Sveriges 100 mest populära podcasts

Redneck

Redneck

Redneck je podcast Mat?je Schneidera o politice Spojených stát?. Nejen o té vrcholové probíhající mezi Bílým domem, Kongresem, lobbisty a thinktanky ve Washingtonu DC, ale i o té lokální v jednotlivých státech a o organicky vznikajích hnutích ? USA zespoda i svrchu. Podcast vzniká za podpory komentá?ového webu A2larm a projektu Voxpot.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

podcasts.apple.com/cz/podcast/redneck/id1488792654

Avsnitt

Redneck #63: Kdo je Dark Brandon a co b?hem léta prosadili ameri?tí demokraté?

Které zákony se poda?ilo demokrat?m prosadit? Jak to ?e senátor Joe Manchin, který dosud blokoval velkou ?ást agendy Joea Bidena, zm?nil názor? Pro? má takzvaný Inflation Reduction Act zavád?jící název? Jak je to se studentskými dluhy? Kdo je Dark Brandon a nep?ehán?jí to demokraté s oslavami? To v?echno se dozvíte v novém dílu Rednecku. ? Líbil se vám tento díl Rednecku? Podpo?te jeho vznik na Darujme.cz: bit.ly/Chci_Dalsi_Redneck ? Máte otázku nebo se chcete pod?lit o názor? Napi?te p?ímo Mat?jovi na [email protected] ? podcasty Alarmu nahráváme ve studiu Mr. Wombat ? sound mix Mat?j Schneider ? zn?lka Joná? Kucharský
2022-09-28
Länk till avsnitt

Redneck #62: Konzervativní úroda u amerického Nejvy??ího soudu. K ?emu v?emu se odhodlal?

Americký Nejvy??í soud vydal na sklonku svého aktuálního ú?edního období celou smr?? velmi konzervativních rozhodnutí, která m?ní výklad amerického práva nejen ve v?ci interrupcí, ale i práv policie, regulace zbraní, ochrany ?ivotního prost?edí a administrativních práv federální správy nebo odluky církve a státu. V?echny tyto p?ípady rozebírá dne?ní díl podcastu Redneck.
2022-08-05
Länk till avsnitt

Redneck #61: Tragédie v Uvalde, Highland Parku a zapeklitý problém amerických zbraní

Co p?esn? se stalo v Uvalde a Highland Parku? Jak to, ?e b?hem texaské tragédie tak selhala policie? Pro? b?hem svého zásahu policisté tak otáleli a místo na st?elce se soust?edili na pacifikaci vystra?ených rodi??? Co mají st?elby v Uvalde a v Highland Parku spole?ného a v ?em se naopak li?í? A jde v?bec problém, který mají Spojené státy s obrovským mno?stvím úmrtí st?elnou zbraní, vy?e?it? O tom je dne?ní díl podcastu Redneck. Podpo?te vznik kni?ního nakladatelství Alarm! www.darujme.cz/projekt/1206304
2022-07-06
Länk till avsnitt

Redneck #60: Jak probíhají americké primárky?

Je nadvláda Donaldat Trumpa nad republikány skute?n? tak pevná, jak se zdá? Jakou cenu má jeho podpora republikánských kandidát?? Pro? jeho sílu problematizují volby guvernéra v Georgii? Pro? republikánský kandidát na guvernéra Pensylvánie troubil p?i zahájení kampan? na ?ofar a co má spole?ného s církví, která b?hem liturgie pou?ívá pu?ky? A jak si demokraté vrá?ejí navzájem dýky do zad? To v?echno se dozvíte v novém Rednecku. Podpo?te vznik kni?ního nakladatelství Alarm! www.darujme.cz/projekt/1206304
2022-06-02
Länk till avsnitt

Redneck #59: Pár post?eh? k americkému boji o potraty

Únik informací z Nejvy??ího soudu upozornil americkou ve?ejnost na blí?ící se rozsudek, který v zemi naprosto vychýlí reproduk?ní politiku ze zajetých kolejí uplynulého p?lstoletí. Jaké m??e mít rozhodnutí politické dopady, rozebírá dne?ní Redneck.
2022-05-13
Länk till avsnitt

Redneck #58: Kdo je Chris Smalls? Odborá?ská výhra v Amazonu m??e pokra?ovat ve Starbucks

Pro? je výhra Chrise Smallse a jeho koleg? tak signifikantní? Pro? se rozhodli nevyu?ít stávajících odborových struktur a pro? jejich boj zdaleka nekon?í? V ?em jsou inspirací pro zam?stnance Starbucksu a v ?em varováním jejich nad?ízených? A pro? v boji za odbory v Amazonu alespo? prozatím selhali ameri?tí politici? O tom v?em je dne?ní díl podcastu Redneck.
2022-04-21
Länk till avsnitt

Redneck #57: Dramata okolo amerického Nejvy??ího soudu? Mnoho toho nezm?ní

Nejvy??í soud Spojených stát? ?eká personální obm?na. Krom? nové nominace se ale na soud upírá pozornost i kv?li kauze soudce Clarence Thomase. Ob? události rozebírá dne?ní Redneck.
2022-03-31
Länk till avsnitt

Redneck #56: Jak nahlí?í USA na Ukrajinu a co znamenají sankce pro americkou hegemonii?

