Sveriges 100 mest populära podcasts

Näravårdpodden - en podcast från SKR

Näravårdpodden - en podcast från SKR

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

naravardpodden.se

Avsnitt

Riktning, mod och undanröja hinder

?De riktigt kloka sakerna kommer vi inte på i ledningen men vi behöver ha ledande principer och tydlig målbild.? ?Hela kedjan behöver fungera - det jag gör ska underlätta för nästa och nästa och nästa??
Vi vet att vi måste ta till oss nya arbetssätt och ställa om för att klara framtiden. Men hur orkar vi när det är mycket som ska göras och det är tuffa tider? Ett avsnitt om hur berättelsen kan bli ett verktyg för ledarskapet att ge energi, kraft, riktning och inspirera i omställningen. Med Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef, Karlshamn och Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland.

2024-02-17
Länk till avsnitt

Psykisk hälsa - omställning i alla delar

?Vi behöver dra nytta av primärvårdens logik för att behandla psykisk ohälsa.? 
Psykisk ohälsa är den näst största ohälsoproblematiken hos befolkningen med stor risk för samsjuklighet. Ett avsnitt om hur vi kan utveckla bättre insatser i hela samhället för att möta och förebygga psykisk ohälsa. Samtal med Kerstin Evelius, chef för sektionen folkhälsa och psykiatri, SKR. 

2024-02-10
Länk till avsnitt

AI - vägledning, beslut - vågar vi?

?Vi känner att det inte är optimalt organiserat, att det inte är så meningsfullt och värdeskapande som vi vill. Då är det inte en sak som är svaret utan vi behöver förmågan att integrera många olika sorters kunskap och perspektiv.? ?AI kan hjälpa oss att bli bättre, knuffa oss i rätt riktning.? Det talas om det överallt - AI - men vad innebär det för oss som arbetar inom välfärden i Sverige? Hur kan det nya hjälpa oss att få göra mer av det vi vill och är bra på? Lyssna till Alexander Löfgren som forskar och skriver om teknikimplementering, människa-maskin men också om menings- och värdeskapande i organisationer.

2024-02-03
Länk till avsnitt

Personcentrering - på alla nivåer

?Vi har strävan att förstå och implementera arbetssättet kring personcentrerad vård.?
Personcentrering är en viktig pusselbit i utvecklingen mot en Nära vård. Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet, undersöker, forskar och utvärderar effekterna av personcentrerad vård. Centrumföreståndare Axel Wolf berättar om positiva effekter för patienter och personal men också om behov av fortsatt utveckling med fokus på precisionsmedicin, digitalisering och styrning.

2024-01-27
Länk till avsnitt

Färre besök och kortare kö - samarbete primärvård och sjukhus

?Det är inga undanträngningseffekter överhuvudtaget, utan har tvärtom lett till att vi har minskat köerna.?
Patrik Tydén, tf verksamhetschef hjärt- och lungmedicin på Skånes universitetssjukhus berättar hur sjukhuset tillsammans med  primärvården har arbetat med omställning av de akuta vårdflödena. Det har lett till 5000 färre besök på akuten och minskade remissflöden. 

2024-01-20
Länk till avsnitt

Digitala verktyg för invånare och medarbetare

?Digitaliseringen - verktyg för att stödja människor i sitt liv och levande.?
Nära vård och digitalisering hänger tätt ihop men hur? Patrik Sundström, VD för Inera (tf VD när avsnittet spelades in) pratar om att digitaliseringen är en självständighetsreform där invånare ska kunna komma nära välfärdssystemet på det sätt som jag vill och önskar. Han berättar om Ineras arbete med bl. a. 1177 och en blick framåt vad som är på gång. Ett samtal om att det behövs utveckling och införande av arbetssätt och system som förenklar både för invånare och för medarbetare. 

2024-01-13
Länk till avsnitt

Kunskap - vikten av överlapp och nyfikenhet

?Det är så många kunskaper som behöver förenas, där man behöver få inblick i andra sätt att tänka.? Bodil Jönsson i ett samtal om nyfikenhet, överlappande kunskap och tankens kraft. Om att föra samman, förmedla kunskap och att våga vara personlig. Men också om delaktighet, en framtidsvision om AI och naturlig intelligens. 

