Sveriges 100 mest populära podcasts

Kraftnätspodden

Kraftnätspodden

En podd av och för Svenska kraftnäts medarbetare. Här samtalar vi om våra bästa idéer, viktiga planer, genomförda och pågående aktiviteter. Det handlar om dig och dina kollegor på Svenska Kraftnät om att dela berättelser, erfarenheter och att lära oss av varandra. Om vårt uppdrag och om allt det vi gör tillsammans.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

shows.acast.com/kraftnatspodden

Avsnitt

28. Vi tar ett rejält kliv framåt

Yvonne Näsström och Pernilla Klüft samtalar med Peter Wigert om hur möjligheter och förväntningar på verksamhetens kommunikationsförmåga har förändrats. Kännedomen om Svenska Kraftnät ökar stort, vad det betyder för kommunikationsarbetet, bilden av oss och behovet av ökad tillgänglighet.

Allt som sägs, ses och tänks om Svenska kraftnät är vårt varumärke. Mycket mer än de trycksaker, presentationer och artiklar som vi gör eller finns med i. Det vi lärt oss från stora förändringsprojekt som till exempel AGON och ACCEL är att dialogen med berörda är oerhört viktig, både internt och externt. Hur vi som medarbetare kommunicera och samarbetar med varandra och andra är ett tillfälle att påverka bilden av oss som är och kommer att vara mycket viktigt. Vi behöver arbeta tålmodigt med att fylla vårt varumärke med de värden vi önskar, det innebär att behöva tjata och berätta vår berättelse om igen många, många gånger.


Deltagare:

Yvonne Näsström, Kommunikationschef

Pernilla Klüft, Enhetschef Innehåll och kanaler

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-27
Länk till avsnitt

27. Strategimotorn, när många små steg bidar till stora förändringar

Amelie Fürst berättar om hur de introducerat och arbetar med Strategimotorn på Division Nät. Strategimotorn är en metodik att använda vid stora förändringar, som måste genomföra trots att man vet att det kommer att bli både svårt och jobbigt. Det beskriver väl den verklighet de arbetar i på Division nät med bland annat målsättningar om halverade ledtider och minskad bemanning per projekt. Trots det beskriver Amelie arbetet med strategimotorn som en metod som också engagerar, gör berättelsen om bakgrunden till förändringen tydlig, att små och stora framsteg blir konkreta och firas.

Amelie delar erfarenheter från arbetet på Division Nät, om hur värdefullt det är med omvärldsspaning, om att lita på den lokala expertisen, om att det är viktigt att göra fel och göra om och om energin som kommer från arbetet med ?Bästa bidrag?. Steg för steg hjälper Strategimotorn till att få förändringen gjord!


Deltagare:

Amelie Fürst, strategikoordinator Division Nät

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-27
Länk till avsnitt

26. Kan Toyota inspirera till kortare ledtider?

Matilda Schön är enhetschef på Tillstånd Entreprenad, hon berättar hur hennes enhet utifrån ett nytt arbetssätt tar ett helhetsansvar för alla tillstånd som krävs i ett utbyggnadsprojekt. I det här specifika uppdraget har enheten fokus på Projektet Fossilfritt övre Norrland (FÖN) där de arbetar de med alla olika tillstånd som krävs under hela projektet, som till exempel samråd, koncession, miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tillstånd och dispenser för entreprenad. För att hitta alla interna olika behov, erfarenheter och perspektiv startade arbetet med 8 workshops för att kartlägga värdeflödet, hur skapar vi värde för kunden och hur använder vi tiden bäst? Förutom en gemensam bild av hur vi skapar värde och för vem tipsar Matilda om att enas om och använda målet tydligt redan från början.


Deltagare:

Matilda Schön, Enhetschef Tillstånd Entreprenad

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-05-11
Länk till avsnitt

25. Med en liten klump på 8 kilo trimmar vi det befintliga nätet så mycket vi kan

Svenska kraftnät ansvarar för 16 000 kilometer kraftledning, det är en sträcka lika långt som mellan San Fransisco och Tokyo. Men effekten, hur mycket el som kan köras genom våra kraftledningar varierar och måste hela tiden anpassas efter temperatur och vind.