Jak vnímají Ameri?ané ruskou invazi na Ukrajinu a pro? americký prezident p?i proslovech reagujících na invazi tolikrát zmi?oval ceny benzínu? Jakou roli hrají americké sankce? Neuspí?í no?ní m?ru n?kterých politik? v DC o sbli?ování Ruska a ?íny? A jakou roli v aktuálním d?ní hraje odchod amerických vojsk z Afghánistánu? To v?e jsou témata aktuálního Rednecku, jeho? hosty jsou analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Bohá?ek a ekonomický antropolog Martin Trem?inský.
2022-03-22
Länk till avsnitt

Redneck #55: Jak Joe Biden nestav?l ?znovu a lépe?

Nový díl podcastu Redneck o americké politice rozpitvává ob?í balík investic do americké infrastruktury, na který vsadil Joe Biden první rok svého ú?adování.
2022-02-03
Länk till avsnitt

Redneck #54: Skon?ily dva soudy o ?sebeobran?? v USA

Kv?li ?emu stál u soudu Kyle Rittenhouse? V ?em spo?ívala jeho obhajoba? Pro? rozsudek spoustu amerických médií ne?ekalo? Co p?ípad pojilo s smrtí Ahmauda Arberyho? Pro? bylo do obou soudních proces? vkládáno tolik p?ehnaných nad?ji a pro? jsou verdikty neuspokojující? To v?echno je tématem dne?ního Rednecku.
2021-12-02
Länk till avsnitt

Redneck #53: Jak se prom?nila americká zahrani?ní politika od nástupu Bidena?

Americký prezident Joe Biden je v ú?ad? u? p?es t?i ?tvrt? roku. Narozdíl od domácí politiky není ú?ad amerického prezidenta ve sfé?e zahrani?ní politiky a? tak vázán v?lí Kongresu. Zatímco domácí agenda postupuje Kongresem jen pomalu, v zahrani?í má Biden velmi volnou ruku. Jak se nový prezident staví k Evrop?, ?ín?, nebo mezinárodní spolupráci na boji proti klimatické zm?n?? A ?lo kontroverzní sta?ení vojsk z Afghánistánu ud?lat lépe? O tom v?em se dozvíte v aktuálním Rednecku, tentokrát z úst hosta, analytika Petra Bohá?ka.
2021-09-22
Länk till avsnitt

Redneck #52: Které sliby nesplnil (a u? asi nesplní) Joe Biden?

Mo?ná se to zdá jako chvili?ka, ale Joe Biden je v ú?ad? u? déle ne? dv? st? dní. To je v rámci americké prezidentské politiky celá v??nost a nebude to trvat dlouho a v hlavách ve Washingtonu zaplní v?t?inu prostoru úvahy nad blí?ícími se volbami do Kongresu, které budou p?í?tí rok. Bidenovi tak u? nezbývá mnoho ?asu na prosazení alespo? n??eho ze své p?vodn? pom?rn? ambiciózní agendy. U kterých slib? je u? te? jasné, ?e je prezident nesplní? O tom je dne?ní díl podcastu Redneck.
2021-09-01
Länk till avsnitt

Redneck #51: ?Defund the police? rok poté. Jaké zm?ny p?inesly americké protipolicejní protesty?

Z n?kterých médií ob?as m??ete mít pocit, ?e Spojené státy za poslední rok zachvátila bezmála anarchie. Faktem je, ?e po?et nejzáva?n?j?ích zlo?in? ve Spojených státech stoupl. Mohou za tento nár?st skute?n? lo?ské masivní protesty? Jak situaci ovlivnila pandemie koronaviru? A opravdu hrozí v n?kterých ?demokratických? m?stech policejní abolice?
2021-08-02
Länk till avsnitt

Redneck #50: Republikán versus demokratka. Který senátor napsal lep?í knihu o monopolech?

