Sveriges 100 mest populära podcasts

Delmi-podden

Delmi-podden

Delmi-podden är en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier, en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. I podden bjuds forskare och andra experter in för att prata om och analysera olika teman på området migration och integration. Läs mer på https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=www.delmi.se&umid=17B8CA48-0A05-9506-BA3E-8DACC901FF01&auth=aa2a6666dadc3109e072cd23e72dcb4db4081a53-0d6819bf1704bd9b13f127c689e6d81c19aaa2ed eller följ oss på våra sociala medier, X: @Delmigram, LinkedIn: Delegationen för migrationsstudier.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

delmi.se

Avsnitt

Avsnitt 26: Delmi 10 år!

Den 21 november 2013 fattade den dåvarande regeringen beslut om att inrätta Delmi ? Delegationen för migrationsstudier. Syftet var att öka möjligheterna att använda forskningsresultat samt att öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige på migrationsområdet. Delmis verksamhet påbörjades 2014 och nu har det alltså gått tio år sedan Delmi tillkom. Denna podd är ett samtal mellan Joakim Palme, professor i statskunskap och ordförande på Delmi, Agneta Carlberger Kundoori, kanslichef på Delmi, och moderator Matilda Niang, presskommunikatör på migrationsverket och tidigare anställd på Delmi. Frågor som kommer diskuteras är bland annat ? Varför inrättades Delmi och vad har gjorts sedan dess?
2024-02-21
Länk till avsnitt

Avsnitt 25. Validering som verktyg för arbetsmarknadsintegration

Hur fungerar validering och bedömning av utländsk utbildning och kunskap när utlandsfödda ska etablera sig på den svenska arbetsmarknaden? Det är fokuset för detta avsnitt av Delmi-podden som utgår ifrån publikationen Hinder och möjligheter för etablering på den svenska arbetsmarknaden.
2023-12-07
Länk till avsnitt

Avsnitt 24. Livepodd från Integrationsforum

Vilka drivkrafter ligger bakom migrationspolitiska reformer? Detta avsnitt av Delmi-podden fokuserar på den nordiska migrationspolitikens utformning och utveckling under senare tid och utgår ifrån en kommande Delmi-rapport.
2023-11-20
Länk till avsnitt

Avsnitt 23. Barn i återvändandeprocessen

Att återvända till sitt ursprungsland efter avslag på en asylprövning eller negativt besked rörande uppehållstillstånd är en svår upplevelse för de flesta. För barn är återvändandeprocessen och -upplevelsen ännu svårare. Hur kan man bemöta barn i återvändandeprocessen? Avsnittet är det andra av sex som ingår i Delmis AMIF-finansierade projekt ?Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser?.
2023-09-28
Länk till avsnitt

Avsnitt 22. Hur fungerar återvändande?

Personer som inte har laglig rätt att vistas i Sverige, bland annat efter ett avslag eller kanske för att de inte har sökt uppehållstillstånd ska återvända till sina hemländer. Vissa vill återvända frivilligt medan andra måste återvända under tvång. Hur fungerar det egentligen när en människa ska återvända till sitt hemland? Vilka myndigheter är inblandade och hur arbetar de? Vilka svårigheter finns i processen, sett från myndigheternas, de återvändandes och mottagarländernas perspektiv? Hur kan man fånga upp och stötta sårbara personer? Och vilka diplomatiska verktyg fungerar bäst för att underlätta återvändande till tredjeland?

Avsnittet är det första av sex som ingår i Delmis AMIF-finansierade projekt ?Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser?.