2023-12-23
Länk till avsnitt

Att ställa om - nya arbetssätt och kontaktvägar - en digital väg in

?Akuten är en spegel av hur många patienter som hamnar mellan stolarna.?
?Vi såg inte Nära vård som ett sidoprojekt utan i alla styrgrupper sitter verksamhetschefer och chefläkare - de bär besluten om omställningen.? I en utmanande tid har Region Gävleborgs arbetat med att samla och samordna system för digitala tjänster utifrån 7 programområden som fokuserar på de kommande 10 åren. Simon Nilsson, frustrationsdriven utvecklingschef i Region Gävleborg, beskriver regionens arbete med att styra personer med högst vårdbehov till rätt mottagare på ett automatiserat sätt så det blir tryggt för patienten och mindre mellanhänder i vården - en nyckel för att räcka till fler. 

2023-12-16
Länk till avsnitt

Satsningar på fysisk aktivitet, psykisk hälsa och minskad ensamhet

?Vi måste se välbefinnandet och den psykiska hälsa som en uppgift för hela samhället.? Ett samtal med socialminister Jakob Forssmed om det främjande och förebyggande uppdraget, möjlighet till fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa hos barn. Också om hur man kan bemöta den ökade ofrivilliga ensamheten och hur vi kan arbeta tillsammans i hela samhället med civilsamhälle, skola, företagare, hälso- och sjukvård och omsorg.

2023-12-09
Länk till avsnitt

Berättande och lyssnande som kraft i ledarskap

?Lyfta andras berättelser för alla som jag stöter på.?
?Jag vill lyfta fram de som gör ett bra jobb. Det gör vi inte tillräckligt.? Ett avsnitt som bygger vidare på hur berättandet ger kraft och visar vägen framåt men också om vikten av att lyssna - särskilt på patientrösten. Med Sofia Lund, avdelningschef, Sektor vård-och omsorg, Skövde kommun och Sofia Ernestam, chefläkare Capio, tidigare Akademiskt Specialistcentrum. 

2023-12-02
Länk till avsnitt

Berättelsens kraft i omställning

?Vi vet riktningen men hur kan vi lösa det tillsammans - måste känna sig inkluderad.?
?Det allra viktigaste är vad man gör och att sen översätta det till den breda berättelsen.?
Hur kan vi engagera och inspirera varandra i en föränderlig värld? Per Schlingmann, författare, föreläsare och rådgivare, lyfter den egna berättelsen som ett viktigt kommunikativt medel när vi är inne i ett omställningsarbete. Ett avsnitt om att våga visa vad som engagerar dig, lyfta exempel och visa vilken riktning vi har för att ge kraft i det vi gör.

2023-11-25
Länk till avsnitt

Nära kontakt över gränser - digital hjärtrond

?Vi behöver ha en nära vård för patienter förstås men också en nära kontakt mellan olika professioner och fysiska platser.?
Ett avsnitt om hur man kan bygga upp nära kontakt mellan specialistvård och primärvård, om att ta till sig nya arbetssätt, föra över kunskap och bli en attraktiv arbetsplats. Med Katarina Eckert, specialistsjuksköterska kardiologi och Karin Lager, specialistläkare allmänmedicin, Backa vårdcentral. Den digitala hjärtronden del 2. 

2023-11-18
Länk till avsnitt

Personcentrering, funktionsrättsfrågor och samskapande

?Vi lyfter våra erfarenheter, från oss och våra förbund, för att det måste finnas en trygg start oavsett våra olikheter.? Funktionsrätt Sveriges ordförande Nicklas Mårtensson berättar om det viktiga arbetet att driva frågor kring samskapande och jämlikt stöd hela livet , för alla, över hela landet, oavsett om du är barn, ung eller äldre. Om att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.

