Sveriges 100 mest populära podcasts

Chánh Ki?n Radio

Chánh Ki?n Radio

??á?? ???? ???????? | ?????????.??? | ???????????.??? ? Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình Radio Chánh Ki?n. ? Kính m?i quý v? cùng chúng tôi ôn c? minh kim, khám phá bí ?n c?a v? tr?, sinh m?nh và thân th? ng??i, cùng ôn l?i nh?ng câu chuy?n v?n hóa truy?n th?ng, ?? cao ??o ??c, nhân tâm h??ng thi?n. ? Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân. ??á?? ???? ???????? ?????????.??? | ???????????.??? ????????? ©???? ??? ?????? ????????

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

chanhkien.org/

Avsnitt

#20 Thân th? c?a b?n là m?t con thuy?n quý báu vô giá | Câu chuy?n y h?c

Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!

? Ph?t M?t L?c Nh?t Ba nói: ?Thân th? con ng??i này, là m?t con thuy?n quý báu vô giá ??i v?i nh?ng ng??i có phúc ??c và thi?n l??ng. Con thuy?n quý báu này s? ???c s? d?ng ?? v??t qua dòng sông sinh t? ??n b?n b? bên kia c?a s? gi?i thoát! ??i v?i nh?ng ng??i làm ?i?u ác và gây ra t?i ác, nh?c thân này là m?t v?c th?m ??y cám d?.?

? ?i?u này có ngh?a là m?t ng??i mu?n ?i ?âu, t?t c? là nh? xem con thuy?n c?a mình ?i h??ng nào.

? Hôm nay, chúng tôi kính m?i quý khán thính gi? ??n v?i câu chuy?n Y S?n D? tho?i có nhan ?? Thân th? c?a b?n là m?t con thuy?n quý báu vô giá.

?  Link bài vi?t:

https://chanhkien.org/2021/01/y-son-da-thoai-04-than-the-cua-ban-mot-con-thuyen-quy-bau-vo-gia.html

C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh radio Chánh Ki?n: https://www.youtube.com/c/Ch%C3%A1nhKi%E1%BA%BFnOfficial

Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet

» Website: https://chanhkien.org/

» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.

??á?? ???? ????????

?????????.??? | ???????????.???

????????? ©???? ??? ?????? ????????

L?u ý:

B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org

Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-09-16
Länk till avsnitt

#19 Trinh Quán Chính Y?u - Ph?n 3: ??c sách s? lu?n bàn minh ki?n | Ôn C? Minh Kim

Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!

? Thái Tông tr? qu?c ? ôn c? tri tân ? có th? coi là b?c th?y.

? ???ng Thái Tông là ng??i r?t thông hi?u l?ch s?, qua nh?ng câu chuy?n h?ng vong trong l?ch s?, ông th??ng rút ra cho mình nh?ng bài h?c giáo hu?n sâu s?c. ?ây chính là ph??ng pháp h?c t?p, ??c sách mà Kh?ng T? ?ã d?y: ôn c? nhi tri tân, kh? d? vi s? h? ? ngh?a là ??c chuy?n x?a ?? bi?t chuy?n nay, v?y có th? tr? thành th?y r?i.

? Chúng tôi hân h?nh g?i ??n quý khán thính gi? Ph?n 3 trong lo?t bài: ??àm lu?n v? cu?n sách giáo khoa dành cho ?? v??ng - Trinh Quán Chính Y?u.?

Quý v? có th? nghe lo?t bài này t?i ?ây:

Ph?n 1| Ph?n 2

Link bài vi?t:

https://chanhkien.org/2020/02/dam-luan-ve-trinh-quan-chinh-yeu-phan-3.html

C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh radio Chánh Ki?n.

Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet

» Website: https://chanhkien.org/

» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.

??á?? ???? ????????

?????????.??? | ???????????.???

????????? ©???? ??? ?????? ????????

L?u ý:

B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org

Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a

Chanhkien.org

2021-09-11
Länk till avsnitt

#18 Câu chuy?n k?t giao c?a D??ng Giác Ai và T? Bá ?ào | V?n hóa truy?n th?ng

? Chào m?ng quý thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!