Genom de dynamiska sensorerna som monterats på våra ledningar i ett nyligen avslutat pilotprojekt kan vi få information i realtid, om linans avstånd till marken, temperatur i linan och i luften, m.m. Det är data som vi nu får tillgång till genom sensorerna och som gör det möjligt att öka effekten i nätet i realtid.

Marcus Ström, Tobias Edfast och Pelle Johansson berättar om pilotprojektet Dynamic Line Rating (DLR), som genomförts för att kunna optimera kapaciteten i befintligt nät genom att få tillgång till mer och tillförlitligare information. Redan i sommar kommer ytterligare 40 sensorer att monteras och komma till nytta både när det gäller ökad kapacitet och vår kostnadseffektivitet.


Deltagare:

Marcus Ström, Enhetschef Driftanalys

Tobias Edfast, Enhetschef Nätutveckling

Pelle Johansson, Koordinator Digitalisering

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-04-24
Länk till avsnitt

24. Ramavtal för stål - för att hålla tempo!

170 000 ton stål ska köpas in för att bli 14 000 nya ledningsstolpar i stamnätet. De närmaste 20 åren ska Svenska kraftnät tillsammans med entreprenörer och underleverantörer resa 4 800 kilometer stamnät och bygga 100 nya stationer.

I ett tidigare poddavsnitt (nr 2) har vi pratat om hur standardiseringen av våra stålstolpar ska underlätta utbyggnaden av stamnätet. I det här avsnittet ska vi tala om hur tydligare kravställning och större helhetsansvar för inköp av stål kan säkra kvaliteten på våra luftledningsstolpar och därigenom minska risken för förseningar. Vi står inför stora förändringar som ställer helt nya krav på både materiell kvalitet och ökad effektivitet. 


Deltagare:

Magnus Dahlstedt, Strategisk inköpare

Ulf Lindé, Projektledare kvalitet

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-04-11
Länk till avsnitt

23. Effektivare för Sveriges energiomställning

Vilka förändringar krävs, vilka nya metoder, arbetssätt och samarbeten måste till för att vi ska lyckas halvera tiden från behov till färdig ledning. De nya arbetssätt som har prövats och som nu omsätts handlar mycket om att arbeta aktivt och på nya sätt med tidiga och fler dialoger. Det gäller både internt och externt.

Det innebär att skapa en bredare förståelse för varför och hur vi tillsammans tar ansvar för att lösa de behov som finns. En viktig del i lösningen är att hitta de möten där olika ansvar och intressegrupper samtidigt kan dela perspektiv för att nå en väg framåt. Och att lyckas göra det på ett sätt där alla inblandade har fortsatt förtroende för den demokratiska processen, hur vägval gjorts och beslut har fattats. 


Deltagare:

Julio Bascur, Produktledare ledningar

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-03-16
Länk till avsnitt

22. Tidigare investeringsbeslut - Så använder vi styrelsen på rätt sätt

Energiomställningen innebär stora utmaningar för kraftsystemet och kräver omfattande investeringar i nät, IT-system och ökad utbyggnadstakt. Totalt beräknas över 300 projekt vara igång under 2023.

I det här avsnittet får vi höra hur vi genom att ta investeringsbeslut tidigare kan korta ledtiderna i våra program och projekt. Styrelsen kommer med hjälp av den nya policyn om investeringar ta beslut baserat på underlag som beskriver vad vi behöver göra, men ännu inte exakt hur. Det innebär att fokus i projekten flyttas från det förberedande arbetet till själva genomförandet. 


Deltagare:

Jessica Rabenius, Avdelning Finans

Johan Ulleryd, Chef programledning, Division Nät

Anna Knapp, Produktledare stationer, Division Nät

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-03-02
Länk till avsnitt

21. Hur driftstörningar får minimal påverkan på nätet

När ett relä upptäcker ett fel kopplas den drabbade delen nätet bort och felet isoleras på mindre än 100 millisekunder. Det handlar om säkerhet, säkerhet och säkerhet! Arbetet med att digitalisera, automatisera och energieffektivisera pågår på många håll i Sverige i dag. Och naturligtvis pågår det här arbetet även på Svenska kraftnät. Ett exempel på detta är EPIS, ett nytt digitalt stödsystem för alla de reläskydd som sitter i Svenska kraftnäts stationer. 


