
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Anja Basic och Robert Lilford

?Att ta ansvar för den situation som vi är i nu och för framtida studenter och vår arbetsmiljö - därför är jag engagerad i facket.? Anja Basic och Robert Lilford, studentordförande i Vårdförbundet respektive Läkarförbundet samtalar om kvalitet i utbildningen, tillgång till praktik och om man får den kunskap som krävs för att klara ansvaret i yrket i framtiden.
2022-03-19
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Karin Eriksson och Martina Larsson

Barn- och ungas hälsa - det viktigaste vi har för framtiden! Ett avsnitt om att vi behöver bli duktiga på samverkan för barn och familjer med särskilda behov. Karin Eriksson, familjebehandlare, Emmaboda kommun och Martina Larsson, samordnare familjecentraler ,Region Jönköping län gästar podden och pratar om familjecentralernas roll i omställningen till Nära vård. Vi får höra både om det direkta arbetet med familjer som har det svårt och om det förebyggande arbetet.
2022-03-12
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Gunilla Gunnarsson

Tillgänglighet - en av de frågor som berör alla när vi har behov av hälso- och sjukvård och viktigt i omställningen till Nära vård. I detta avsnitt pratar Gunilla Gunnarsson, särskild utredare i Tillgänglighetsdelegationen om hur köer och väntetider ska minskas men också om hur man kan öka patientens inflytande. Delegationen ska lämna sitt slutbetänkande för bättre tillgänglighet i maj 2022. Maila Gunilla på: gunilla.gunnarsson(at)regeringskansliet.se
2022-03-05
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Maria Elgstrand och Helena Wallin Eriksson

?Hur gör vi människor delaktiga i sin egen vård och i sin egen hälsa?? Vi möter Helena Wallin Eriksson Verksamhetsutvecklare, Utveckling Nära vård och hälsa, region Uppsala och Maria Elgstrand Verksamhetschef, Folkhälso- och statistikenheten, Region Östergötland. De beskriver utifrån sina olika roller och regioner olika sätt att arbeta med de viktiga frågorna: Hur mår egentligen befolkningen i regionen? Vilka behov har de? Hur följer vi upp och vilket värde skapas i det arbete vi gör i omställningen till #näravård?
2022-02-26
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Irene Nilsson Carlsson

?Tillgänglighet och jämlikhet är viktiga byggstenar i hälso- och sjukvården för att bygga folkhälsa.? En inspelning från dagen då restriktionerna släpptes i Sverige där Irene Nilsson Carlsson, Folkhälsorådet Socialstyrelsen talar om folkhälsofrågor och omställningen till Nära vård. Ett samtal om att tillgänglighet, jämlikhet och stöd i val av levnadsvanor i hälso- och sjukvården stärker folkhälsan. Att ett befolkningsinriktat arbete skapar kunskap om behov och människors hälsa.
2022-02-19
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Marjola Kock

?Det viktigaste vi har är en bra arbetsmiljö och det roligaste är att få vara en del i människors liv.? Marjola Kock, chefsläkare Praktikertjänst Region Värmland och chef på vårdcentral samtalar om hur pandemin, även oönskad, har lett till bättre samarbete och större gehör för varandras likheter och olikheter. Om att lära av både det som fungerat och det som inte fungerat.
2022-02-12
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Carol Tishelman, Max Kleijberg och Malin Eneslätt

?Genom att samtala om svåra saker kan vi komma närmare varandra.? Ett avsnitt om döden och nära vård med Carol Tishelman, professor, Max Kleijberg, PhD, Malin Eneslätt, med.dr. från Karolinska Institutet. Ett samtal om hur vi på olika sätt kan möta och prata om döden och sorg för att kunna hantera det vi alla ska gå igenom.
2022-02-05
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Jenny Lindström Beijar

?Ett delat ansvar på för många blir ingens ansvar.? Jenny Lindström Beijar, grundare av Ournormal, mamma till två tjejer där en av dem har Downs Syndrom. Ett samtal om att omställning är svårt och nödvändigt. Om att det krävs incitament för att få tryck i förändringsresan. Hon vittnar om att de många kontakterna är en källa till stress. Att ens egna kalender kommer i sista hand. Att det behövs samordning, bättre sätt att se vem som har ansvar och en bättre kommunikation.
2022-01-29
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Annalena Pejok och Katarina Holmberg