? Hôm nay chúng tôi hân h?nh g?i ??n quý khán thính gi? Câu chuy?n k?t giao c?a D??ng Giác Ai và T? Bá ?ào.

? Th?i l?c qu?c, D??ng Giác Ai và T? Bá ?ào làm b?n, nghe tin S? V??ng c?u hi?n, ??u cùng ?i ??n làm s?, ??n L??ng S?n, gió tuy?t, l??ng khô c?n, không th? toàn v?n hai ng??i, cu?i cùng ch? còn l??ng khô và Giác Ai. Giác Ai ??n n??c S?, S? dùng và phong làm khanh, sau ?ó an táng Bá ?ào.

? Link bài vi?t:

https://vn.minghui.org/news/150658-cau-chuyen-ket-giao-cua-duong-giac-ai-va-ta-ba-dao.html

C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh radio Chánh Ki?n: https://www.youtube.com/c/Ch%C3%A1nhKi%E1%BA%BFnOfficial

Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet

» Website: https://chanhkien.org/

» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.

??á?? ???? ????????

?????????.??? | ???????????.???

????????? ©???? ??? ?????? ????????

L?u ý:

B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org

Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-09-09
Länk till avsnitt

#17 Trinh Quán Chính Y?u ? Ph?n 2: Ph?c h?ng h?c v?n truy?n th?ng | Ôn C? Minh Kim

Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!

? Vua ???ng Thái Tông, và t??ng quân M?c ph? Tokugawa Ieyasu ?ã l?nh h?i và v?n d?ng sâu s?c t? t??ng Nho gia c?a Kh?ng T? vào th?c ti?n.

? ??t n??c Nh?t B?n khi có v?n ?? xu?t hi?n ??u quay tr? l?i nghiên c?u nh?ng l?i giáo hu?n và kinh nghi?m c?a t? tiên, ph?c h?ng l?i h?c v?n truy?n th?ng và ?i theo con ???ng c?a t? tiên, hi?u ???c làm sao ?? h?c chuy?n x?a mà bi?t chuy?n nay, quay v? chính ??o, xã h?i ph?n vinh, qu?c gia thái bình.

? Chúng tôi hân h?nh m?i quý v? ??n lo?t bài ?àm lu?n v? cu?n sách giáo khoa dành cho ?? v??ng - Trinh Quán Chính Y?u - Ph?n 2: Ph?c h?ng h?c v?n truy?n th?ng

Link bài vi?t:

https://chanhkien.org/2019/09/dam-luan-ve-trinh-quan-chinh-yeu-phan-2.html

C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh radio Chánh Ki?n.

Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet

» Website: https://chanhkien.org/

» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.

??á?? ???? ????????

?????????.??? | ???????????.???

????????? ©???? ??? ?????? ????????

L?u ý:

B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org

Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-09-04
Länk till avsnitt

#16 Tích ??c hành thi?n, nh?n ???c phúc báo | V?n hóa truy?n th?ng

? Chào m?ng quý thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!  

?  Tích ??c hành thi?n có th? c?i bi?n v?n m?nh, t?t c? phúc báo ??u là ?Qu?? t? cái ?Nhân? ?ã gieo tr??c ?ó, trong ??i này hay ??i tr??c. K? th?c, v?n m?nh nh? th? nào chính là n?m trong tay mình.  

?   M?i quý v? cùng chiêm nghi?m ??o lý này qua ba câu chuy?n có n?i dung: ?Tích ??c hành thi?n, nh?n ???c phúc báo?.  

Link bài vi?t:  

https://chanhkien.org/2016/03/to-tien-tich-am-duc-con-chau-huong-phuc-lon.html 

https://chanhkien.org/2019/08/mot-viec-duc-co-the-tieu-tram-dieu-hoa.html 

https://chanhkien.org/2020/08/thanh-bach-nhu-nuoc-va-phuong-thuoc-ngan-vang-duc.html 

C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh radio Chánh Ki?n.  

Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:  

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet

» Website: https://chanhkien.org/

» English: http://www.pureinsight.org/ 

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  

??á?? ???? ???????? 

?????????.??? | ???????????.??? 

????????? ©???? ??? ?????? ????????  