2023-06-01
Länk till avsnitt

Avsnitt 21: Trygghetsskapande åtgärder i lokalsamhället

Detta avsnitt av Delmi-podden tar avstamp i den sjätte publikationen i serien Avhandlingsnytt och handlar om olika trygghetsskapande åtgärder på lokal nivå. Vilka verktyg använder sig olika aktörer av för att skapa trygghet i utsatta områden och finns det risker för att vissa grupper lämnas utanför det trygghetsskapande arbetet?
2023-04-12
Länk till avsnitt

Avsnitt 20: EU-ordförandeskapet och migration

Sverige är ordförande i EU:s ministerråd fram tills den 30 juni 2023. Delmi har därför bjudit in tre kunniga gäster till studion för att diskutera vad svenska EU-ordförandeskapet innebär för områden såsom asyl och migration och hur mycket påverkan Sverige egentligen har som ordförandeland när det gäller dessa områden. Klas Jansson, tillförordnad chef på Europaparlamentets kontor i Sverige, berättar om hur Europaparlamentet har hittills arbetat med frågan om asyl och migration under svenska ordförandeskapet. Bernd Parusel, fil.dr. i statsvetenskap och forskare på Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS), pratar om EU:s migrations-och asylpakt som håller fortfarande på att förhandlas fram, medans Louise Dane, doktor i offentlig rätt med inriktning barnrätt och migrationsrätt, och jurist på Asylrättscentrum, berättar om vilka utmaningar som kan uppstå utifrån ett rättsperspektiv när det gäller nationell lagstiftning på området samt EU-rätten. Anna Hammarstedt, utredningssekreterare på Delmi, kickar igång podden genom att berätta om Delmis arbete kring svenska EU-ordförandeskapet. Programledare är Ann-Louise Rönestål.
2023-03-03
Länk till avsnitt

Avsnitt 19: Klimatförändringar, migration och framtiden

Delmis nya kunskapsöversikt Climate Change, Displacement, Mobility and Migration: The State of Evidence, Future Scenarios, Policy Options visar att naturkatastrofer och klimatförändringar har, och kommer fortsätta ha, en stor påverkan på människors liv, förutsättningar och mobilitet. 

Men även om naturkatastrofer och klimatförändringar påverkar människors mobilitet har det inte, tidigare uppskattningar till trots, drivit internationell migration hög utsträckning. I avsnitt 19 av Delmi-podden intervjuas Rainer Münz, en av författarna till kunskapsöversikten, om vad vi tidigare antagit om framtidens klimatrelaterade migration, vad vi faktiskt vet just nu, vad vi kan förvänta oss och vilka alternativ framåt det finns för att mildra och anpassa oss till effekterna av klimatförändringar. Rainer Münz är expert på demografi och internationell migration. Han är just nu gästprofessor vid Central European University och the Diplomacv Academy i Wien, Österrike. Tillsammans med Mathias Czaika, professor i migration och integration och prefekt vid institutionen för migration och globalisering vid Danube University, Krems, Österrike, har de skrivit Delmis senaste kunskapsöversikt.

Programledare: Daniel Silberstein och Anna Hammarstedt

2022-11-25
Länk till avsnitt

Avsnitt 18. Nyanländas integration

Delmis nya rapport Nyanländas integration: En enkätstudie om språkstuderandes erfarenheter av livet i Sverige understryker vikten av att förstå den självupplevda integrationen hos nyanlända i Sverige utifrån flera olika dimensioner: social, psykologisk, ekonomisk, språklig och politisk integration. Delmi har därför bjudit in tre kunniga gäster till studion för att diskutera den viktiga frågan: hur arbetar vi i Sverige med nyanländas integration? Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, forskare vid Institutet för framtidsstudier, och generalsekreterare för World Value Surveys (WSV), pratar om behovet av att ställa rätt frågor och problemen som kan uppstå utifrån hur vi mäter integration. Linn Karlsson, samordnare för nyanlända på Arbetsmarknadsförvaltning i Stockholms stad, förklarar värdet i att arbeta lokalt och med flera aktörer när det gäller integrationssatsningar, och Mardin Baban, verksamhetschef på Nya Kompisbyrån, diskuterar hur matchningar mellan nysvenskar och etablerade svenskar kan främja en lyckad integrationsprocess utifrån flera dimensioner.

