Sveriges 100 mest populära podcasts

Teologi i tiden

Teologi i tiden

Teologi i tiden är en podd från Svenska kyrkans enhet för forskning och analys om olika samtidsteologiska frågor.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

svenskakyrkan.se/teologi-i-tiden

Avsnitt

Avsnitt 20: En delaktighetens teologi

Ett samtal om delaktighet som nyckelbegrepp för teologi och samhälle. Trons liv är ett liv i delaktighet både i skapelsens vånda och förnyelse. Teologins roll i några av vår tids stora utmaningar reflekteras: pandemi, klimatkris och migration. Med utgångspunkt i en ny bok om en delaktighetens teologi (?Eine Theologie der Teilhabe? Leipzig 2020) samtalar Jakob Wirén med Michael Nausner, systematisk teolog och forskare vid kyrkokansliet i Uppsala.

2021-02-19
Länk till avsnitt

Avsnitt 19: Svenska kyrkan online ? digitalisering, Minecraft och Gutenberg

Sara Fransson berättar utifrån den nyss publicerade forskningsrapporten ?Svenska kyrkan online? om de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen innebär för Svenska kyrkan både nu och framöver. Coronapandemin har påskyndat denna process och Sara berättar om hur den svenska situationen skiljer sig från andra länder. Studien är en del av det internationella och ekumeniska forskningsprojektet Churches Online In Time Of Corona (CONTOC).

Intervju med Sara Fransson, intervjuare Kristina Helgesson Kjellin

2021-02-09
Länk till avsnitt

Avsnitt 18: Att ge plats för den andre?

Jakob Wirén ger några inblickar i sin stora bok ?Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet?. I denna bok ger Jakob en uppdaterad överblick över den religionsteologiska diskursen, för en kritisk diskussion om kristendomens förhållande till judendom och islam och undersöker hur religionsmöten fungerar i några av Sveriges interreligiösa råd.

Jakob Wirén är docent i systematisk teologi och teologisk sekreterare till ärkebiskopen. Han intervjuas av Michael Nausner.

2021-02-09
Länk till avsnitt

Avsnitt 17: Andligt och teologiskt ledarskap

Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift, berättar om sitt intresse för ledarskapsfrågor, där hon ser likheter mellan att coacha skidåkare och att vara biskop. I ett samtal utifrån antologin  ?Så är det inte hos er. Kyrkligt ledarskap i organisationsteoriernas värld? (Verbum 2020) förklrara hon varför ett andligt ledarskap även är ett teologiskt ledarskap.

Intervju med Karin Johannesson, intervjuare Kristina Helgesson Kjellin

2021-02-03
Länk till avsnitt

Avsnitt 16: Vad kommer efter coronapandemin?

Utifrån sin nyligen publicerade artikel (DN 19 juni 2020) reflekterar Mikael Kurkiala över den rådande coronapandemin och dess konsekvenser. Innebär pandemin en möjlighet att förändra hur vi lever våra liv och hur vi relaterar till varandra? Eller kommer vi, när pandemin klingar av, att återgå till samma livsmönster som innan? Går det att känna hopp i den situation som vi befinner oss i? Och vilken roll kan kyrkan spela?

Intervju med Mikael Kurkiala, intervjuare Kristina Helgesson Kjellin.

2020-06-26
Länk till avsnitt

Avsnitt 15: Gästfrihetens olika uttryck

Utifrån fältstudier som har genomförts i en svenskkyrklig församling dit det kommer många kristna från Irak och Syrien berättar Kristina Helgesson Kjellin om olika förståelser av och uttryck för gästfrihet. Måltidens viktiga betydelse, kyrkans rum som ett möjligheternas rum men också som ett sårbart rum, liksom vikten av att positionerna ?gäst? och ?värd? får variera, är teman som lyfts i samtalet.

Intervju med Kristina Helgesson Kjellin, intervjuare Jan Grimell.

2020-03-31
Länk till avsnitt

Avsnitt 14: När identiteter förändras: I det levda livet och i Bibelns berättelser

Kristina Helgesson Kjellin samtalar med Jan Grimell om när identiteter förändras. De diskuterar vad identiteter kan vara, hur de kan ta sig uttryck och hur de kan förändras i övergångsprocesser, kriser eller existentiella konflikter. Detta illustreras med exempel tagna både ifrån det levda livet och ifrån Bibelns berättelser. Jan menar bland annat att Bibelns karaktärer kan levandegöras genom att betrakta dem ur ett identitetsperspektiv. De diskuterar bland annat hur detta kan användas i själavård.