2023-11-11
Länk till avsnitt

Digital hjärtrond och sekundärprevention

?Att göra oss mer synliga för primärvården i syfte att förbättra patientomhändertagandet.? ?Det ska vara enkelt och tillgängligt.? Hur kan vi förebygga upprepade hjärtproblem och förbättra patienternas livskvalitet? I Västra Götaland finns en digital hjärtrond för direktkommunikation mellan specialister inom hjärtsjukvården och personalen inom primärvården. Lyssna till Sara Bentzel och Annica Ravn Fisher kardiologer på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

2023-11-04
Länk till avsnitt

Utveckla en personcentrerad vård

?Jag förstår inte varför vi inte på hög nivå satsar på detta - för vården blir billigare och patienterna friskare?
Ett viktigt avsnitt med Hans-Inge Persson som, trots tekniska svårigheter med ljudet, är väl värt att lyssna på. Det handlar om hur personcentrering ger bättre hälsa, arbetsmiljö och ekonomi. Om det svåra att ändra beteende men att ?de som vågar också lyckas!?

2023-10-28
Länk till avsnitt

Att mäta och utvärdera förflyttning

?Det är stora system som ska ställas om - viktigt att man inte överger intentionerna och målsättningar utan håller i över tid.?
Hur mäter man en förflyttning i ett komplext system? Ett avsnitt om att mäta, förstå och följa upp Nära vård med Johan Lantto, Socialstyrelsen och Kajsa Westling, Experio Lab. 

2023-10-21
Länk till avsnitt

Ny sektionschef - Hälso- och sjukvård SKR

?Jag tror att vi kommer att lösa det här för det finns en inneboende kraft hos människor som är där problemet uppstår. Det är styrkan i nära vård-omställningen - den lokala innovationskraften.?
Ameli Norling, sektionschef Hälso- och sjukvård på SKR, i ett samtal om ledarskap, att våga pröva, göra och utvärdera och kanske gå utanför ramen för att det ska bli bättre för helheten.

2023-10-14
Länk till avsnitt

Tillit, mandat, ledning och styrning

?Tillit till profession och patient, det är där vi vill sätta makten - egentligen skapa ett handlingsutrymme och förutsättningar i det mötet.?
Vad är egentligen tillitsbaserad styrning och ledning? Varför är det viktigt? Avsnitt med Louise Bringselius, docent och lektor i organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Ett samtal om ledarskap, tillit, mandat, ansvar, sammanhang och tydlighet som några viktiga perspektiv.

2023-10-07
Länk till avsnitt

Modell för framtidens hälso- och sjukvård del 2

?Nära vård är en del av patientsäkerheten, forskningen och utvecklingen - inget särintresse.? ?Vi behöver arbeta mycket mer med förebyggande, särskilt för barn och unga. Måste arbeta bort oss själva!?
Vi fortsätter utforska modellområde glesbygd och hur man utvecklar och testar nya arbetssätt för att ligga i framkant. Ett samtal med Greta Sköld, Projektledare Nära vård, Region Norrbotten och Isabell Danielsson Zemrén, Områdeschef, Region Västerbotten om visioner, gemensamma mål, ledarskap, dialog med medborgare och team bland annat.

2023-09-30
Länk till avsnitt

Modell för framtidens hälso- och sjukvård

?Jag tror att alla längtat efter att arbeta tillsammans, det är då det händer grejer.?
Samtal om att gå före, testa nya arbetssätt och engagera hela samhället för att utveckla Nära vård i glesbygd. Modellområde Jämtland/Härjedalen och Västernorrland inom projektet Samordnad utveckling för god och nära vård i glesbygd med Jessica Isaksson och Marie Hellholm. 

2023-09-23
Länk till avsnitt

Omställning - strategi och verkstad tillsammans

?Nära vård är inte en klinik utan ett förhållningssätt.?
Ett samtal med Boubou Hallberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska, om att koppla ihop strategiskt och operativt arbete för att få till förändring på riktigt.