Deltagare

Anna Pettersson, Reläskyddsingenjör

Robin Bjäråker, Reläskyddsingenjör

Michael Jarl, Enhetschef NTP

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-02-10
Länk till avsnitt

20. Allt vi gör har direkt eller indirekt inverkan på energiomställningen

Hur anpassar vi kraftsystemet till de enorma förändringar som just nu ritar om förutsättningarna för elmarknaden och Svenska kraftnät? Den frågan ställer Peter Wigert till Lowina Lundström, divisionschef för Division System. Energiomställningen och den gemensamma europeiska elmarknadens höjda krav på digitalisering och automatisering är exempel på stora förändringar som kräver både anpassning och helt nya lösningar.


Lowina och Peter pratar om de utmaningar och förändringar som kraftsystemet står i och inför, men också om samarbetet - att vi är starkare tillsammans, om genomförandeförmåga och om att ha roligare på jobbet.

Det enda vi med säkerhet kan säga är att förändringarna kommer att fortsätta, både de vi känner till och de vi ännu inte känner till, säger Lowina.


Deltagare:

Lowina Lundström, Divisionschef, Division System

Peter Wigert, Finansdirektör


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-01-20
Länk till avsnitt

19. Energiomställningen är en IT-omställning!

Lars Jansson, divisionschef IT-divisionen berättar om arbetet med effektivisering och vilka resultat man ser av de insatser som gjorts. Det handlar om att möta samhällets förväntningar om att agera mycket snabbare men också om att arbeta med hög kvalitet, först då blir vi effektiva, säger Lars.

I avsnittet får vi även höra mer om Sveriges viktigaste IT-jobb, om några av de stora utmaningar som divisionen arbetar med, om det värsta han vet och om att kunna njuta av stunden.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2023-01-05
Länk till avsnitt

18. Utvecklingen av digital incheckning- med kraft och mod att förändras

Varje år tar driftcentralen emot 40 000 samtal och belastningen är särskilt hög på när arbetsdagen startar. Med utvecklingen av den nya check-in appen är målet att antalet samtal minskar med så mycket som 80 %.

Effekten blir mer tid för eldriftledarna, de kan ta emot fler driftordrar och få tid att utbilda nya kollegor, för ?Eldriftledare växer inte på träd?, som Ola säger.

Lyssna på Kraftnätspodden när Ola Strangeways och Pelle Johansson berättar om arbetet med att effektivisera funktioner och moment med hjälp av digitalisering. I sin berättelse framhåller de att ordet ?tillsammans? har varit vägledande och viktigt i arbetet och för den valda lösningen. 


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-12-13
Länk till avsnitt

17. Bättre koll och fler möjligheter med digitalisering

I det här avsnittet berättar Anna-Åsa Hellström och Bodil Nilsson om sitt arbete i programmet digitalisering på Nät. Peter Wigert inleder med frågan ?Leder digitalisering alltid till effektivitet?? I samtalet som följer får vi veta mer om den viktiga kopplingen mellan digitalisering och det dagliga arbetet verksamheten. Bodil beskriver det väl när hon säger att ?Det kan bli kostsamt om det inte hänger ihop.? Digitaliseringsprogrammet har valt att arbeta nära verksamheten och i samordning med hela organisationen, det är en stor och viktig förändring som tas i många små steg.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-30
Länk till avsnitt

Beslut med stöd av data, inte på känsla

Svenska kraftnäts operativa datalager och analysverktyg (SODA) hjälper oss att ta bättre beslut. Amanda Hamfelt och Emil Danefjäll pratar med Peter Wigert om hur vi med stöd av data kan göra analyser som hjälper oss fatta fler proaktiva beslut. SODA Batch gör det möjligt att i att samla och lagra data om nätets prestanda och drift. Den ständigt växande och värdefulla informationen om nätet tillsammans med digitala verktyg kommer att göra våra beslutsunderlag bättre och vår verksamhet effektivare.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-22
Länk till avsnitt

15. Ett uppdrag som utmanar och triggar!

Riksdagen har beslutat att 2030, alltså redan om åtta år, så ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Och 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion. För att klara detta behöver vi bli både effektivare och snabbare. Hur ska det gå till?

Per Eckemark chef för Division Nät berättar om effektiviseringsarbetet och påminner oss om att vi är med om och mitt i en stor och unik förändring av samhället. ?Ta er an utmaningarna med stor nyfikenhet, ta tillfället ? alla kan vara med och bidra till den stora omställningen.?