Intervju med Jan Grimell, intervjuare Kristina Helgesson Kjellin.

2020-03-31
Länk till avsnitt

Avsnitt 13: Prästers lärande i praktiken

Samtalet handlar om pågående forskning om prästers professionella lärande i Sverige, Norge och Danmark. Samtalet belyser bland annat hur man kan förstå lärande och om skillnader mellan de tre olika folkkyrkokontexterna.

Intervju med Jonas Ideström, intervjuare Cecilia Nahnfeldt.

2020-03-31
Länk till avsnitt

Avsnitt 12: Forskning om social innovation

Samtalet handlar om pågående forskning om social innovation i Svenska kyrkan. Vad är social innovation och hur ser det ut i Svenska kyrkan?

Intervju med Cecilia Nahnfeldt, intervjuare Jonas Ideström.

2020-03-31
Länk till avsnitt

Avsnitt 11: Diakonins kyrka

Ninna Edgardh berättar i denna podd om sin bok Diakonins kyrka. Teologi, kön och omsorgens utmattning (Verbum 2019). Kyrkans omsorgsansvar beskrivs som en central del av evangeliet och att det behöver uppvärderas. Det är ett ansvar som blir än viktigare i en tid som präglas av en ?omsorgens utmattning?. Ett led i att kunna bli en ?diakonins kyrka? är också att uppmärksamma ett underordningsmönster vad gäller kön.

Ninna Edgardh intervjuas av Michael Nausner.

2019-11-28
Länk till avsnitt

Avsnitt 10: Andlig språkförbistring

Vårt samhälle är bättre på att tillgodose våra biologiska behov än våra andliga. Med sekularisering har ett gemensamt existentiellt språk allt mer nedmonterats och människans meningsskapande förvisats till samhällets marginaler och privata rum. Med utgångspunkt i boken När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga (Verbum 2019) kretsar detta samtal kring människoblivandets villkor i en tid präglad av växande andlig språkförbistring.

Jonas Ideström samtalar med bokens författare, Mikael Kurkiala.

2019-11-27
Länk till avsnitt

Avsnitt 9: Nation, stat och världsmedborgarskap - samhällsteologisk vision och verklighet.

Ett samtal om hur nation, stat och världsmedborgarskap förhåller sig till varandra. Om det en gång fanns tvång till tro har det nu bytts mot krav på icke-tro. I ett pluralistiskt samhälle blir det viktigt att sträva efter porösa gränser och ifrågasätta egocentrisk etno-nationalism. Luther kan här läsas mot Luther för att betona en pågående skapelse och alla människors helighet, som en framtidsvision för större delaktighet.

Här blir skapelsens och gudsrikets överflöd något som bryter in och utmanar människors instängdhet. Eftersom globala skeenden, som klimat, handel och migration påverkar oss lever vi glokalt med flera olika tillhörigheter.

Intervju med Elisabeth Gerle, intervjuare Michael Nausner.

2019-11-15
Länk till avsnitt

Avsnitt 8: Samhällsteologi ? om forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka

Vad är samhällsteologi och vad är samhällsteologisk forskning? I det här avsnittet samtalar Jenny Ehnberg (redaktör) och Mikael Larsson om vad det innebär att bedriva forskning i skärningspunkten mellan akademi, samhälle och kyrka. Och om vad det betyder att samhälle, religion och teologi kan förstås som ?sammanvävda?.

Intervju med Jenny Ehnberg, intervjuare Mikael Larsson.

2019-10-23
Länk till avsnitt

Avsnitt 7: Sakraliserad sexualitet? ? om bruket av religiösa traditioner i Nymphomaniac

Det här samtalet handlar om bruket av religiösa traditioner i Lars von Triers film Nymphomaniac (2014). Den samhällsteologiska problematiken gäller religionens fortlevnad i en ?post-sekulär? värld och fokus ligger på samspelet mellan religion och föreställningar om kön och sexualitet. Samtalet berör bland annat varför det är viktigt att granska också anstötliga delar av kulturarvet och landar i en övergripande reflektion över de förhållningssätt mellan ?kultur? och ?religion? som filmen aktualiserar.