2023-09-16
Länk till avsnitt

Personcentrering och strävan mot ett gott liv

?Jag räddades till livet efter min olycka och då finns det ett ansvar att se till att det livet blir värt att leva.? Ett samtal om behovet av personcentrering i såväl vårdmötet som utveckling av hjälpmedel. Pamela Lindgren, som sitter i GPCC:s personråd, lyfter vikten av att ta tillvara kunskap och erfarenheter från personer som varit mycket i sjukvård och omsorg redan i planeringen av utvecklings- och forskningsprojekt. 

2023-09-09
Länk till avsnitt

Från fabrik till tjänst

?Plötsligt får man jobba som man vill, det här ger bra arbetsmiljö och ett sätt att höja kvalitet och behålla personal.?
Ett samtal på Vitalis om tjänstedesign, målbilder och nya arbetssätt med Maria Malmberg, socionom och Åsa Karlsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Söderköping ? båda regionala utvecklingsledare för Nära vård i Östergötland och Sara Modig, designstrateg Usify. 

2023-09-02
Länk till avsnitt

Kunnigare patienter gör alla till vinnare

?Viktigt att vi har duktiga företrädare som blir lyssnade på - att jag är trovärdig och kan uttrycka mig!?
Ett avsnitt om det viktiga med utbildning för patientföreträdare när behovet växer av kunniga patienter i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Med Elisabeth Wallenius, tidigare ordförande Funktionsrätt och Susanne Karlfeldt, handläggare Akademiskt Specialistcentrum. 

2023-08-26
Länk till avsnitt

Går det att mäta Nära vård och vad som skapar värde?

I detta samtal ger Anders Ekholm och Ina Caesar, Institutet för Framtidsstudier, sina reflektioner på hur man kan ta reda på vad som fungerar och skapar värde och sedan agera utifrån det. Deras tips är att vi behöver ta bort det som är onödigt, automatisera det som går och satsa på det som skapar ett gott liv och hälsa. 

2023-08-19
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Stress, prestation och återhämtning - Anitha Risberg

?Kunskap är en viktig komponent, vi behöver veta hur vi fungerar både mentalt och fysiologiskt i förändring - för att förstå.?
I omställningen till Nära vård behöver vi göra en hel del förändringar och vi vill också förändra hälso- och sjukvården till att arbeta mer främjande och preventivt. Därför är det viktigt att lära sig mer om hur vi reagerar i förändring, vad som ger stress och hur vi kan hitta tid för återhämtning. Om detta berättar Anitha Risberg, universitetslektor Luleå tekniska universitet.

2023-08-12
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Att införa överallt, konsten att hitta en läkare och att kunna ringa varandra!

?Nära vård startar och avslutar man inte - det är ett sätt att vara. Det går inte över.?

I fyra spår har Region Jönköpings län infört enkla kommunikationsvägar mellan primärvård och slutenvård i hela regionen samtidigt. I Region Kalmar arbetar man med att införa digital specialistkonsultation i primärvården. Avsnitt med Pierre Cherfan, verksamhetschef Region Jönköpings län och Åke Åkesson, verksamhetschef Borgholms hälsocentral.

2023-08-05
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Nya dörrar, vårdcentralens roll och skarpa lösningar

?Med en bättre fungerande primärvård så skulle sjukhusen också fungera bättre - det är kommunicerande kärl.? Ett avsnitt om primärvårdens roll, nya lösningar och utveckling för såväl patienternas som medarbetarnas bästa. Mattias Sjöberg, verksamhetschef Fålhagens VC i Uppsala.

2023-07-29
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Utsatta kvinnor, hemlöshet och vikten av att bli lyssnad till!

?Man vet att kvinnor utsätts för våld men att hamna i det själv och se hur olika system och organisationer inte finns där? 

?Man är fråntagen att vara kvinna, mamma, syster och vän - det är så skamfilat att vara kvinna och missbrukare?

Kvinnor utsatta för våld, som har substansmissbruk och lever i hemlöshet får inte samma insatser, traumabehandling, smärtlindring, tillgång till härbärge osv. Detta avsnitt handlar om allas rätt till hälsa och att göra sin röst hörd och vikten av att alltid orosanmäla!