Anna Hammarstedt, utredningssekreterare på Delmi, kickar igång podden genom att berätta om Delmis nya rapport. Programledare är Ann-Louise Rönestål Ek.
2022-11-14
Länk till avsnitt

Avsnitt 17. Valdeltagande och representation

I vilken utsträckning röstar olika grupper av utrikesfödda och deras barn, och vilka partier röstar de på? I september 2022 är det val i Sverige där asylmottagande, arbetet med integration och konsekvenserna av segregation står högt på dagordningen. Tidigare forskning från Delmi, Valdeltagande och representation - om invandring och politisk integration i Sverige (2017:7), bekräftar att utrikesfödda deltar i betydligt lägre grad än inrikesfödda i allmänna val. Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer på Malmö universitet och ledamot för Delmi, diskuterar forskningsresultatet samt hans nya Policy brief Vilka är mest benägna att rösta i svenska lokala val? Lokalt valdeltagandet bland utrikesfödda i Sverige (2022:7). Daniel Wohlgemuth, ämnesråd på Enheten för medier och demokrati, Kulturdepartementet, delar med sig av valdeltagarinsatser för att jämna ut skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. Zaynab Ouahabi som arbetar som teamledare med projektet ?Gör din röst hörd? på ABF Sverige berättar om hur de fick utrikesfödda att rösta i valet 2018 och strategier för årets val.
2022-07-07
Länk till avsnitt

Avsnitt 16. Avräkningar från biståndet: när, var, hur?

Bistånd och migration hör ihop. Därför är det inte konstigt att Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Delegationen för migrationsstudier (Delmi), två statliga kommittéer som var och en är specialister på den ena frågan, gör ett poddavsnitt ihop. För när två olika perspektiv bryts mot varandra föds nya insikter. Ämnet för avsnittet är dessutom högaktuellt: Avräkningar ? att ta pengar från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagande. Jan Pettersson, kanslichef på EBA, pratar om hur avräkningar beräknas, hur det har varierat över tid och vilken effekt det har haft på övrigt bistånd. Henrik Malm Lindberg, tillförordnad kanslichef på Delmi, lyfter den historiska dimensionen av avräkningar och hur migrationskostnader hänger ihop med migrationsprognoser.
2022-07-05
Länk till avsnitt

Avsnitt 15. Migration, remitteringar och klimatförändringar

Hur påverkar migrationen såväl anpassning som sårbarhet för migranterna själva, för ursprungsområdet samt för området de flyttar till? En ny kunskapsöversikt från Delmi undersöker hur migration och remitteringar påverkar anpassning och sårbarhet i relation till klimatförändringar. Forskaren François Gemenne presenterar sitt forskningsresultat med fokus på strategier för klimatanpassning. Mats Hårsmar, biträdande kanslichef på Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), pratar om svenskt bistånd ur ett klimatperspektiv och hans erfarenheter av att arbeta i Burkina Faso. Melissa Siegel, professor i migrationsstudier och chef för avdelningen för migrationsstudier vid Maastricht Graduate School of Governance och UNU-MERIT, fokuserar på vilken betydelse remitteringar har för viljan att migrera och hur det är kopplat till utveckling. Elisabeth Arnsdorf Haslund, UNHCR:s talesperson för Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, och Lettland, pratar om kopplingen mellan klimatförändring och människor som fördrivs från sina hem. *Avsnittet är på engelska.
2022-05-13
Länk till avsnitt

Avsnitt 14. Den ukrainska flyktingkrisen

Hur många kan förväntas fly till just Sverige och hur ser mottagningskapaciteten ut? Sedan 2014 har Ryssland annekterat Krim-halvön och den 24 februari 2022 invaderades Ukraina. Det har resulterat i den största flyktingvågen i Europa sedan andra världskriget. Forskaren Mikael Elinder presenterar resultatet om ukrainarnas migrationsbenägenhet i Delmis nya policy brief Hur många kommer fly från Ukraina och vilka EU-länder kommer de söka sig till? Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket, ger ett juridiskt perspektiv på implementeringen av EU:s massflyktingsdirektiv, vad det innebär i praktiken och hur det skiljer sig mot de som kommer till Sverige som asylsökande. Erika Löfgren, Senior Durable Solutions Associate på UNHCR, informerar om flyktingarnas tillvaro och behov samt risken med människohandel. Magnus Önnestig, chef för nationella operativa avdelningen på Migrationsverket, bidrar med sin kunskap om Migrationsverkets olika scenarier och hur flyktingarna kommer fördelas inom Sveriges kommuner.
2022-03-30
Länk till avsnitt