L?u ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-09-02
Länk till avsnitt

#15 Trinh Quán Chính Y?u ? Ph?n 1: ?? v??ng h?c là gì? | Ôn C? Minh Kim

? Chào m?ng quý thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!  

? Trinh Quán Chính Y?u ???c xem là sách giáo khoa ?i?n hình nh?t dành cho b?c ?? v??ng, ghi chép v? nh?ng bàn lu?n chính tr? trong tri?u ?ình, th?o lu?n v? cách tr? qu?c c?a ???ng Thái Tông.  

? ?? v??ng h?c v? b?n ch?t là ph??ng pháp h?c làm lãnh ??o, c?ng chính là ph??ng pháp h?c qu?n lý cao c?p.  

? T? nhà Nho h?c Masahiro Yasuoka, ng??i ???c coi là ng??i th?y c?a th? t??ng Nh?t B?n c?n ??i, hay nh?ng nhà nghiên c?u Hán h?c ???ng ??i, cho ??n ông Shibusawa Eiichi ? cha ?? c?a doanh nghi?p c?n ??i ? và ông Kazuo Inamori ? lãnh t? gi?i kinh doanh ???ng ??i, nhà kinh doanh n?i ti?ng th? gi?i, nhà sáng l?p hai t?p ?oàn l?n t?m c? th? gi?i là công ty Kyocera và công ty vi?n thông KDDI, nh?ng ng??i này ??u ?ã l?nh h?i ???c trí tu? tinh hoa t? ?? v??ng h?c và áp d?ng vào th?c ti?n.  

? Khi theo dõi lo?t bài ??àm lu?n v? Trinh Quán Chính Y?u,? quý v? s? thu ???c r?t nhi?u l?i ích t? vi?c h?c h?i và áp d?ng ?? v??ng h?c trong qu?n tr? kinh doanh hay chính s? qu?c gia, th?m chí quán xuy?n gia ?ình, t?t c? ??u tr? nên r?t ??n gi?n.  

Link bài vi?t: https://chanhkien.org/2021/03/loat-ba... 

C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh radio Chánh Ki?n.  

Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:  

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet

» Website: https://chanhkien.org/

» English: http://www.pureinsight.org/ 

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  

??á?? ???? ???????? 

?????????.??? | ???????????.??? 

????????? ©???? ??? ?????? ????????  

L?u ý:  B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-08-28
Länk till avsnitt

#14 Thánh kh? linh hoa | Tu Luy?n C? S?

Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!

? Chúng tôi kính m?i quý v? l?ng nghe câu chuy?n tu luy?n c? s? có nhan ?? Thánh kh? linh hoa

? M?t ng??i ?n mày ???c m?t v? Pháp s? ??a v? chùa. M?i ngày nghe v? Pháp s? t?ng ni?m kinh Ph?t.

? M?t ngày kia, ng??i ?n mày h?i Pháp s?: ?Kh? là cái gì v?y?? Pháp s? du?i tay ra, trong nháy m?t ?ã th?y trên tay n? ra m?t bó hoa v?i ?? m?i màu s?c. Nh?ng bông hoa nh? nhàng ch?p ch?n phiêu ??ng trên tay, trông ??p vô cùng. Ng??i ?n mày m? to ?ôi m?t, nhìn m?t cách kinh ng?c.

Link bài vi?t:

https://chanhkien.org/2015/09/tu-luyen-co-su-thanh-kho-linh-hoa.html

C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh radio Chánh Ki?n: https://www.youtube.com/channel/UCL7imn9aDxaLu3GFedOb3uA

Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet

» Website: https://chanhkien.org/

» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.

??á?? ???? ????????

?????????.??? | ???????????.???

????????? ©???? ??? ?????? ????????

L?u ý:

B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org

Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-08-26
Länk till avsnitt

#13 Lý B?ch và ??o lý C? lai thánh hi?n giai t?ch m?ch | Nhân sinh c?m ng?

?  Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!

? Lý B?ch c? ??i tu ??o. ??o gia ?? cao ch? Chân, Lý B?ch thu?n chân t? nhiên, tính cách siêu phàm thoát t?c bi?u hi?n c? trong nh?ng áng th? c?a ông.