2023-07-22
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Kompetensförsörjning, bemanning och distriktsläkarsatsning - Nicklas Wärme och Anna Granevärn

?Vi behövde utbilda fler och nyttja varandras kunskap och göra det tillsammans?
Hur vänder man trenden med svåra utmaningar i kompetensförsörjning och bemanning och med många hyrläkaravtal? I Region Jämtland Härjedalen har man gjort en rad insatser i den stora distriktsläkarsatsningen. Att framgången ligger i att våga anställa och skapa en arbetsmiljö där det finns energi att orka göra det lilla extra.

2023-07-15
Länk till avsnitt

Sommarrepris: Förebyggande med riktade hälsosamtal - Linda Hunter

?Det blir så mycket bättre om vi ser helheten tillsammans, vi har evidensen att arbeta förebyggande.?
Veckans podd handlar både om att möta de med stora behov med nya arbetssätt och temaarbete och hur vi kan arbeta förebyggande med riktade hälsosamtal - samtidigt. Linda Hunter är sjuksköterska på Svalövs vårdcentral och beskriver vad som krävs för att utveckla hållbara arbetssätt - både på lång och kort sikt. 

2023-07-08
Länk till avsnitt

En jämlik och bättre vård tillsammans

?Hur kan vi skala upp och få bredden? Vi behöver arbeta med ett ständigt förbättringsarbete där SKR kan vara motor och stöd.?  Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner Regioner lyfter tre saker för SKR att arbeta vidare med: - Se medlemmens fokus och anpassa stödet utifrån det. - Bli en problemlösare som ger stöd till implementeringen i regioner och kommuner. - Bli lite mer som Pippi Långstrump och vara lite mer framåtlutande, modiga, nyfikna och lite kaxigare!

2023-07-01
Länk till avsnitt

Tillitsbaserad ersättning och kulturförflyttning

?Det har krävts mycket dialog, både med vårdvalsenheter och invånare för att prata om uppdraget. Vi har bestämt vilken effekt vi vill få ut av vården och därmed får man ersättning utifrån behoven hos den befolkning man har. Det är en kulturförändring som behöver följas upp.?
?Vi fokuserar mycket på att primärvården i kommun och region ska stärka samverkan  - det är där det händer och det är där alla behöver vara trygga.?
Hur kan tillitsbaserad styrning, vårdval, ersättningsmodeller och nära vård hänga ihop med fokus på invånarens behov? 
Lyssna till erfarenheterna från Sofia Hartz, region Kalmar Län och Jonas Almgren, region Jönköpings län.

2023-06-24
Länk till avsnitt

Barn och unga - må bra nu och framåt

?Vi har samlats kring barn och ungas välbefinnande. Vi såg negativa skolresultat, psykisk ohälsa och orosanmälningar och det måste vi göra något åt.? 
Flera regioner och kommuner arbetar med att på olika sätt skapa bättre samverkan för barn och unga. I Ånge ha man satsat på att ta sig an de komplexa frågorna och bjöd in 50 aktörer för att kartlägga hur de kunde samverka. Tillsammans med barn, unga och deras vårdnadshavare har de börjat förändra arbetssätten för en bättre hälsa. Lyssna till Jennie Näslund, nära vårdsamordnare i Ånge kommun.

2023-06-17
Länk till avsnitt

AI, sandlåda och framtiden!

?Vi behöver hitta nya arbetssätt, nya processer och visa på verktygen. Uppdraget - Bygg så det passar och möt patienterna där de är!?
Nasim Farrokhnia, läkare, hälso- och sjukvårdschef på Microsoft Västeuropa och ordförande E-hälsoläkarna inom Läkarförbundet pratar om digitalisering, Ai och all utveckling som sker runt om i världen. Hon beskriver hur hälso- och sjukvårdens alla verksamheter, utbildning och forskning påverkas och vad som behöver göras. Kanske våga testa att leka som i sandlådan!

