Sveriges 100 mest populära podcasts

Skolforskningspodden

Skolforskningspodden

Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande. I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till vuxenutbildningen. Samtalen har ofta våra forskningssammanställningar som utgångspunkt, eller den praktiknära forskning som vi finansierar.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skolfi.se/skolforskningspodden/

Avsnitt

Samspel i musikundervisningen

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om musik ? ett ämne i ständig utveckling. Vi får ta del av resultaten i den systematiska översikten Att stödja elevers lärande i musik, som visar på fyra aspekter som är avgörande för elevers lärande. Vi diskuterar de översättningar som sker mellan musiken och representationer, och hur undervisningen kan präglas av att musik ofta är kopplat till identitet.

Dagens gäster är Robert Petersson, lärare vid Parkdalaskolan i Ronneby, och Cecilia Wallerstedt, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Avsnittet spelades in i december 2023. 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman

2024-02-21
Länk till avsnitt

Att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn

I dagens avsnitt diskuterar vi om hur man i förskola och förskoleklass kan främja och stödja språkutveckling hos barn med ett annat modersmål än svenska, samtidigt som barnens sociala inkluderingen står i fokus. 

Vi pratar om såväl flerspråkiga, flerkulturella och dialogiska principer, och går på djupet i dialogisk läsning. Vi diskuterar även hur man kan arbeta med återkoppling.

Dagens gäster är Camilla Suarez, specialpedagog/pedagogisk handledare, Tellusbarn samt Eva Siljehag (fil.dr) och Rasmus Riad, universitetslektor respektive doktorand vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i november 2023. 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman

 

 

2023-11-29
Länk till avsnitt

Vetenskapligt grundad matematikundervisning i förskolan

Dagens avsnitt handlar om hur man kan implementera resultat från praktiknära studier storskaligt ? utan att den vetenskapliga grunden går förlorad.

Vi pratar om två forskningsprojekt som undersöker hur barn förstår tal och grundläggande aritmetik, och hur positiva resultat från forskningen kan komma alla förskolebarn till gagn. Vi diskuterar även betydelsen av olika kompetenser i forskningsprojekt, och vikten av att de verksamma får tid för att delta. 

Dagens gäster är Camilla Björklund vid Göteborgs universitet, och Hanna Palmér vid Linnéuniversitetet.

Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i oktober 2023. 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.

2023-11-09
Länk till avsnitt

Skolans demokratiuppdrag

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skolans demokratiuppdrag, och hur olika arbetssätt kan främja olika aspekter av demokratilärande. 

Vi utgår från forskningssammanställningen Att lära demokrati som pekar på vikten av att ha ett öppet klassrumsklimat och att sätta eleverna i centrum. Vi diskuterar bland annat värdegrundsuppdraget som genomsyrar undervisningen, hur demokratiundervisningen kan ha en kompensatorisk roll, liksom hur man kan använda deliberativa samtal i klassrummet. 

Dagens gäster är Charlotta Granath, förstelärare i demokrati i Sundbybergs kommun och lärarutbildare vid Södertörns högskola, och Erik Amnå, professor emeritus vid Örebro universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i juni 2023.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.

2023-07-19
Länk till avsnitt

Likvärdiga läxor

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om läxor och likvärdighet. Vi får ta del av resultaten i forskningssammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande, och diskuterar hur man kan utforma en bra läxa. Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med läxan, och att prata om läxor med såväl elever och vårdnadshavare som lärarkollegor. Vi diskuterar även de nya rekommendationerna kring bedömningsgrundande läxor, och hur de kan påverka likvärdigheten.

Gäster är Per Sahlström, lärare vid Eriksdalsskolan i Stockholms kommun, och Alva Appelgren, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i mars 2023.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
2023-05-03
Länk till avsnitt

Individanpassat stöd för nyanlända elever

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om nyanlända elever och olika faktorer som påverkar deras möjligheter att lyckas i skolan.

Vi utgår från rapporten Nyanlända i utbildning som bland annat pekar på vikten av individanpassning och olika stödsystem kring eleven. Vi pratar om kartläggningar, och hur man kan använda dem för att de ska fylla sin funktion. Förberedelseklass eller direktplacering är en något många undrar över, men kan man kan säga att den ena modellen är bättre än den andra?