Dva ameri?tí senáto?i ? republikán Josh Hawley a demokratka Amy Klobuchar ? vydali letos na ja?e ka?dý svou knihu o problému monopol? ve Spojených státech. Knihy jsou zna?n? rozdílné, ale ob? svou tro?kou p?ispívají k jakési antimonopolní renesanci, kterou USA aktuáln? za?ívají. Je mo?né, ?e najdou znesvá?ené strany ve v?ci monopol? spole?nou ?e?? V ?em jsou ob? knihy dobré a kde jsou naopak jejich slabiny? O tom v?em je aktuální Redneck.
2021-06-15
Länk till avsnitt

Redneck #49: Joe Biden je stále trochu ?Schrödinger?v? prezident

B??n? se nejzásadn?j?í kroky nového amerického prezidenta za?ínají hodnotit v okam?iku, kdy má za sebou sto dní v ú?adu. Tato lh?ta u? uplynula, Washington ale jako by uvízl v bez?así. Je to zp?sobeno specifickou situací v Kongresu. Jaký bude Biden prezident, to se dozvíme a? v následujících m?sících. Poda?í se mu rozplést legislativní past? A co Spojené státy ?eká, pokud to doká?e? Odpov?? najdete v dne?ním dílu Rednecku.
2021-05-20
Länk till avsnitt

Redneck #48: Kdo je ob?í populista z Pensylvánie John Fetterman?

Spoustu pozornosti si v pr?b?hu posledních n?kolika let vyslou?ila takzvaná The Squad ? skupina zastupitelek (a od lo?ských voleb i zastupitel?) v dolní komo?e amerického Kongresu, které jsou o poznání levicov?j?í ne? v?t?ina demokrat? v posledních n?kolika dekádách. Jen t??ko byste hledali n?koho, kdo by to této skupiny zapadal (alespo? vizuáln?) lépe ne? dvoumetrový, holohlavý a potetovaný John Fetterman. Jak se stalo, ?e je tento bývalý starosta dvoutisícového m?ste?ka v sou?asnosti nejviditeln?j?ím kandidátem do senátu za Pensylvánii? A pro? má Fetterman na rukou vytetovaných deset r?zných dat? O tom v?em je dne?ní Redneck.
2021-04-30
Länk till avsnitt

Redneck #47: Jak se v USA (ne)chodí k volbám?

Volební právo ve Spojených státech má dlouho, komplikovanou a vcelku krvavou historii. Práv? do ní se pou?tí aktuální díl podcastu Redneck. Dozvíte se v n?m nejenom, jak vlastn? probíhá proces volby ve Spojených státech, jak se volební právo jedni sna?ili a sna?í omezovat a druzí zase garantovat, ale za asistence speciálního hosta, amerikanisty Jana Bene?e, také spoustu o základním historickém vývoji volebních práv. V neposlední ?ad? se také dozvíte, jak je to s aktuálními kauzou ohledn? omezování p?ístupu k volbám v Georgii, nebo chystanou legislativou ve federálním Kongresu, která by m?la naopak volební práva pevn?j?í zajistit.
2021-04-14
Länk till avsnitt

Redneck #46: Co je filibuster a zru?í ho ameri?tí demokraté?

Demokraté od ledna dr?í Bílý d?m i v?t?inu v obou komorách Kongresu. Republikáni ale m??ou v?t?inu jejich agendy stejn? blokovat pomocí senátního nástroje s názvem filibuster. Co to v?bec je, jakou má historii a m??e se demokrat?m poda?it ho zru?it? ?éf senátních republikán? Mitch McConnell vyhro?uje, ?e pokud to demokraté ud?lají, rozpoutá jeho strana peklo. Co se dá dále ?ekat vám vysv?tli aktuální díl podcastu Redneck.
2021-03-31
Länk till avsnitt

Redneck #45: Blí?í se konec ?Trumpa demokrat??, guvernéra státu New York Andrewa Cuoma?

Andrew Cuomo vládne jako guvernér státu New York u? od roku 2011 ? navzdory svému pom?rn? sadistickému politickému stylu byl dvakrát znovuzvolen. Loni na ja?e si pak se sílícím koronavirem získal mezi demokratickými politiky zna?nou oblibu a stal se jakýmsi protipólem nenávid?ného Donalda Trumpa. Jeho ?e?ení covidové krize je te? ale pod palbou, a aby toho nebylo málo, vyplavala na povrch i kauza sexuálního obt??ování, ze kterého guvernéra obvi?uje hned ?est ?en. Blí?í se Cuom?v politický konec?
2021-03-15
Länk till avsnitt

Redneck #44: M??e se Josh Hawley skute?n? stát nástupcem Donalda Trumpa?