? Nh?ng bài th? v? thiên nhiên thu?n t?nh, c?m xúc ý t? ?an xen l?n nhau ??ng ch?m ??n n?i sâu th?m nh?t trong sinh m?nh con ng??i, khi?n ng??i ta n?y sinh tâm mu?n ph?n b?n quy chân.

?  Kính m?i quý v? l?ng nghe câu chuy?n nhân sinh c?m ng? có t?a ??: ?Lý B?ch và ??o lý C? lai thánh hi?n giai t?ch m?ch? ?? cùng th?m th?u ??o lý này.

Link bài vi?t:

https://chanhkien.org/2008/11/nhan-sinh-cam-ngo-co-lai-thanh-hien-giai-tich-mich.html

https://chanhkien.org/2011/09/tinh-tuyen-thien-gia-thi-tinh-da-tu-cua-ly-bach.html

Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet

» Website: https://chanhkien.org/

» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.

??á?? ???? ????????

?????????.??? | ???????????.???

????????? ©???? ??? ?????? ????????

L?u ý:

B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org

Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-08-19
Länk till avsnitt

#12 Th?n thông không th?ng ???c nghi?p l?c | Tu luy?n c? s?

?  Chào m?ng quý thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!

?  Con ng??i chìm trong cõi mê nên không bi?t ??n ??o lý th?n thông không th?ng ???c nghi?p l?c.

?  ??c Ph?t Thích Ca Mâu Ni ?ã gi?ng r?ng ?n? nghi?p thì t?t ph?i hoàn tr?.? Khi ??i m?t v?i kh? n?n, con ng??i nên bình th?n ?ón nh?n thay vì c? mãi c?m th?y b?t công. S?ng phù h?p v?i lu?t nhân qu? m?i là ??o lý.

?  Kính m?i quý khán thính gi? th??ng th?c câu chuy?n c? Ph?t gia có nhan ??: Th?n thông không th?ng ???c nghi?p l?c.

?  Link bài vi?t:

https://chanhkien.org/2009/12/chuyen-co-phat-gia-than-thong-khong-thang-duoc-nghiep-luc.html

Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet

» Website: https://chanhkien.org/

» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.

??á?? ???? ????????

?????????.??? | ???????????.???

????????? ©???? ??? ?????? ????????

L?u ý:

B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org

Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-08-12
Länk till avsnitt

#11 Tâm t?t ?? h?i mình h?i ng??i | Nhân sinh c?m ng?

? Chào m?ng quý thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!  

? Nh?ng ng??i b? tính ghen t? x?u xa ?i?u khi?n mà làm h?i ng??i khác gi?ng nh? vi?c t? dùng súng b?n lên chân mình. Ng??i có tâm t?t ?? s? ?? l?i ti?ng x?u muôn ??i ho?c tr? thành chuy?n c??i cho các th? h? sau.   
? Nh?ng ai mu?n ?? cao tâm tính c?a mình nên c?m th?y vui m?ng tr??c nh?ng c? g?ng, tài n?ng, v?n may và nhìn nh?n s? thành công c?a ng??i khác v?i m?t trái tim khoáng ?ãng bao la.  

?  Link bài vi?t: https://chanhkien.org/2013/01/nhan-si...

C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh radio Chánh Ki?n:  
Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:  

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  
??á?? ???? ???????? ?????????.??? | ???????????.???
????????? ©???? ??? ?????? ????????   

L?u ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-08-05
Länk till avsnitt

#10 Bói toán không ph?i là mê tín | V?n hóa truy?n th?ng

?  Bói toán t?n t?i chính vì mu?n b?o cho con ng??i bi?t r?ng nên s?ng thu?n theo t? nhiên. Cu?c ??i c?a m?t ng??i ?ã ???c ??nh s?n, ng??i tinh thông Chu D?ch, Bát Quái có th? b?m tay mà bói ra ???c.   

?  Các vi?c t?t, vi?c x?u con ng??i g?p trong ??i ??u do nhân duyên, không ph?i chuy?n vô duyên vô c?. N?u mu?n ki?p sau ???c s?ng h?nh phúc, ki?p này ph?i làm nhi?u vi?c thi?n tích ??c, không làm vi?c x?u vi?c ác. ?ây chính là m?t b? ph?n c?a v?n hóa Th?n truy?n.   