Dagens gäster är Anna Kaya, förstelärare i svenska som andraspråk i Sollentuna kommun och samverkansstrateg vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet, och Nihad Bunar, professor vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i mars 2022.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.

2023-04-13
Länk till avsnitt

Forskning för och med lärare och förskollärare

Dagens avsnitt handlar om Skolforskningsinstitutets utlysning och fördelning av forskningsbidrag.   Vi diskuterar institutets forskningsprofil, olika forskningsdesigner och hur ansökningarna kan se ut. Vi pratar också om lärares deltagande i forskningsprojekten, och hur processen går till när man bestämmer vilka som ska beviljas forskningsbidrag.

Dagens gäst är Karin Stolpe, forskningssekreterare vid Skolforskningsinstitutet. Sedan inspelningen gjordes har Karin börjat jobba som lektor vid Linköpings universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i januari 2023.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
2023-03-09
Länk till avsnitt

Skönlitteraturens roll i etikundervisningen

Dagens avsnitt handlar om Att skärpa den etiska blicken och rösten, ett forskningsprojekt som har finansierats av Skolforskningsinstitutet.   Vi diskuterar hur man kan använda skönlitteratur i etikundervisningen, och hur projektgruppen har utvecklat modeller för detta. Vi pratar om fördelarna med gruppdiskussioner i klassrummet, och om olika perspektiv på etisk förmåga. Vidare tar vi upp betydelsen av att lärare och forskare samarbetar i alla delar av ett projekt, och hur det leder till ett lärande från två håll.

Dagens gäster är Anna Skebäck, lärare i svenska och SO-ämnena, samt Annika Lilja och Christina Osbeck, båda vid Göteborgs universitet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i januari 2023.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
2023-02-07
Länk till avsnitt

Inga rätt eller fel i SNI

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om SNI ? samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. 

Med avstamp i en systematisk kartläggning diskuterar vi olika typer av frågor lärare kan ta upp när de undervisar i SNI, komplexa och ämnesövergripande frågor som är relevanta för samhällsutvecklingen. Vi tar även upp etiska perspektiv och värderingar, att frågorna sällan har några tydliga svar samt betydelsen av att eleverna resonerar och gör ställningstaganden. 

Dagens gäster är Teresa Miranda Maureira, lektor och gymnasielärare i biologi, geografi och naturkunskap vid Lundellska skolan i Uppsala, och Johan Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.   Programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelades in på distans i december 2022.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
2022-12-19
Länk till avsnitt

Att skriva sig till ämneskunskaper

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om skrivande och ämneskunskaper.   Utifrån en ny forskningssammanställning diskuterar vi betydelsen av att skriva i alla ämnen, för att lära sig ett ämnesinnehåll. Vi diskuterar innehåll och funktion, och att olika typer av texter leder till olika typer av lärande. Vi tar även upp betydelsen av i vilken kontext studier är utförda, och hur man kan använda forskning i klassrummet.   Dagens gäster är Sofia Hillenborg, lärare på Norrängsskolan i Jönköpings kommun, och Åsa af Geijerstam, docent vid Uppsala universitet. Programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelades in på distans i november 2022.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
2022-11-25
Länk till avsnitt

Lärares erfarenheter av att använda forskning

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om lärares forskningsanvändning.   Med utgångspunkt i en rapport i serien Skolforskningsinstitutet fördjupar som bygger på intervjuer och en enkät med lärare, får vi ta del av lärares erfarenheter av att använda forskning vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Vi pratar om olika typer av texter, och hur man kan vara en medveten och kritisk läsare av forskning.   Dagens gäster är Karolina Fredriksson och Karin Stolpe, som båda arbetar vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelades in på distans i juli 2022.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.
2022-09-20
Länk till avsnitt