Málokdo se v posledních letech sna?il tak moc stylizovat do role mo?ného nástupce Donalda Trumpa jako senátor za stát Missouri Josh Hawley. Zatímco donedávna sm??oval spí?e sm?rem k jakémusi umírn?n?j?ímu, sofistikovan?j?ímu ?trumpismu?, od vyrabování Katpiolu podporovateli Donalda Trumpa a zpochyb?ování voleb ze strany republikánských senátor? v ?ele práv? s Hawleym nem??e být o n??em takovém ?e?. M??e se Hawley z aktuálního d?ní vzpamatovat, nebo z n?j naopak dokonce t??it? A je jeho ?ekonomický populismus? skute?ný, nebo je jenom módní pózou? To v?e se dozvíte v aktuálním díle podcastu Redneck.
2021-03-01
Länk till avsnitt

Redneck #43: Barack Obama zachránil systém, který cht?li lidé zbo?it

Joe Biden má za sebou bezmála m?síc v prezidentském ú?ad?. Vyjasnili si ale demokraté a Ameri?ané obecn?, jak úsp??ným (nebo neúsp??ným) prezidentem byl vlastn? jeho demokratický p?edch?dce Barack Obama? Ten na konci minulého roku vydal první ?ást svých prezidentských pam?tí. Jak se vypo?ádal se zd?d?nou hospodá?skou krizí? Jak prom?nil americké zdravotnictví? A na co p?i svém ú?adování trochu pozapomn?l? To v?e je tématem aktuálního dílu Rednecku.
2021-02-19
Länk till avsnitt

Redneck #42: Od segregacionist? a? po Irák. Jakou kariéru má za sebou nastupující prezident Biden

Kdy? byl Joe Biden v roce 1972 zvolen do Senátu, co byla jeho první výrazná agenda? V ?em v?em se paktoval se segregacionistickými zastupiteli? Jaké postoje má za sebou v rozpo?tových otázkách, zahrani?ní politice a trestním právu? A pro? minulost nastupujícího prezidenta nasv?d?uje spí?e ideologickým úkrok?m vpravo ne? vlevo, jak se aktuáln? obává ?ást americké pravice? To v?echno se dozvíte v nejnov?j?ím díle podcastu Redneck.
2021-01-26
Länk till avsnitt

Redneck #41: Kdo je Kamala Harris?

Kamala Harris se stane první ?enou ve funkci viceprezidenta Spojených stát?. Vzhledem k tomu, ?e nastupující prezident Joe Biden sliboval, ?e v roce 2024 nebude kandidovat znovu, je na bývalou kalifornskou senátorku Kamalu Harris zam??ena velká pozornost, proto?e se p?edpokládá, ?e bude Bidenovou logickou nástupkyní. Jaká je její politická historie? Jsou spekulace o tom, ?e je trojským kon?m americké levice, zaslou?ené, nebo jdou její prokurátorské instinkty opa?ným sm?rem? O tom v?em je aktuální Redneck.
2021-01-19
Länk till avsnitt

Redneck #40: Populismus, monopoly a policie. Nejlep?í knihy roku 2020

Populistické vzedmutí na sklonku 19. století, John Maynard Keynes, problém monopol? ze t?ech r?zných úhl?, ?ivot James Baldwin a rasové pnutí v Americe, nebo problém vyrovnaných rozpo?t?. To jsou n?které z témat nejlep?ích leto?ních knih podle Mat?je Schneidra, který si pro vás u? rok p?ipravuje podcast Redneck o americké politice a spole?nosti. Více se o knihách dozvíte v dne?ním bilan?ním díle.
2020-12-31
Länk till avsnitt

Redneck #39: Americká levice se hádá o zdravotnictví. Jakou moc má reáln? AOC a spol.?

Na konci listopadu za?al na americké levicové politiky tla?it politický komik Jimmy Dore, aby vyvolali hlasování o reform? zdravotnictví. Ta p?itom nemá momentáln? reálnou ?anci na úsp?ch ani v dolní komo?e Kongresu, kde dr?í v?t?inu demokraté. B?hem n?kolika týdn? se debata rozjela v obrovskou hádku. O tom, co si vlastn? americká levice m??e a nem??e dovolit a jakou má vlastn? sílu, je dne?ní díl podcastu Redneck.
2020-12-21
Länk till avsnitt

Redneck #38: Co m??e Biden d?lat bez Kongresu?

Zatím je?t? není jasné, jak dopadnou dopl?kové volby do Senátu, ve kterých se rozhodne, jestli demokraté utrhnou tu nejt?sn?j?í v?t?inu v horní komo?e amerického Kongresu. P?íli? pravd?podobné to není, ale to neznamená, ?e by nastupující administrativa Joea Bidena byla bezmocná. Co m??e prezident d?lat i bez kontroly legislativy? O tom, jak m??e prom?nit oblast zdravotnictví, co m??e ud?lat se studentskými p?j?kami, nebo jak m??e revitalizovat americkou antimonopolní politiku je dne?ní díl podcastu Redneck.
2020-12-09
Länk till avsnitt