Avsnitt 13. Forskaren och migrationsfrågan

Varför är det så många forskare som inte vill eller kan delta i mediesammanhang? Debattklimatet har blivit allt hårdare vilket gör det svårt för många att argumentera kring infekterade migrationsfrågor. Lars Calmfors, professor emeritus i nationalekonomi och författare av boken ?Mellan forskning och politik: 50 år av samhällsdebatt?, nämner rädslan att prata om invandringens omfattning och sammansättning kopplat till integrationsproblem. Sara Mangsbo, universitetslektor vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap vid Uppsala universitet, pratar om avsaknad av differentiering i migrationsdebatten och hur migrationsforskning som kopplas till politik blir väldigt polariserat på sociala medier. De pratar även om hur medicin numera också är polariserat på grund av Covid-19, varför vissa frågor blir eldfängda och vikten av konstruktiva samtal. Detta är det sista avsnittet av Delmi-podden special.


2022-03-21
Länk till avsnitt

Avsnitt 12. Forskarens roll i medierna

Hur använder sig medierna av forskningen i sin opinionsbildning? Forskare används ofta av medierna för att kommentera olika samhällsproblem samtidigt som det finns en risk för forskningen att bli politiserad. Sofia Wadensjö Karén, VD för Utbildningsradion, säger att journalister har en viktig roll i att bidra med förståelse men att det också finns andra sätt att göra det på än bara genom forskning. PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri, pratar om problematiken med statsvetare som politiska kommentatorer och varför opinionsbildningen ofta sker utan källhänvisning. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, förklarar varför journalisters vinklar gör att han inte längre kommenterar dagspolitik och vikten av trygga anställningsavtal för att forskare ska våga uttrycka sin ståndpunkt. Det är det andra utav tre lösningsinriktade samtal av Delmi-podden special om samverkan med medierna.

2022-02-23
Länk till avsnitt

Avsnitt 11. Forskningen och nyhetsjournalistiken

Vad finns det för olika syn på vad som är en nyhet och hur den presenteras? Gapet mellan forskare och journalister leder till att relevant forskning inte når ut till en bredare allmänhet. Alice Petrén, utrikeskorrespondent för Sveriges Radio med uppdrag att bevaka migration- och flyktingfrågor, pratar om skillnaden i hur forskare och journalister vill kommunicera forskningsresultat. Göran Rosenberg, författare och journalist, lyfter forskares ökade behov att synas medialt för att få externt medel samt det höga klickvärdet med sensationsnyheter. Johan Eklund, professor i nationalekonomi och VD för Entreprenörskapsforum, uppmärksammar forskarens försiktighet att synas på grund av risk för misstolkning eller att resultatet utnyttjas politiskt. Det är det första utav tre lösningsinriktade samtal av Delmi-podden special om att få forskare att höras i samhällsdebatten.
2022-02-10
Länk till avsnitt

Avsnitt 10: Skolsegregation och psykisk ohälsa

Hur påverkar skolsegregationen elevers psykiska hälsa, och vilka är mekanismerna bakom? Segregationen i Sverige är en växande samhällelig utmaning samtidigt som skolan utgör en viktig arena för integration. Forskaren Maria Granvik Saminathen har skrivit sin avhandling på ämnet och resultatet presenteras i Delmis nya antologi Nya perspektiv på segregation: skola, psykisk hälsa och bosättningsmönster. Maria berättar varför elever med utländsk bakgrund uppger mindre psykiska besvär i klasser med högre andel andra elever med utländsk bakgrund. Bassem Jerbi, prisad rektor på Hjulsta grundskola i Stockholm, ger tips på konkreta åtgärder för att vända utvecklingen på skolor i socialt utmanade områden. Erik Nilsson, före detta statssekreterare hos utbildningsministern, lyfter hur skolsegregationen har sin grund i bostadssegregationen men även till viss del i det fria skolvalet. Han nämner även vilka politiska verktyg det finns för att motverka segregationen.
2021-12-21
Länk till avsnitt