? M?i quý khán thính gi? cùng l?ng nghe ch? ?? này qua bài vi?t có t?a ??: ?Bói toán không ph?i là mê tín.?  

?  Link bài vi?t: https://chanhkien.org/2013/05/boi-toa...

? C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh

[??á?? ???? ????????]  
» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  

??á?? ???? ????????
?????????.??? | ???????????.???
????????? ©???? ??? ?????? ????????  

L?u Ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?.
Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-07-29
Länk till avsnitt

#9 Truy c?u c?a ng??i giàu | Nhân sinh c?m ng?

??á?? ???? ???????? | ?????????.??? | ???????????.???  
?  Con ng??i khi tr? nên giàu có r?i thì nên truy c?u ?i?u gì? Trong các th?i k? l?ch s? khác nhau có các ph??ng th?c th?c thi khác nhau, nh?ng m?c ?ích chính thì  không bao gi? thay ??i: không n?m ngoài l?p công, l?p ngôn và l?p ??c. Các b?c Thánh nhân và Giác gi? thu?n theo Thiên ý ?ã không ng?ng b?i ??p ??o ??c cho nhân lo?i. Nh?ng b?c th?y ngh? thu?t tuân theo ý ch? c?a Th?n ?ã d?n d?t nhân lo?i tr? l?i con ???ng ngh? thu?t truy?n th?ng.   Ng??i giàu có tài có ??c, ??ng th?i c?ng giúp các Thánh Nhân, Giác Gi?, truy?n bá ??o ??c, giúp nhân lo?i quay tr? v? v?i các giá tr? ??o ??c chính th?ng, chính là phù h?p v?i Thiên ý. ?ây m?i chính là s? nghi?p v? ??i ngàn thu!

?  Link bài vi?t: https://chanhkien.org/2019/02/truy-ca...
? C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh [??á?? ???? ????????]  

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  

??á?? ???? ????????
?????????.??? | ???????????.???
????????? ©???? ??? ?????? ????????   

L?u Ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-07-22
Länk till avsnitt

#8 Th??ng dân nh? con, Thanh b?ch nh? n??c | V?n hóa truy?n th?ng

? Chào m?ng quý thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!  

? Ng??i x?a quan ni?m r?ng làm quan là ?? làm ?i?u t?t, làm quan là ?? ph?ng s? cho giang s?n xã t?c, và lo cho ng??i dân có m?t cu?c s?ng ?m no, h?nh phúc. V?n nhân th?i x?a vì th? mà gi? gìn ph?m ti?t ??o ??c, thanh b?ch nh? n??c, th??ng dân nh? con.  
?  Chúng tôi hân h?nh g?i ??n quý thính gi? câu chuy?n v? ??o làm quan th?i x?a, có t?a ?? "Th??ng dân nh? con, Thanh b?ch nh? n??c", ?? cùng ôn l?i b?n câu chuy?n trong vô s? nh?ng câu chuy?n v? v?n nhân th?i x?a.  

Link bài vi?t:  
https://chanhkien.org/2019/06/so-sanh...
https://chanhkien.org/2020/08/thanh-b...
https://chanhkien.org/2010/10/guong-n...

C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh radio Chánh Ki?n:

[??á?? ???? ????????]  
Hoan nghênh quý v? ghé th?m các trang web và facebook c?a chúng tôi t?i:

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  
??á?? ???? ????????
?????????.??? | ???????????.??? ????????? ©???? ??? ?????? ????????  

L?u ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

2021-07-18
Länk till avsnitt

#7 S?c m?nh c?a vi?c giúp ?? và tôn tr?ng ng??i khác | Tu luy?n c? s?

??á?? ???? ???????? | ?????????.??? | ???????????.???  

? Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình radio Chánh Ki?n!  

? Kính m?i quý v? cùng chúng tôi ôn c? minh kim, khám phá bí ?n c?a v? tr?, sinh m?nh và thân th? ng??i, cùng ôn l?i nh?ng câu chuy?n v?n hóa truy?n th?ng, ?? cao ??o ??c, nhân tâm h??ng thi?n.  