Redneck #37: Pozitivní diskriminace, potraty a marihuana

Spojené státy nevolily na za?átku listopadu jenom prezidenta a nové zastoupení do Kongresu. Krom? toho bylo v jednotlivých státech a okrscích také nespo?et r?zných lokálních referend. Na Florid? si odhlasovali zvý?ení minimální mzdy. V n?kterých státech usp?la protipotratová opat?ení, v jiných zase ne. Celou ?adu stát? pak zachvátil úsp?ch legalizace a dekriminalizace r?zných drog. V?emi t?mito výsledky vás provede dne?ní díl Rednecku.
2020-11-30
Länk till avsnitt

Redneck #36: Chaotické p?edání moci a rýsující se Biden?v kabinet

Jak vlastn? funguje p?edání moci v moment?, kdy se st?ídají ameri?tí prezidenti? Nastaly u? n?kdy podobné prodlevy jako letos? Koho si Joe Biden vybere do svého kabinetu? Mají v tahanicích o podobu Bidenovy administrativy navrch st?edov?j?í demokraté, nebo levé k?ídlo? To v?echno se dozvíte v dne?ním díle podcastu Redneck o americké politice zespoda i svrchu.
2020-11-22
Länk till avsnitt

Redneck #35: Válka demokrat?, Arizona a Trumpova sebemilost

Joe Biden podle v?eho vyhrál americké prezidentské volby. Jak to, ?e to stále je?t? nevíme s jistotou? A jak dopadly volby do Kongresu, ke kterým demokraté také upínali nad?je? Jak pokra?uje roztr?ka mezi st?edovými demokraty a t?mi levicov?j?ími? V ?em se li?ily volební výsledky v Arizon? a pro? kv?li tomuto státu volal Trump?v ze? Rupertu Murdochovi? A ud?lí Donald Trump sám sob? milost? To v?echno probírá dne?ní díl na?eho podcastu o americké politice zespoda i svrchu.
2020-11-13
Länk till avsnitt

Redneck #34: V?echno, co chcete v?d?t o amerických volbách (ale báli jste se zeptat)

Americké prezidentské volby jsou u? v úterý 3. listopadu. Jejich zásadní témata nakousl minulý díl podcastu Redneck. Nejnov?j?í díl se soust?edí na státy, které budou pravd?podobn? rozhodující. Jaké kauzy jimi v poslední dob? ot?ásly? Co napovídají pr?zkumy? Jak ovlivní prezidentské volby r?zná referenda a volby do senátu? A opravdu je Donald Trump bez ?ance?
2020-10-31
Länk till avsnitt

Redneck #33: Bude se v Pensylvánii opakovat floridský chaos z roku 2000?

Pokud si nejste jistí, jak vlastn? fungují americké prezidentské volby, aktuální díl podcastu Redneck vám vysv?tlí hlavní nejasnosti. Jaké jsou klí?ové státy prezidentských voleb? A jaké jsou ?ance obou kandidát?? Pro? hraje tradi?n? tak velkou roli výsledek státu Florida? Jak je to s leto?ním enormním mno?stvím koresponden?ních hlas?? Jaké ?rámy zanechal na americké du?i chaotický výsledek ve Florid? p?ed dvaceti lety? A pro? m??e tuto roli sehrát letos Pensylvánie? To v?echno se dozvíte v prvním ze dvou volebních speciál? na?eho podcastu.
2020-10-22
Länk till avsnitt

Redneck #32: Plánovaný únos guvernérky a tahanice o ?korona dávky?

Federální a michiganské státní ú?ady minulý týden oznámily ?alobu na skupinu mu??, kte?í prý plánovali únos michiganské guvernérky Gretchen Whitmer. Kdo jsou tito mu?i, jak si ?íkají a pro? m?li chtít guvernérku unést? Skute?n? je na míst? z jejich ?in? ?áste?n? vinit Donalda Trumpa, jak to d?lá guvernérka? Na to se pokusí odpov?d?t aktuální díl podcastu Redneck. Krom? toho tento díl rozebírá  tahanice ve Washingtonu o nový balík ekonomické podpory kv?li koronaviru. M??e neúsp?ch t?chto jednání poh?bít Trumpovy ?ance na znovuzvolení?
2020-10-13
Länk till avsnitt

Redneck #31: Primárky v Massachusetts, potraty a debata Trump vs. Biden

Od minulého dílu stihl Donald Trump nominovat Amy Coney Barrett na uvoln?ný post Nejvy??ího soudu. M??e její p?ípadné jmenování opravdu znamenat konec potrat? ve Spojených státech? A nezaniká ve v?av? boj? o interrupce mo?nost, ?e by tato soudkyn? mohla mít daleko výrazn?j?í vliv na vývoj zem?? V Massachusetts prob?hla série primárek, která dob?e ilustruje vývoj v rámci Demokratické strany. V úterý 29. zá?í se pak poprvé na pódiu v rámci debaty st?etl kandidát demokrat? Joe Biden s ú?adujícím prezidentem Donaldem Trumpem. Co si m??eme z první debaty odnést?
2020-09-30
Länk till avsnitt