Avsnitt 9: Tidsbegränsade kontra permanenta uppehållstillstånd

Hur påverkar tidsbegränsade uppehållstillstånd nyanländas etablering på arbetsmarknaden? Permanenta uppehållstillstånd har varit huvudregeln i Sverige fram till flyktingkrisen 2015. Den nya utlänningslagen innebär att asylsökande numera beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd. Med oss i studion har vi forskaren Kristoffer Jutvik som delar med sig av sitt forskningsresultat i Delmis antologi Tidsbegränsade uppehållstillstånd, egenföretagande och skolsegregation ? Aktuella avhandlingar om utrikes födda på arbetsmarknaden. Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, berättar vilka konsekvenser Covid-19 har haft för nyanlända som har krav på att kunna försörja sig själva för att få permanent uppehållstillstånd. Gästerna pratar om utbildning, vilket typ av arbete tidsbegränsade kontra permanenta uppehållstillstånd leder till och vilka integrationseffekter det har.
2021-11-30
Länk till avsnitt

Avsnitt 8: Afghanistan i talibanernas händer

Vad innebär det förändrade säkerhetsläget i Afghanistan för civilbefolkningen och hur ser migrationsrörelserna ut för dem som vill fly? 20 år efter talibanregimens fall och Afghanistankrigets slut så återtog de kontroll över landet på rekordtid. Anders Fänge, Afghanistanexpert och tidigare landchef för Svenska Afghanistankommittén, berättar hur talibanrörelsen har förändrats över tid och varför det är viktigt att fortsätta ge bistånd för att undvika en humanitär kris. Rouzbeh Parsi, Mellanösternexpert och programchef på Utrikespolitiska Institutet, tar bland annat upp talibanernas tolkning av islam, hur det påverkar återvändare från Europa och Irans roll som grannland. Avsnittet belyser landets historia för att förstå den senaste tidens händelseutveckling och vilken framtid som väntar.
2021-11-11
Länk till avsnitt

Avsnitt 7: Barnets bästa i asylärenden

Hur bedömer man vad som är barnets bästa och vilka faktorer kan spela roll för att inte få stanna? Barnkonventionen är ett viktigt verktyg för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses och sedan den första januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Den senaste tiden har ett flertal avslagsbeslut uppmärksammats om barn som levt större delen av sitt liv i Sverige. Louise Dane, forskare i offentlig rätt och författare av policy briefen "Den reglerade invandringen och barnets bästa" (2020:5), delar med sig av sitt forskningsresultat och förslag på förbättringar. Carl Bexelius, rättschef på Migrationsverket, bidrar med ett rättsligt perspektiv på hur barnets bästa bedöms och vilka avvägningar som görs. Tillsammans diskuterar de tillämpningen av barnperspektivet.
2021-10-28
Länk till avsnitt

Avsnitt 5: Återvändande och återintegration

Är det möjligt att prata om ett hållbart återvändande och återintegration? I en unik AMIF-finansierad studie har Delmi undersökt hela migrationscykeln utifrån migranternas egna perspektiv, från livet innan flykten genom Europa till utmaningarna vid ett återvändande. Henrik Malm Lindberg, utredningssekreterare på Delmi och en av rapportförfattarna till Those who were sent back: Return and reintegration of rejected asylum seekers to Afghanistan and Iraq, presenterar forskningsresultatet baserat på 100 intervjuer med återvändare. Kjell-Terje Torvik, projektledare på ERRIN beskriver sina upplevelser av att arbeta som återvändandesambandsman i Kabul och stigmat relaterat till en misslyckad asylprocess.
2021-06-21
Länk till avsnitt

Avsnitt 6: Migrationsresan för tredjelandsmedborgare

Hur har erfarenheter av asylprocessen påverkat den ekonomiska, sociala och psykosociala återintegrationen efter återvändande? I en unik AMIF-finansierad studie har Delmi undersökt återvändares egna erfarenheter av självmant och ofrivilligt återvändande samt push/pull-faktorer som inverkar på de olika besluten inom migrationsresan. Constanza Vera-Larrucea, utredningssekreterare på Delmi och en av rapportförfattarna till Those who were sent back: Return and reintegration of rejected asylum seekers to Afghanistan and Iraq, presenterar forskningsresultat baserat på 100 intervjuer med återvändare från Afghanistan och Irak. Nassim Majidi, forskare och grundare av Samuel Hall som har bedrivit fältarbete för Delmis räkning, delar med sig av vad hon har lärt sig under åren som hon har mött återvändare i konfliktområden. *Podcasten är på engelska.
2021-06-21
Länk till avsnitt