? Tôn tr?ng ng??i khác là m?t s?c m?nh có th? khích l? ng??i ta ?i theo con ???ng chính ??o. Tôn tr?ng ng??i khác ?ôi khi có th? khích l? c? cu?c ??i c?a h?, t? ?ó thay ??i v?n m?nh c?a h?. S? tôn tr?ng k?t h?p v?i t?m lòng nhân ái th??ng s? mang l?i k?t qu? t?t ??p b?t ng?. Vì th?, chúng tôi hân h?nh g?i ??n quý v? b?n câu chuy?n v? ch? ??: ?S?c m?nh c?a vi?c giúp ?? và tôn tr?ng ng??i khác?.  

? Link bài vi?t: https://chanhkien.org/2020/08/duc-hue... 

? C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh 

[??á?? ???? ????????]  
» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  

??á?? ???? ???????? ?????????.??? | ???????????.??? ????????? ©???? ??? ?????? ????????   

L?u Ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org
#TuLuyenCoSu #ChanhKienOfficial #ChanhKienOrg

2021-07-18
Länk till avsnitt

#6 500 n?m làm ngh? gánh phân ch? vì ng?o m?n | Tu luy?n c? s?

?  Hôm nay, chúng tôi hân h?nh g?i ??n quý thính gi? m?t chuy?n c? Ph?t gia có t?a ?? ?500 n?m làm ngh? gánh phân ch? vì ng?o m?n?.  

?  ?n ?? c? x?a có m?t h? th?ng giai c?p r?t nghiêm ng?t phân chia ng??i dân thành nhi?u t?ng l?p khác nhau trong xã h?i. T?ng l?p nghèo nh?t và th?p nh?t là t?ng l?p Th? ?à la, ???c coi là ?ti?n dân?. Ng??i thu?c t?ng l?p này luôn luôn b? khinh r?. H?u h?t h? là nô tì, nô l?. H? ph?i làm t?t c? nh?ng vi?c n?ng nh?c, kh? c?c và th??ng b? ??i x? b?t công. N?u ng??i ?n ?? ? các t?ng l?p cao h?n ch?ng may ch?m vào ng??i c?a Th? ?à la thì coi nh? h? b? ô u?.  

? Link bài vi?t: https://chanhkien.org/2007/01/chuyen-...

? C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh

[??á?? ???? ????????]  
» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  

??á?? ???? ????????
?????????.??? | ???????????.??? ????????? ©???? ??? ?????? ????????   

L?u Ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org

#TuLuyenCoSo #ChuyenCo #PhatGia #ChanhKienOfficial

2021-07-18
Länk till avsnitt

#5 Y s?n d? tho?i - B?nh Zona th?n kinh | Câu chuy?n y h?c

?  Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình Radio Chánh Ki?n.    

?   Kính m?i quý v? cùng chúng tôi ôn c? minh kim, khám phá bí ?n c?a v? tr?, sinh m?nh và thân th? ng??i, cùng ôn l?i nh?ng câu chuy?n v?n hóa truy?n th?ng, ?? cao ??o ??c, nhân tâm h??ng thi?n.  
?  ?Y S?n d? tho?i? là m?t lo?t nh?ng câu chuy?n h?p d?n, th?n k? v? Trung y. Chúng tôi s? k? l?i cho quý v? cách các th?y thu?c và b?nh nhân cùng nhau ch?a kh?i nh?ng c?n b?nh k? quái nh? th? nào.     
?  Hôm nay chúng tôi kính m?i quý v? cùng tìm hi?u cách th?y thu?c Trung y Lý ??c Phù ch?a b?nh zona th?n kinh ra sao.  
?  Th?y thu?c cho r?ng b?nh Zona th?n kinh là tà khí, gi?ng nh? m?t ?k? tr?m?. Ông yêu c?u b?nh nhân ng?i th?ng l?ng, l?y m?t s?i ch? m?nh, ?o chu vi ??u c?a b?nh nhân, sau ?ó th?t nút ?? làm d?u, r?i qu?n dây ch? m?t vòng t? tr??c ra sau c?, ch?nh cho hai ??u dây cân nhau, kéo dây h?i c?ng m?t chút v? phía sau theo ???ng gi?a c?a c?t s?ng, n?i mà ??u c?a s?i ch? ch?m t?i có th? quan sát th?y m?t n?t nh? màu h?ng ho?c vàng nh?t, ?ây chính là ?hang k? tr?m?, c?ng g?i là huy?t tri thù.  