Redneck #30: Ruth Bader Ginsburg a bitva o Nejvy??í soud

V pátek 18. zá?í zem?ela soudkyn? Ruth Bader Ginsburg, která slou?ila u amerického Nejvy??ího soudu od roku 1993. Bohu?el je to událost, o které nejde ?íct, ?e byla neo?ekávaná. P?ichází v?ak asi m?síc a p?l p?ed prezidentskými volbami a uvrhla tak Spojené státy do velkého chaosu. Poda?í se republikán?m a jejich lídrovi v Senátu Mitchi McConnellovi procpat k Nejvy??ímu soudu u? t?etího Trumpova soudce? Jak souvisí aktuální situace s posledním rokem vlády Baracka Obamy? Jak je to s obvin?ním z pokrytectví, které te? lítá z obou stran na jejich oponenty? A není instituce amerického Nejvy??ího soudu rozbitá? To v?echno se dozvíte v novém díle na?eho podcastu Redneck o americké politice zespoda i svrchu.
2020-09-20
Länk till avsnitt

Redneck #29: Portland, Kenosha, st?elba, n?kolik paralel a únava

Jak dlouho u? zu?í protesty a nepokoje v Portlandu? Jak k nim p?istupuje starosta Ted Wheeler a jak se demonstranti staví k n?mu? Jak portlandské protesty prom?nily zásahy Donalda Trumpa? V ?em se li?í od protest? ve wisconsinském m?st? Kenosha? Kdo je Kyle Rittenhouse a jaké se v obou m?stech seb?hly incidenty? A jaké historické paralely má sou?asná situace? Tím v?ím se zabývá aktuální díl podcastu Redneck.
2020-09-10
Länk till avsnitt

Redneck #28: ?Je to zvlá?tní, ale pandemie mi podivným zp?sobem zlep?ila ?ivot.?

Dne?ní díl je tak trochu jiný. V minulosti jsme se ji? v?novali tomu, jak probíhá pandemie koronaviru ve Spojených státech, stejn? jako ekonomické reakci federální vlády. Tímto dílem se Redneck vrací k pokrývání americké politiky zespoda. A to doslova. Nejdete v n?m p?elo?ené výpov?di Ameri?an? o tom, jak jim pandemie a p?edev?ím pak roz?í?ená podpora v nezam?stnanosti zm?nily ?ivot. N?kdy, zdá se, na trvalo, n?kdy s temným podtónem, ?e te? p?ichází návrat k nuzné práci za minimální mzdu.
2020-08-30
Länk till avsnitt

Redneck #27: ?Jeffrey Epstein didn't kill himself?

U? je to více ne? rok, co v newyorské v?znici zem?el milioná? a usv?d?ený pedofil Jeffrey Epstein. Zabil se skute?n? sám, nebo byl zavra?d?n? Podle pr?zkum? velká ?ást Ameri?an? oficiální verzi událostí nev??í. Z ?eho byl vlastn? obvin?n a jak zbohatl? Kdo v?echno nav?tívil jeho soukromý ostrov? Jak byl navázaný na politiky, jak na tajné slu?by a jak na univerzity? To jsou otázky, které si klade aktuální díl na?eho podcastu Redneck. Na n?které se dá odpov?d?t jednozna?n?, na spoustu nikoliv.
2020-08-20
Länk till avsnitt

Redneck #26: Po?ta, NRA a Trumpovy dekrety

V aktuálních demokratických primárkách vyhráli daleko p?ekvapiv?j?í kandidáti ne? v t?ch p?edchozích: Cori Bush v St. Louis, ale hlavn? Marquita Bradshaw v Memphisu, která s rozpo?tem n?kolika tisíc? dolar? porazila oponenty disponující miliony. Newyorská prokurátorka Letitia James ?aluje kontroverzní Národní st?eleckou asociaci. V ?alob? jde o vcelku neuv??itelné finan?ní machinace p?edev?ím v podání jejího ?éfa organizace Waynea LaPierrea, a dokonce hrozí i rozpu?t?ní organizace. P?es víkend Donald Trump podepsal dekrety, jimi? se sna?í zachránit americkou ekonomiku. Budou sta?it a jsou kroky, ke kterým prezident vyzývá, v?bec v jeho pravomoci? A jak se Trump sna?í zlikvidovat americkou po?tu? To v?e je tématem nového dílu podcastu Redneck o americké politice zespoda i svrchu.
2020-08-10
Länk till avsnitt