2023-06-10
Länk till avsnitt

Vad är viktigt för dig? -dagen med Anders Vege

?Ett sätt att luckra upp kunskapssilon är att flytta perspektivet - ta människans perspektiv och fråga Vad är viktigt för dig??
Varje år uppmärksammas Vad är viktigt för dig?-dagen. I detta avsnitt berättar Anders Vege, Folkehelseinstituttet och som arbetat med Vad är viktigt för dig? både i Norge och internationellt, om varför det är viktigt i allt utvecklings- och kvalitetsarbete att ta patientens perspektiv för att lyckas. 

2023-06-03
Länk till avsnitt

Kunskapsstöd och digifysisk nära vårdomställning

?En vilja och en insikt att en utveckling måste drivas från verksamheten - att mandat och ansvar måste finnas där?
Magnus Röjvall, regional medicinsk chef Capio, beskriver arbetet att föra in digifysiska arbetssätt och ge bra kunskapsstöd till verksamheterna i omställningen till Nära vård.

2023-05-27
Länk till avsnitt

Mäta, utvärdera och ta fram ny kunskap i kommunal hälso- och sjukvård

?Det är så roligt och välbehövligt att vi nu kan mäta och lära.? ?Det är vårt mission att sätta den kommunala hälso- och sjukvården på kartan.?
I detta avsnitt berättar Theresa Larsen, analytiker FoU Väst, och Ann-Charlotte Nyrén, avdelnings- och verksamhetschef på kommunala primärvården, Tjörns kommun, hur de arbetar med att mäta och ta fram nyckeltal kring omställningen till Nära vård och hur verksamheterna fungerar.

2023-05-20
Länk till avsnitt

Kunskapsstyrning i kommunal hälso- och sjukvård - varför då?

?Vi måste jobba efter den bästa kunskapen som finns!? Varför behöver kommunerna vara med och ta fram nationella kunskapsstöd för hälso- och sjukvården och hur hänger det ihop med utvecklingen av en mer nära vård? Lyssna till Therese Börjesson, MAR i Kumla kommun, Cecilia Olsson, MAR i Mölndals stad, Charlotta Wilhelmsson, handläggare, SKR. 

2023-05-13
Länk till avsnitt

Fysisk aktivitet - varje steg räknas

?Vår viktigaste slutsats är att varje steg räknas.? Vad passar för just dig? En viktigt fråga när vi ska arbeta med att öka den fysiska aktiviteten som vi vet är viktigt för människors fysiska och psykiska hälsa. Ett samtal med Per Nilsson, rektor på Gymnastik- och Idrottshögskolan och Charlotte Wåhlin, Ergonom/Leg. Fysioterapeut Region Östergötland från Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. 

2023-05-06
Länk till avsnitt

Proaktivt och nära - hemsjukvård och hälsocentral

?När man har jobbat igenom, det är mycket jobb i början, så får man mindre jobb eftersom vi arbetar förebyggande.?

Att gå från att släcka bränder och ändra arbetssätt kräver mycket i inledningen men i Gällivare visar de att när man väl investerat så har det både blivit effektivare och bättre för patienter och medarbetare. Samtal med Linda Sundvall, distriktssköterska Gällivare kommun och Agnes Lingbo, specialist geriatrik Laponia Hälsocentral Region Norrbotten.

2023-04-29
Länk till avsnitt

Servicepunkter - bättre och närmare för patienten - Evelina Markström

?Vi var förtvivlande och tänkte: Vad kan vi göra för att göra det lite bättre och tillgängligare??
Ett avsnitt om att gå från att se ett problem till att göra något åt det, där man är, för de vi är till för. Samtal med Evelina Markström sjuksköterska på Norrskenets hälsocentral i Vittangi och Svappavaara som gått från gruvan till hälso- och sjukvården.

2023-04-22
Länk till avsnitt

Anna Tenje - Äldre- och socialförsäkringsminister

?När det ser så olika ut i en och samma kommun så förstår vi att det inte blir en likvärdig äldreomsorg och jämlik vård.? Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister, med ansvar för äldre-, socialförsäkrings- och pensionsfrågor. Vilken är hennes roll och vilka frågor kommer vara hennes fokus de närmaste åren?