?  Th?y thu?c li?n dùng ph??ng pháp ??t ng?i c?u vào huy?t này, m?t ?i?u là có tác d?ng. Ch? c?n m?t ?i?u ng?i này, th?y thu?c ?ã ch?p b?t ngay ???c ?tên tr?m?, lôi ?tên tr?m? ra kh?i hang. Tri?u ch?ng c?a b?nh nhân thuyên gi?m nhanh chóng.    

? Link bài vi?t: https://chanhkien.org/2020/11/y-son-d...
? C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh  

[??á?? ???? ????????]  

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.    
??á?? ???? ????????
?????????.??? | ???????????.??? ????????? ©???? ??? ?????? ????????   

L?u Ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org
#YSonDaThoai #ChanhKienOfficial #CauChuyenYHoc

2021-07-18
Länk till avsnitt

#4 Y s?n D? Tho?i: L?i nói ??u | Câu chuy?n y h?c

??á?? ???? ???????? | ?????????.??? | ???????????.???  

? Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình Radio Chánh Ki?n.  

- Kính m?i quý v? cùng chúng tôi ôn c? minh kim, khám phá bí ?n c?a v? tr?, sinh m?nh và thân th? ng??i, cùng ôn l?i nh?ng câu chuy?n v?n hóa truy?n th?ng, ?? cao ??o ??c, nhân tâm h??ng thi?n.  

? Y S?n d? tho?i là m?t lo?t nh?ng câu chuy?n h?p d?n v? Trung y, chúng tôi s? k? l?i cho quý v? nh?ng câu chuy?n th?n k? v? cách các th?y thu?c và b?nh nhân cùng nhau ch?a kh?i nh?ng c?n b?nh k? quái nh? th? nào.  
? Quý khán thính gi? thân m?n, hãy ??n v?i ?Y S?n d? tho?i? b?ng ?trái tim? mình, quý v? s? thu ???c r?t nhi?u l?i ích.  ? Link bài vi?t: https://chanhkien.org/2020/11/y-son-d...

? C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh

[??á?? ???? ????????]  
» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  

??á?? ???? ????????
?????????.??? | ???????????.??? ????????? ©???? ??? ?????? ????????   

L?u Ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org
#YSonDaThoai #ChanhKienOfficial #ChanhKienOrg

2021-07-18
Länk till avsnitt

#3 C??i nh? nh?ng ?óa hoa | Nhân sinh c?m ng?

??á?? ???? ???????? | ?????????.??? | ???????????.???

? Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình Radio Chánh Ki?n.  

- Kính m?i quý v? cùng chúng tôi ôn c? minh kim, khám phá bí ?n c?a v? tr?, sinh m?nh và thân th? ng??i, cùng ôn l?i nh?ng câu chuy?n v?n hóa truy?n th?ng, ?? cao ??o ??c, nhân tâm h??ng thi?n.  

? Chúng tôi hân h?nh g?i ??n quý thính gi? bài vi?t có tiêu ?? C??i nh? nh?ng ?óa hoa .

? M?t n? c??i là m?t ?óa hoa n? b?t di?t ? b?t c? n?i nào nhân lo?i hi?n h?u Cái tâm c?a m?t ng??i càng trong sáng và t? t? thì ?óa hoa càng tuy?t ??p. C??i v?i ng??i khác là m?t s? kính tr?ng, hi?u bi?t và tin c?y. N?u n? c??i có th? lan r?ng kh?p n?i, th? gi?i này s? tr? thành m?t n?i th?t tuy?t ??p. V?i n? c??i, ni?m may m?n và h?nh phúc s? ??n. Vì v?y, chúng tôi hân h?nh g?i ??n quý thính gi? ba câu chuy?n nhân sinh c?m ng? có t?a ??: ?C??i nh? nh?ng ?óa hoa?.   