Redneck #25: Boj o americké ?koly v dob? koronaviru

U? jen n?kolik týdn? zbývá do chvíle, kdy by se m?ly otev?ít brány amerických ?kol. Zvládne to americké ?kolství ve chvíli, kdy zem? nemá virus ani zdaleka pod kontrolou? Jak se k problému staví Trumpova administrativa? Kdo je vlastn? ministryn? ?kolství Betsy DeVos a pro? tak naléhá na ve?ejné ?koly, aby za ka?dou cenu otev?ely? A necht?la by je paradoxn? vlastn? spí? zav?ít? To v?echno je tématem aktuálního vydání podcastu Redneck.
2020-07-31
Länk till avsnitt

Redneck #24: Druhá vlna ekonomického propadu a Trumpovy experimenty v Portlandu

Hlavním tématem dne?ního dílu podcastu Redneck je hrozící ekonomický propad ve Spojených státech. Doposud dr?ely na uzd? hospodá?ské dopady koronaviru programy federální vlády ? p?edev?ím ten na podporu men?ích podniku a roz?í?ená podpora v nezam?stnanosti. Jejich platnost te? ale pomalu kon?í a není v?bec jasné jestli a v jaké podob? budou obnoveny. Co by to pro Spojené státy znamenalo? V posledních dnech také západní sv?t ?okovaly avantýry federálních agentur v oregonském Portlandu. Jsou opravdu zásahy agent? Ministerstva vnit?í bezpe?nosti protiprávní? Jaký je historický kontext zvlá?tních pravomocí amerických pohrani?ních slu?eb? To v?echno vám p?iblí?í aktuální díl Rednecku.
2020-07-19
Länk till avsnitt

Redneck #23: Pr?let primárkami do Kongresu ? pokra?uje nár?st americké levice?

Jak probíhají leto?ní primárky v rámci voleb do amerického Kongresu? Poda?í se letos americké levici navázat na skromná, ale výrazná vít?zství z roku 2018, kdy byla zvolena nap?íklad Alexandrie Ocasio-Cortez? Zvládnou v?bec ?lenky takzvané The Squad (skupiny zastupitelek práv? okolo Ocasio-Cortez) obhájit své mandáty? A co se d?je v Republikánské stran?? Odpov?di na v?echny tyto otázky najdete v dne?ním vydání podcastu Redneck, který se zam??uje na americkou politiku.
2020-07-03
Länk till avsnitt

Redneck #22: Revoluce v redakci New York Times a zrada u Nejvy??ího soudu

Po n?kolika opravdu divokých týdnech je kone?n? ?as se vrátit ke dv?ma témat?m, která zastínily protesty ve Spojených státech. Jedním je komentá? republikánského senátora Toma Cottona a bou?e, kterou vyvolal v redakci deníku New York Times. M?l ho deník vydat? A b?sní ve Spojených státech skute?n? ?kulturní revoluce?? V pond?lí 15. ?ervna pak americký Nejvy??í soud vydal rozsudek roz?i?ující antidiskrimina?ní práva pro LGBT men?iny. Pro? pro toto rozhodnutí hlasoval konzervativní soudce dosazený Donaldem Trumpem? Ovlivní tato událost prezidentské volby? To v?e se dozvíte v tomto dílu.
2020-06-25
Länk till avsnitt

Redneck #21: Co znamená ?defund the police??

?Defund the police? je heslo, které uvidíte na v?t?ina sou?asných amerických demonstrací proti policejnímu násilí. Radní m?sta Minneapolis, které le?í v samotném st?edu celé bou?e, u? se ve?ejn? za?ekli rozpustit sou?asný policejní sbor. Co vlastn? heslo znamená? Opravdu budou Spojené státy bez policie? A pro? neskandují aktivisté ?reformujte policii?? O tom v?em je dne?ní díl podcastu Redneck o americké politice zespoda i svrchu.
2020-06-16
Länk till avsnitt

Redneck #20: Spojené státy v plamenech

Za?alo to zakleknutím jednoho policisty na krk spoutaného mu?e na chodníku v Minneapolisu. Následovaly protesty a ?asto i násilné nepokoje ve v?ech státech americké unie. Konec je zatím v nedohlednu. Jak vznikla sou?asná vlna protest?? Jak reagovala policie? Nenese vinu za nevídanou eskalaci násilí z velké ?ásti práv? ona? O tom v?em je nový díl na?eho podcastu Redneck.
2020-06-08
Länk till avsnitt

Redneck #19: Smrt Ahmauda Arberyho

23. února leto?ního roku byl v Satilla Shores v Georgii zast?elen p?tadvacetiletý Afroameri?an jménem Ahmaud Arbery. Pro? je jeho smrt jednou z nejpropíran?j?ích kauz v amerických médiích a? tento m?síc? Na p?ípadu u? se vyst?ídala trojice prokurátor? a do st?edu pozornosti ho dostalo a? zve?ejn?ní videa z Arberyho smrti. Výhradn? této kauze se v?nuje nejnov?j?í díl podcastu Redneck.
2020-05-26
Länk till avsnitt