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-11
Länk till avsnitt

14. Hur får vi en snabbare säkerhetsprövning vid rekrytering?

Idag är vi ungefär 1 000 medarbetare på Svenska kraftnät. Om bara några, år 2025, ska vi vara cirka 1 800. Vi kommer att växa rejält och på relativt kort tid. Det har gjort att säkerhetsprövningen vid rekrytering varit en del av processen som vi behövt trimma och tänka nytt kring. Efter ett lyckat samarbete över organisationsgränserna kan säkerhetsprövningarna kortas med så mycket som 25%. 

Egentligen handlar det inte om att arbeta snabbare utan att planera smartare eller mer effektfullt, säger Fredrik Gustavsson.

Ta hjälp av varandra, var öppen och ta dig tid att titta på detaljerna, är de råd som Sara och Fredrik ger till alla kollegorna som står i startgroparna för att analysera och utveckla sin process.

Deltagare:

Sara Bäckström, Teamledare Rekrytering

Fredrik Gustavsson, Enhetschef Verksamhets- och säkerhetsskydd


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-11-01
Länk till avsnitt

13. Om att gasa och trimma samtidigt

Vi måste inse att vi är med om något fantastiskt! Det säger Lotta Medelius-Bredhe i inledningen av det senaste avsnittet av Kraftnätspodden

Att gasa och bromsa samtidigt är ett ganska slitet uttryck. För oss på Svenska kraftnät handlar det kanske snarare om att gasa och trimma samtidigt? För om vi ska uppnå de klimatpolitiska målen och leverera själva förutsättningar för Sveriges elektrifiering, så måste vi växa kraftigt som myndighet samtidigt som vi vågar testa nya vägar och att arbeta på helt nya sätt.

Deltagare: Lotta Medelius-Bredhe, Peter Wigert


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-10-19
Länk till avsnitt

12. Hur höjer vi kapaciteten i våra nät, här och nu?

Med bland annat flödesstyrning, mothandel, summaallokering och systemvärn höjer vi kapaciteten i befintliga ledningar och stationer. I det här avsnittet får vi lyssna på ett samtal mellan Peter Wigert och Anna Guldbrand om att göra allt vi kan för att lämna så stora kapaciteter som möjligt. 

Anna arbetar som systemansvarsspecialist på Kraftsystem, som går ut på att alltid sätta driftsäkerheten främst. Samtidigt som vi driver utvecklingen, utmanar sanningar och prövar nya kreativa lösningar. ?Jag har Sveriges roligaste skrivbordsjobb", säger Anna.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-10-10
Länk till avsnitt

11. Varför tar det så lång tid att bygga stationer och ledningar egentligen?

Produktledare Anna Knapp och utredningsledare Stefan Ericsson pratar med Peter Wigert om hur de utmanat vårt arbetssätt för att dramatiskt korta den tid vi själva kan påverka i våra projekt. De berättar om sina utmaningar och delar erfarenheter från pilotprojektet, Tenhult. Ett genomgående tema i samtalet är att de arbetar tätt tillsammans i arbetsgrupperna, över ansvars- och organisationsgränserna. Anna formulerar receptet för att korta ledtiderna så här, ?Flytta fokus till målet och släpp medarbetarna fria!?.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-09-29
Länk till avsnitt

10. Länge leve Signe - ett litet verktyg som gör stor skillnad!

Vi arbetar i en bransch med många och långa avtal där e-signaturen är en funktion som är efterlängtad av både medarbetare och samarbetspartners. Lyssna på det här avsnittet som handlar om hur Signe tagits fram. Och hur en enkel funktion nu finns på plats färdig att börja användas för att vi ska bli effektivare i alla de tillfällen då det krävs en eller flera underskrifter, internt eller externt. Gäster är Fredrik Johansson, verksamhetsspecialist e-signatur och Lennart Sandqvist, förvaltningsledare.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-09-16
Länk till avsnitt

9. Ny teknik ökar effekten i befintligt nät

Hur arbetar vi med nya, kortsiktiga och snabba lösningar för att möta det ökade effektbehovet, här och nu? Vi pratar om aktuella konkreta projekt i Uppsala och Västerås. "Det är nu vi har det gyllene tillfället, tidigare fanns inte förutsättningarna på plats", säger Jan Lavenius som gästar Kraftnätspodden tillsammans med Martin Larsson.