? Link bài vi?t:
https://chanhkien.org/2007/05/mot-nu-...
https://chanhkien.org/2014/04/nhan-si...
https://chanhkien.org/2008/03/nhan-si...

? C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh

[??á?? ???? ????????]  
» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

2021-07-18
Länk till avsnitt

#2 ??c Trung Dung: Then ch?t ? Trung Hòa | V?n hóa truy?n th?ng

??á?? ???? ???????? | ?????????.??? | ???????????.???

? Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình Radio Chánh Ki?n.  

? Chúng tôi hân h?nh g?i ??n quý v? bài vi?t có t?a ?? ???c Trung Dung: Then ch?t ? Trung Hòa?. H?t th?y c? th? ??u gi?ng nhau ? ch? v?ch rõ tôn ch?, sách ?Trung Dung? c?ng không ph?i là ngo?i l?. B?i v?y, ph?n k?t lu?n c?a ch??ng ??u tiên trong ?Trung Dung?, hay c?ng chính là hai câu cu?i cùng c?a ch??ng ?ó, là h?t s?c tr?ng y?u. Nó tr?c ti?p nói cho chúng ta bi?t ?Trung? là phép t?c c? b?n mà Nho gia nh?n th?c r?ng thiên h? ph?i tuân theo, ??ng th?i c?ng nói cho chúng ta bi?t bi?n pháp ??t ???c ?Trung? chính là ?Hòa?.   

? Mong r?ng bài vi?t s? giúp quý v? có thêm ki?n gi?i v? phép t?c này, qua ?ó ng? th?u ý ngh?a chân th?c c?a câu ?Quân t? hòa nhi b?t ??ng? mà Kh?ng T? gi?ng.  

? Link bài vi?t: https://chanhkien.org/2020/12/doc-tru...

? C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh

[??á?? ???? ????????]  
» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  

??á?? ???? ????????
?????????.??? | ???????????.??? ????????? ©???? ??? ?????? ????????   
L?u Ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?.
Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org  

#VanHoaTruyenThong #ChanhKienOfficial #ChanhKienOrg

2021-07-18
Länk till avsnitt

#1 Lai l?ch chi?c qu?t lông v? c?a Gia Cát L??ng | Tu luy?n c? s?

??á?? ???? ???????? | ?????????.??? | ???????????.???

? Chào m?ng quý khán thính gi? ??n v?i ch??ng trình Radio Chánh Ki?n.  

- Kính m?i quý v? cùng chúng tôi ôn c? minh kim, khám phá bí ?n c?a v? tr?, sinh m?nh và thân th? ng??i, cùng ôn l?i nh?ng câu chuy?n v?n hóa truy?n th?ng, ?? cao ??o ??c, nhân tâm h??ng thi?n.  

- Chúng tôi hân h?nh g?i ??n quý v? câu chuy?n Truy?n thuy?t dân gian: Lai l?ch chi?c qu?t lông v? c?a Gia Cát L??ng, qua ?ó hi?u ???c vì sao ông th??ng mang theo bên mình chi?c qu?t b?ng lông h?c.  

? Link bài vi?t: https://chanhkien.org/2011/04/truyen-...

? C?m ?n quý v? ?ã l?ng nghe, quan tâm, và ??ng ký theo dõi kênh

[??á?? ???? ????????]  

» Fanpage: https://www.facebook.com/ChanhKienNet
» Website: https://chanhkien.org/
» English: http://www.pureinsight.org/

Kính chúc m?i ?i?u bình an và t?t lành ??n quý v? và ng??i thân.  

??á?? ???? ????????
?????????.??? | ???????????.??? ?????????
©???? ??? ?????? ????????  

L?u Ý: B?n quy?n thu?c v? Chanhkien.org Hoan nghênh chia s?. Vui lòng không ??ng l?i (reup video) khi ch?a có s? ch?p thu?n c?a Chanhkien.org  
#TuLuyenCoSu #ChanhKienOfficial #ChanhKienOrg

2021-07-18
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.