Antibiotikaresistens och elevers handlingskompetens

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om ett forskningsprojekt om antibiotikaresistens och handlingskompetens, som finansierats av Skolforskningsinstitutet.   Antibiotikaresistens är ett akut globalt folkhälsoproblem, och utbildning har hög prioritet för ett hållbart samhälle. Projektet syftar till att utveckla elevers kunskaper och handlingskompetens i relation till antibiotikaresistens, och har resulterat i ett undervisningsmaterial för biologilärare på högstadiet och gymnasieskolan. Vi diskuterar materialet, och de  didaktiska modeller som varit grund för forskningen. Vi får även höra hur det är att delta i ett praktiknära skolforskningsprojekt.    Dagens gäster är Catharina Bergström, Palmbladsskolan, Eva Lundqvist, Uppsala universitet och Ida Solum, Rosendalsgymnasiet.  Programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelades in på distans i juni 2022.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.
2022-06-30
Länk till avsnitt

Den fria tidens lärande i fritidshem

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi, utifrån en systematisk översikt om fritidshem, fritid, utveckling och lärande i fritidshem.   Vi pratar om den fria tidens lärande och olika förhållningssätt, liksom arbetet med att främja elevpåverkan och elevers agens. Hur kan man arbeta med och utveckla resurser som redan finns, och hur kan det kompensatoriska uppdraget skilja sig åt? Vi tar även en titt på den internationella forskningen ? är svenskt fritidshem verkligen en unik verksamhet?   Dagens gäster är Emma Hedström, biträdande rektor på Byleskolan i Täby kommun, och Ilana Manneh, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelades in på distans i maj 2022.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.
2022-05-24
Länk till avsnitt

Undersökande arbetssätt

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om undersökande arbetssätt och lärares vägledning. Vi diskuterar  olika grader av lärarstyrning i relation till åldersprogression, och hur man kan låta elever ställa upp en undersökande fråga. Vi pratar även om betydelsen av att främja elevers förståelse för vetenskapens karaktär.   Gäster är Marie Danielsson, Vetenskapens hus och Eva Bergman vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelade in på distans i april 2022.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.
2022-04-27
Länk till avsnitt

Hjärnforskning och lärande

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om hjärnforskning och varför det är relevant för verksamma inom skolan och förskolan. Vi får höra hur två lärare arbetar med forskning och kunskap om hjärnan i klassrummet. Vi diskuterar också hjärnan som ett biologiskt organ och betydelsen av kunskap om hjärnans funktion i relation till lärande.    Gäster är Carola Wiklund-Hörnqvist, Umeå universitet, Sara Unkel, Malmö stad och Hanna Åström, Skellefteå kommun. Programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelade in på distans i mars 2022.    Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.     
2022-04-05
Länk till avsnitt

Praktiknära forskning i flerspråkig förskola

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi möjligheter och utmaningar med att bedriva praktiknära forskning i förskolan, forskare och verksamma tillsammans.

Vi pratar om hur barn utvecklar sitt språk i miljöer där flera språk förekommer, men även om lusten att lära och vikten av trygghet och av att involvera vårdnadshavare.

Dagens gäster är Sara Andersson, Anne Harju och Annika Åkerblom som alla arbetat med ett projekt finansierat av Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i januari 2022.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

 

2022-02-03
Länk till avsnitt

Lärares ledarskap främjar studiero i klassrummet

I dagens avsnitt samtalar vi om vikten av ett aktivt ledarskap för att främja studiero. Vi diskuterar betydelsen av positiva relationer och förebyggande arbete, och hur man kan använda sig av systematiska forskningssammanställningar i arbetet.    Dagens gäster är Linda Frenning och Alva Appelgren, programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelades in på distans i december 2021.    Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.  

 

2021-12-20
Länk till avsnitt

Lustfyllt lärande?

Dagens avsnitt handlar om spelifierad undervisning. Vi diskuterar relationen mellan spel och spelifiering, och varför det är viktigt att ha koll på begreppen. Vi tar även upp olika typer av spelifieringsmoment som belöning och tävling, lärarens roll, och vilka moraliska dilemman man kan stöta på.    Dagens gäster är Adam Palmquist vid Göteborgs universitet och Eva Bergman på Skolforskningsinstitutet, som båda arbetat med rapporten Spelifiering ? ett lustfyllt sätt att lära?. Programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelades in på distans i november 2021.    Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.
2021-11-18
Länk till avsnitt