Redneck #18: Tipy na americká média a podcasty

Dne?ní díl podcastu Redneck vám p?iná?í hlavn? podn?ty k tomu, co poslouchat mezi jednotlivými díly. Krom? dvou lety prov??ených a jednoho vcelku nového podcastu tu najdete p?ehled mén? známých amerických médií a autor?, které stojí za to sledovat. Pokud jste fanou?ky videoformátu, tak nebojte, i na vás se dostane. A podíváme se také na jednu zprávu o studii, která rozebírá vliv dvou nejsledovan?j?ích moderátor? Fox News.
2020-05-12
Länk till avsnitt

Redneck #17: MeToo, Biden a viceprezidentky

B?hem minulého týden se díky práci server? The Intercept a Business Insider pohla kup?edu kauza údajného sexuálního napadení, kterého se v roce 1993 m?l dopustit te? u? tak?ka jistý kandidát demokrat? Joe Biden. Výpov?? Tary Reade, která bývalého viceprezidenta Baracka Obamy obvinila, te? doplnily podp?rné d?kazy v podob? záznamu telefonátu její matky a sv?dectví dvou jejích známých z 90. let. Krom? této kauzy je tématem 17. dílu podcastu Redneck Biden?v výb?r viceprezidentského kandidáta ? tedy kandidátky, proto?e Biden slíbil vybrat si ?enu. To je pochopiteln? kv?li obvin?ním Tary Reade o to t?askav?j?í.
2020-04-30
Länk till avsnitt

Redneck #16: Protesty proti lockdownu, stávky a zmrzlina Nancy Pelosi

V minulých dílech Redneck jsem mluvil o CARES Actu, tedy nejnov?j?ím nouzovém balíku, kterým americký Kongres reagoval na pandemii koronaviru a její ekonomické dopady ? p?edev?m pak o jeho stinných stránkách. V ?esnáctém díle jsem se proto zam??il na jeho lep?í ?ásti. Bohu?el i ty se ukazují být jako velmi nedostate?né. Krom? CARES Actu dojde i na stávky pracovník? masokmbinát? nebo zdravotních sester a dozvíte se, pro? jak s tím v?ím souvisí ledni?ka a zmrzlina demokratické p?edsedkyn? dolní sn?movny Nancy Pelosi. V?echny díly podcastu si m??ete poslechnout nejen na webu Alarmu, ale také na Spotify, Apple Podcasts, PlayerFM nebo pomocí RSS feedu na?eho ú?tu na Soundcloudu. Na Facebooku najdete stránku podcastu, na které krom? nových díl? sdílíme i aktuální zprávy nebo ?lánky zmi?ované v podcastu. Vznik podcastu podporuje krom? Alarmu také sesterský projekt Voxpot.
2020-04-24
Länk till avsnitt

Redneck Special: Kde selhala Sandersova kampa??

https://a2larm.cz/2020/04/bernie-sanders-vybudoval-uctyhodne-hnuti-zapomnel-ale-ze-se-snazi-dostat-do-bileho-domu/ ?Cht?l bych pro vás mít lep?í zprávy, ale myslím, ?e si v?ichni uv?domujete, jak se v?ci mají. Momentáln? ztrácíme p?ibli?n? t?i sta delegát? na viceprezidenta Bidena a cesta k vít?zství je tak?ka nemo?ná. Tak?e jakkoli vyhráváme boj v ideologické rovin? a získali jsme podporu mladých a pracujících po celých Spojených státech, usoudil jsem, ?e na?e bitva o demokratickou nominaci nebude úsp??ná,? ?íkal senátor a prezidentský kandidát Bernie Sanders 8. dubna v livestreamu, v n?m? ohlásil pozastavení své kampan?.
2020-04-16
Länk till avsnitt

Redneck #15: Joe Biden ?elí obvin?ní ze sexuálního napadení

V t?etím karanténovém díle podcastu Redneck se na chvíli vrátíme k leto?ním prezidentským volbám. Tara Reade, která v 90. letech pracovala pro senátní kancelá? Joea Bidena v podcastu noviná?ky Katie Halper obvinila bývalého viceprezidenta z toho, ?e jí v roce 1993 sexuáln? napadl. Velká ?ást amerických médií zatím kauzu spí?e ignoruje, ale to se do podzimních voleb ur?it? zm?ní. Zaslou?í si guvernér státu New York Andrew Cuomo chválu za zvládání pandemie koronaviru? A jak To v?echno je tématem nového, u? t?etího karanténového dílu podcastu Redneck.
2020-04-01
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.