Nära vårdpodden möter Annalena Pejok, psykolog och Katarina Holmberg, distriktsläkare på Byske hälsocentral som ger oss en rundtur och berättar om potentialen i att hitta enkla vägar in. Där primärvården har en närhet till människors vardag och att teamarbete och gemensam energi kan skapa nya möjligheter för människor med komplexa behov.
2022-01-22
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Anna Ormegard och Anna Granevärn

Ett avsnitt med två divisionschefer, Anna Granevärn Region Jämtland/Härjedalen och Anna Ormegard Region Sörmland. De beskriver samverkan och styrning över gränser, det kan vara primärvård och slutenvård, region och kommun eller skolan och sjukvården. Om ett starkt utvecklingsarbete där det gäller att få ihop öarna av goda insatser till en helhet.
2022-01-15
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Isabel Andersson och Peter Graf

?Hur sluter vi gapen mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård och social omsorg? Vi möts och integrerar.? Ett avsnitt om att vara mellanrumsspelare, att utvärdera effekter och att det går att göra överallt. Isabel Andersson, enhetschef Fokushuset, för psykiatri och beroende och Peter Graf, VD, båda inom Tiohundra i Norrtälje samtalar med Lisbeth om att trampa nya vägar bland rutor och att när vi är nöjda och mår bra på jobbet då märks det i resultaten. Det skapar trygghet att hjälpas åt.
2021-12-18
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Kristina Taylor och Veronica Magnusson

?Att få förutsättningar att göra ett gott jobb.?? Ett samtal om att vara mitt i omställningen till Nära vård. Om professionernas vilja att få förutsättningar att jobba utifrån sin yrkeskompetens, att få vara med i en helhet både i planering och utveckling och att samverkan mellan professioner, verksamheter, vårdnivåer är ett mänskligt behov som kan skapa bättre hälsa. Lisbeth samtalar med två ordföringar: Visions Veronica Magnusson och Sveriges Psykologförbunds Kristina Taylor. Pga av störningar i uppkopplingen så får vi be om ursäkt för en sämre ljudkvalitet i detta avsnitt. Inget som påverkar det fina innehållet.
2021-12-11
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Elisabeth Adamsson och Susanne Steen

?Trygghet och tillgängligt när jag behöver det? Ett samtal med Elisabeth Abrahamsson, vårdsamordnare Region Örebro Län och Susanne Steen, projektledare kontinuitet och fasta vårdkontakter SKR. De talar om vikten av goda relationer och samordning som skapar trygghet och ett bättre stöd för patienten. Om att skapa utrymme för alla professioner att göra det de är bäst på. Om ?dragspelsvård? där mina behov som patient styr över när jag behöver mer eller mindre kontakt med vården.
2021-12-04
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Anders Printz

?Det handlar om att socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver finnas i samma bilar och under samma tak!? Samsjuklighetsutredningen har överlämnat förslag för en förbättrad och samordnad vård för personer med samsjuklighet. Utredare Anders Printz samtalar med Lisbeth Löpare Johansson om utredningens målbild som är framtagen tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga och testad av kommuner och regioner. Anders beskriver utredningens förslag om bättre samordning, att regionen får ansvar för hälso- och sjukvården för personer med skadligt bruk eller beroende och psykisk ohälsa och om en lagstiftning om vård och stödverksamhet. Ett samtal om att agera sig in i nya tankesätt, om vikten av att vara ett samordnat team och att ge människan mer makt och inflytande i sitt liv.
2021-11-27
Länk till avsnitt

Näravårdpodden träffar Ann-Christine Baar

?Det är i mellanrummen det brister?, säger Ann-Christine Baar, som ägnat hela sitt liv åt hälso- och sjukvården. I veckans podd pratar hon om hur roligt det är att arbeta med nya saker, tillsammans, som team i primärvården. Hon berättar också om hur svårt det kan vara att vårda en anhörig trots att man har stor kunskap om hur vården fungerar. Dessutom vill hon bjuda in vården och omsorgen till att ta del av seniora personers kunskap för utveckling framåt. Programledare: Lisbeth Löpare Johansson
2021-11-13
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.