Animerad kemi, ett Skolforskningsinstitutsprojekt

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden träffar vi två forskare som har arbetat med ett av de första projekten som finansierats av Skolforskningsinstitutet: Animerad kemi, om hur elever i grundskolans tidiga år förklarar kemiska samband.   Vi för höra hur samarbetet mellan lärare och forskare i ett forskningsprojekt kan gå till, och hur det leder till lärande från två håll. Vi pratar om smältning och stelning och hur elever redan i årskurs 3 och 4 har lärt sig att beskriva det som sker på submikronivå i ord och bild, och vilken kreativ process arbetet är. Vi diskuterar även viktiga karaktärsdrag i lärares arbetssätt för att stötta elever i deras lärande.    Dagens gäster är Magnus Hultén, professor, och Astrid Berg, universitetslektor, båda vid Linköpings universitet. Programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelades in på distans i juni 2021.   Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.
2021-09-17
Länk till avsnitt

Förstå, värdera och använda forskning i undervisningen

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om forskningslitteracitet och betydelsen av att ha ett kritiskt förhållningssätt.   Vi diskuterar olika kunskapsintressen och metoder, och tar en titt på rapporten Hur ska man veta vad forskningen säger?.  Vi pratar även om betydelsen av rektorernas pedagogiska ledarskap och får konkreta tips på hur man kan arbeta för att säkerställa ett vetenskapligt förhållningssätt i verksamheten.    Dagens gäster är Edita Sabanovic, förskolechef i Jönköpings kommun, och Maria Bergman vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.   Avsnittet spelades in på distans i juni 2021.    Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.    

 

2021-08-25
Länk till avsnitt

Kritiskt tänkande i samhällskunskapsundervisningen

I dagens avsnitt samtalar vi kring resultaten i den systematiska översikten Kritiskt tänkande och källkritik ? undervisning i samhällskunskap.

Vi pratar om olika typer av stödstrukturer och hur man kan använda dem i undervisningen. Vi diskuterar även skolans kompensatoriska uppdrag, hur såväl tillgången till medier som samtalet om nyheter har förändrats, och hur det påverkar lärarens roll.

Dagens gäster är Ivana Vujic, Malin Linnåsen, Nils Göransson och Åsa Nersäter, lärare i samhällskunskap vid Per Brahegymnasiet i Jönköping, och Pontus Wallin från Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i maj 2021.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

2021-07-01
Länk till avsnitt

Undervisning i det flerspråkiga klassrummet

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi undervisning i det flerspråkiga klassrummet.

Vi reflekterar fritt kring några av resultaten i den systematiska översikten Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet ? med fokus naturvetenskap. Hur kan lärare, såväl ämneslärare som modersmålslärare, använda de olika språkliga resurserna i klassrummet och varför är det viktigt att arbeta med en kombination av digitala resurser, visuellt stöd och gester? Forskningen visar att det är bra att låta eleverna använda sitt förstaspråk, men hur vet man som lärare att man når fram?

Gäster är Sharmila Vithlani, förstelärare/modersmålslärare, Järfälla språkcentrum, och Åsa Wedin vid Högskolan Dalarna. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i maj 2021.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

2021-06-15
Länk till avsnitt

Samspel och kommunikation i förskolan

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om kommunikation och samspel i förskolan, med fokus på undervisning i naturvetenskap.

Vi diskuterar vardaglig och vetenskaplig kunskap, hur man kan arbeta med en naturvetenskapande attityd, och varför det är bra att ha koll på bakomliggande teorier när man arbetar med resultat från forskningsöversikter. Vi diskuterar också olika samtalsstrategier, och hur man kan locka fram och arbeta vidare med barns nyfikenhet.

Dagens gäster är Ulrika Wessel, förskollärare och pedagogisk utvecklare i Krokoms kommun, och Karolina Fredriksson vid Skolforskningsinstitutet, forskare och projektledare för forskningssammanställningen som samtalet tar avstamp i. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in i maj 2021.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

2021-05-21
Länk till avsnitt

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om hur lärare kan använda forskning om en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa. Hur kan man arbeta med relationsskapande, och varför det är viktigt för elevernas gemenskap och delaktighet? Vi diskuterar också struktur och stöd i undervisningen, och får goda exempel på hur man kan arbeta för att få alla elever att tro på sin förmåga.