Avsnitt 4: Migranters möte med svensk hälso- och sjukvård

Hur diagnosticerar, klassificerar, registrerar, rapporterar, informerar, konsulterar och behandlar svensk sjukvård migranter i olika tillstånd mellan liv och död? Enligt Socialstyrelsen finns betydliga hälso- och vårdskillnader mellan kvinnor och män, mellan de med lång och kort utbildning och mellan utrikes och inrikes födda svenskar. Anna Jensen, leg. Barnmorska och projektledare på Doula & kulturtolk, berätta om hur kulturtolkande doulor hjälper nyanlända kvinnor innan, under och efter en graviditet och bidrar till säkrare förlossningar. Ulrika Byrskog, leg. Barnmorska och universitetslektor i vårdvetenskap på Högskolan Dalarna, har forskat om gravida somalifödda kvinnors möte med svensk kvinnohälsovård. Tillsammans, pratar de om hur en god kommunikation och kulturkompetens ökar möjligheten att ge jämlik vård till alla.
2021-06-16
Länk till avsnitt

Avsnitt 3: Ungas integration i Sverige

Hur ser ungas sociala och kulturella integration ut idag och hur påverkas integrationen av hedersrelaterade normer? De senaste decennierna har antalet barn och unga som migrerat till Sverige ökat stort och integrationen av unga med utländsk bakgrund är därför en av vår tids viktigaste utmaningar. Jan O. Jonsson, professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), redogör för sitt kapitel om hur ungas integration ser ut i förhållande till bland annat utbildning, religiositet och värderingar. Susanne Åsman, fil dr. socialantropologi vid Göteborgs Universitet berättar vad hennes kapitel visar om att växa upp i en miljö präglad av hedersrelaterade normer och de kulturkrockar som uppstår. Läraren och journalisten Trifa Abdulla delar med sig av sin egen uppväxt inom en hederskultur och sina tankar om hur skolan och samhället bör hantera frågan.
2021-06-07
Länk till avsnitt

Avsnitt 2: Hälsa, kön och flickors deltagande i idrottsrörelsen

Hur påverkar föräldrars erfarenheter och uppfattningar av hälsa, idrott och kön deras barns delaktighet i det mångkulturella Sveriges idrottsrörelse? I Sverige har idrott under de senaste 100 åren blivit en del av den svenska folkrörelsen med målet att nå alla. En ny studie från Delmi belyser varför flickor är underrepresenterade baserat på intervjuer med föräldrar födda i Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige. Anders Kassman, docent i sociologi och Åsa Kneck, medicine doktor med inriktning mot vårdvetenskap, båda verksamma vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, berättar mer om hur förutsättningarna ser ut för döttrar till utrikesfödda föräldrar att delta i den svenska idrottsrörelsen.
2021-03-17
Länk till avsnitt

Avsnitt 1: Ojämlik överdödlighet av Covid19

Hur påverkas riskerna för att utsättas för smitta, bli sjuk och drabbas av svåra komplikationer av covid-19 utifrån sociala och strukturella faktorer?

Den inledande fasen av covid-19-pandemin under våren 2020 drabbade svenska invånare ojämlikt. Dödligheten ökade kraftigt bland vissa grupper utlandsfödda personer jämfört med personer födda i Sverige eller i andra västländer. Denna ojämlikhet är ett uttryck för de skilda levnadsvillkor som människor i Sverige lever under, berättar Erik Hansson, ST-läkare i allmänmedicin och Maria Magnusson, med dr, dietist och sjuksköterska, som delar med sig av sin kunskap på området.

2021-02-17
Länk till avsnitt

Trailer

Delmi-podden är en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier, en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. I podden kommer rapportförfattare och andra experter bjudas in och intervjuas av programledaren Ann-Louise Rönestål Ek. Läs mer på www.delmi.se och ta del av Twitter-uppdateringar på @Delmigram.

2021-02-08
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.