2023-04-15
Länk till avsnitt

Stress, prestation och återhämtning - Anitha Risberg

?Kunskap är en viktig komponent, vi behöver veta hur vi fungerar både mentalt och fysiologiskt i förändring - för att förstå.?
I omställningen till Nära vård behöver vi göra en hel del förändringar och vi vill också förändra hälso- och sjukvården till att arbeta mer främjande och preventivt. Därför är det viktigt att lära sig mer om hur vi reagerar i förändring, vad som ger stress och hur vi kan hitta tid för återhämtning. Om detta berättar Anitha Risberg, universitetslektor Luleå tekniska universitet. 

2023-04-08
Länk till avsnitt

Ledarskap - att få andra att lyckas och ta ansvar!

?Det är nu vi ledare behöver kliva fram och verkligen leda våra medarbetare och verksamheter in i framtiden.? Ett samtal om vikten av kommunikation, det goda ledarskapet och behovet av att våga göra och ibland få göra fel med Palle Lundberg, VD Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

2023-04-01
Länk till avsnitt

Vad gör en rehabkoordinator? - Malin Engberg

?Det handlar om att ha goda relationer med många för en rehabkoordinator, vara tillgänglig och bygga tillit.? Malin Engberg, rehabkoordinator Finspångs vårdcentral berättar om hur de arbetar tillsammans, både regionens och kommunens verksamheter, i samma hus. Hon beskriver också vikten av att ha nära till varandra för att lösa behov hos invånarna och om behovet av samordning vid sjukskrivning för att möjliggöra för personer att komma tillbaka till arbete.

2023-03-25
Länk till avsnitt

Bättre psykisk hälsa hos äldre - Johnny Pellas

?Jag önskar att äldre med psykisk ohälsa får ta del av fler insatser tidigt - att vi kan erbjuda andra interventioner än bara läkemedel.? Ett samtal med Johnny Pellas, psykolog vuxenpsykiatrin i Region Västmanland, om hur vi kan arbeta för att på ett bättre sätt identifiera, diagnosticera och behandla äldre med psykisk ohälsa.

2023-03-18
Länk till avsnitt

Trygghet och behov i primärvården - Veronica Almstedt och Magnus Isacson

?Vi underskattar trygghetsaspekten och tydligheten i att det finns ett vårdsystem och en person man har tillit till - det har otrolig effekt på livskvaliteten.? ?Vi behöver utgå från patienten mer och mindre revirspaning.? Ett avsnitt med fokus på den regionala och kommunala primärvården med Veronica Almstedt, vice ordförande Distriktssköterskeföreningen och Magnus Isacson, ordförande Svensk Förening för Allmänmedicin. 

2023-03-11
Länk till avsnitt

Strategisk plan för kompetensförsörjning - en förutsättning för framtiden

?Vi ser att det finns potential som vi måste ta tillvara och då måste vi arbeta systematiskt med kompetensförsörjning.?
Kompetensförsörjning som gemensam fråga  för region och kommun och om att matcha invånarnas behov med rätt kompetens. Anna Bergemalm och Sara Norén berättar om hur en kompetensförsörjningsplan för hela Örebro län växt fram. 

2023-03-04
Länk till avsnitt

Förtroende och kunskap i team med patienten! - Marina Förström och Caroline Andersson

Hur kan vi underlätta för patienter att vara i livet och inte i vården trots svår sjukdom? Dialysenheten på Östersunds sjukhus har utvecklat påsdialys där patienterna kan genomföra dialys hemma och ändå bli monitorerade från sjukhuset. Patienterna får frihet och sjukvården kan snabbt agera vid förändringar. Caroline Andersson och Marina Förström, sjuksköterskor på kliniken och som varit drivande i arbetet, berättar om detta goda exempel när vården blir nära och personcentrerad.

2023-02-25
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.