Programledare är Peter Wigert och gäster i avsnittet är Martin Larsson och Jan Lavenius bägge arbetar med Nätutveckling på Svenska Kraftnät.


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-06-10
Länk till avsnitt

8. En effektivare delegationsordning ger snabbare beslut

Ämnet för det här avsnittet är vår delegationsordning. Många medarbetare känner säkert till vad det är, men idag ska vi titta lite närmare på vad den faktiskt är för något och hur den påverkar vårt jobb. En översyn av delegationsordningen är en viktig pusselbit för att snabbare komma till beslut. Med många fler medarbetare blir det ännu viktigare att ansvar och befogenheter går i takt. Medverkar gör Johan Stolpe.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-05-30
Länk till avsnitt

7. Hur ska våra nya kontor se ut, var ska de finnas och hur ska de fungera?

Nya lokaliseringar och distansarbete är två saker som påverkar hur vi arbetar på Svenska kraftnät. Pandemin har fått samhället att tänka om kring kontor och arbetsplatser. Dessutom rekryterar vi stort just nu och inom kort kommer vi att vara många fler medarbetare som ska trivas och få plats på våra kontor. 

Det är mycket att ta hänsyn till när vi ska planera våra nya kontor, hur ska det fungera, hur vill vi arbeta och vad behöver finnas på plats? 

Och hur bidrar utformningen av vårt kontor till att förstärka Svenska kraftnät som en attraktiv arbetsplats?

Deltagare: Peter Wigert, finansdirektör och Betty Hedman, lokalstrateg på Svenska kraftnät


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-05-13
Länk till avsnitt

6. Fossilfritt övre Norrland - en god dos jävlar anamma!

Ökad effekt är en förutsättning för att Sverige ska klara energiomställningen, och det behöver gå snabbt. Ett exempel på det är arbetet med programmet Fossilfritt övre Norrland som ska göra det möjligt med en snabbare energiomställning och nya etablering av industrier och verksamheter uppe i norr. Det ska vi prata om i det här avsnittet.

Deltagare: Peter Wigert, Finansdirektör och Maria Jalvemo, Programledare för Fossilfritt övre Norrland


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-04-29
Länk till avsnitt

5. Snabbare besked om anslutning

Ökad effekt är en förutsättning för att Sverige ska klara den stora energiomställningen, och det behöver gå snabbt. I dagens avsnitt pratar vi om hur vi ska göra våra anslutningsprocesser snabbare, genom att förändra sättet vi informerar våra kunder på. Medverkar gör Emma Thulin och Christoffer Börefelt

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-04-12
Länk till avsnitt

4. 15 är det nya 60

Det finns en fördom om att nya nätkoderna brukar innebära en massa jobb till lite nytta. Men så är det inte i det vi ska prata om i dagens avsnitt. Det här är istället historien om hur en av nätkoderna medför att jobbet blir enklare och smartare. Med Peter Wigert och Anna Jäderström.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-03-16
Länk till avsnitt

3. Kortare ledtider

Som ni alla vet har vi på Svenska Kraftnät en stor uppgift framför oss. Korta ledtider en förutsättning för att Sverige ska klara energiomställningen. Och det behöver gå snabbt! Peter Wigert, Katarina Larsson

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-02-25
Länk till avsnitt

2. Stolpar och inköp av stål

Mellan 30 och 40 mil, så mycket ledning behöver vi på SVK bygga varje år. Nuvarande takt är ungefär 10 mil per år. Det är alltså en rejäl uppväxling av produktionen vi står inför. Och en av nycklarna för att klara av det är ? stolparna. Peter Wigert och Thomas Sandvall

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-02-10
Länk till avsnitt

1. Digitala signaturer

Ett av de områden där effektiviseringsarbetet har varit efterlängtat gäller digital signering av dokument. Det är kanske inte så konstigt att just digitala signaturer kommit upp som en viktig funktion med tanke på erfarenheterna från hemarbetet under pandemin. En funktion som även kommer att vara till stor nytta då allt fler kommer att fortsätta att regelbundet arbeta hemifrån. Peter Wigert, Dag Isacsson, Pekka Rinne

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

2022-02-10
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.