Intervju med Mikael Larsson, intervjuare Jonas Ideström.

2019-10-23
Länk till avsnitt

Avsnitt 6: Gräns och delaktighet i migrationens tid ? kulturteoretiska och teologiska perspektiv

Michael Nausner och Jenny Ehnberg pratar om hur migrationen påverkar den allmänna förståelsen av kulturella gränser och hur den utmanar vår förståelse av delaktighet. Gränser beskrivs här som orter där identitet formas och förhandlas snarare än absoluta skiljelinjer. I samband därmed måste delaktighet förhandlas gång på gång på nytt. Kan kyrkan så som en del i den vidare skapelsegemenskapen vara en gemenskap vars gränser möjliggör öppenhet?

Intervju med Michael Nausner, intervjuare Jenny Ehnberg.

2019-10-23
Länk till avsnitt

Avsnitt 5: ?Vi är på samma plats? ? samhällsteologi i praktiken

Samtalet handlar om hur det vi talar om som samhället framträder i praktiken. Med utgångspunkt i erfarenheter från samverkan mellan Svenska kyrkan och socialtjänsten i Mölndal diskuterar vi hur religiöst, sekulärt, tro, övertygelser och en mängd andra faktorer och aktörer samverkar i täta och komplexa nätverk. Med hjälp av exemplet och antropologen Bruno Latour diskuterar vi problem och utmaningar med att begreppet samhälle ofta används på sätt som inte förmår göra rättvisa åt de praktiska erfarenheterna. Det skapar problem när vi vill tänka och prata konstruktivt om kyrkan som välfärdsaktör.

Intervju med Jonas Ideström, intervjuare Urban Claesson.

2019-10-23
Länk till avsnitt

Avsnitt 4: Samhällsinvolverande teologi ? Emilia Fogelklou om Hat och människomekanisering

Ett samtal om att arbeta samhällsteologiskt utifrån teologen Emilia Fogelklou, som i många sammanhang reflekterade över aktuella samhällsfrågor. Ett exempel som lyfts är Fogelklous bok ?Hat och människomekanisering? där hon skriver om hat och rädslor som fanns kvar efter andra världskriget. Trots att texten är över sjuttio år gammal känns den aktuell än idag.

Intervju med Cecilia Nahnfeldt, intervjuare Kristina Helgesson Kjellin.

2019-10-23
Länk till avsnitt

Avsnitt 3: Makt, maktlöshet och den personliga trons kraft

Kristina Helgesson Kjellin och Michael Nausner diskuterar erfarenheter av makt och maktlöshet i relation till samhällsteologi. Utifrån fyra individers livsberättelser, dels i Sydafrika, dels i Sverige, synliggörs hur den religiösa erfarenheten och den personliga tron är intimt sammanvävt med ett samhälles olika strukturer och sammanhang. Hur kan strukturer utmanas? Och hur kan motstånd uttryckas? Och vad har det med teologi att göra?

Intervju med Kristina Helgesson Kjellin, intervjuare Michael Nausner.

2019-10-23
Länk till avsnitt

Avsnitt 2: Lutherska begrepp och nordisk samhällsteologi

Ett samtal om centrala lutherska teologiska begrepp som har haft relevans i nordisk historia. Syftet är att bidra till vidare samhällsteologisk analys av nordiska samhällsbyggen, där den teologiska dimensionen ofta varit osynliggjord. I får vi även exempel på hur nordiska länder blivit lutherska på olika sätt.

Intervju med Urban Claesson, intervjuare Cecilia Nahnfeldt.

2019-10-23
Länk till avsnitt

Avsnitt 1: ?Svenska värderingar? i ett pluralistiskt samhälle ? om samhällskritisk teologisk etik

I det här samtalet lyfts frågan om hur forskning kan vara samhällskritisk och hur det hänger ihop med samhällsteologi. Andra frågor som diskuteras är vilken roll luthersk politisk etik kan spela i samhällsdiskussioner idag. Dessutom: vad är egentligen ?svenska värderingar? ? och varför är de problematiska inom det politiska samtalet i dagens samhälle?

Intervju med Jenny Ehnberg, intervjuare Mikael Larsson.

2019-10-23
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.