Gäster är två lärare i ämnet idrott och hälsa, Linn Hallner, vid Säröskolan i Kungsbacka kommun, och Henrik Roos, Presseskolan, även den i Kungsbacka. Programledare är Alva Appelgren.

Avsnittet spelades in på distans i januari 2021.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

2021-02-02
Länk till avsnitt

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi laborationer i biologi, fysik och kemi, med utgångspunkt i en nyligen lanserad systematisk forskningssammanställning

Vi pratar om hur lärare kan använda laborationer i olika syften, vad guidade undersökningar är och hur väl de fungerar i klassrummet.

Gäster är Per Högström vid Högskolan i Halmstad och Kristina Bergmark, lärare vid Tullinge gymnasium och lektor i kemi. Programledare är Alva Appelgren. 

Avsnittet spelades in på distans i oktober 2020.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

2020-11-20
Länk till avsnitt

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om en ny rapport om lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel.

Vi diskuterar olika undervisningsaspekter, när det som lärare kan vara lämpligt att agera mer lärarcentrerat och när det kan vara bättre att överlåta mer av eget ansvar till eleverna ? och att forskningen visar att man inte ska se lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning som två ytterligheter.

Gäster är Annika Linell, lärare och doktorand och Eva Bergman, projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Alva Appelgren. 

Avsnittet spelades in i juni 2020.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet

2020-10-01
Länk till avsnitt

Feedback i skrivundervisningen

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi feedback i skrivundervisningen.

När i skrivprocessen fungerar feedback bäst, och vad bör lärare uppmärksamma för att främja elevers skrivutveckling?

Dagens gäster är Johan Samuelsson, docent vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstad universitet, och Kristina Nygren, gymnasielärare i svenska och kommunikation vid Hagagymnasiet i Norrköping. Johan arbetade tidigare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Alva Appelgren. 

Avsnittet spelades in i oktober 2019 och augusti 2020.

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.

2020-09-18
Länk till avsnitt

Lek och undervisning i förskolan

I det sista avsnittet av Skolforskningspodden före sommaruppehållet diskuterar vi lek i förskolan och hur man främjar barns sociala förmågor.

Vi pratar om undervisningsbegreppet i förskolan och relationen mellan lek och undervisning och vilken roll förskollärarna ? och övrig personal på förskolan ? har för att stödja leken. Vi får även ta del av konkreta exempel från forskningen om vad som karakteriserar förskollärares handlingar som genom lek stödjer och stimulerar barns sociala förmågor.

Dagens gäster är Ingrid Engdahl, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Alva Appelgren. 

Avsnittet spelades in på distans i juni 2020. 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

2020-06-24
Länk till avsnitt

Att lära på avstånd

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om distansundervisning och Att lära på avstånd, en ny rapport i Skolforskningsinstitutets serie Sammanfattar och kommenterar.

Vi får ta del av resultat som visar att kvaliteten i undervisningen är viktigare än hur lektioner förmedlas, men också att motivationen stärks om eleverna kan få stöd av varandra, och att det viktigt att se till att alla elever har tillgång till den teknik som behövs.

Både den internationella översikten och rapporten är framtagna som stöd för lärare under coronapandemin, men det är viktigt att poängtera att studierna som ingår är gjorda före epidemins utbrott. Detta innebär att resultaten kan vara intressanta även i ett längre perspektiv, när vi inte längre befinner oss i en krissituation.

Dagens gäster är Stefan Hrastinski, professor vid enheten för digitalt lärande vid KTH, och Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Alva Appelgren. 

Avsnittet spelades in på distans i maj 2020.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

2020-06-01
Länk till avsnitt

Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar

I dagens avsnitt, som spelades in på ett symposium om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar i oktober 2019, träffar vi tre forskare som arbetar med projekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Vi pratar om hur man utvecklar övningar kring migration i SO-undervisningen, men även om aritmetisk utveckling för toddlare och animerad kemi i tidiga åldrar.

Förstår eleverna migration ur både ett aktörs- och ett strukturperspektiv? Hur resonerar barn när de börjar i förskolan? Vad kan ett nytt kemispråk innebära?

Vi diskuterar också lärares och forskares roller i praktiknära forskningsprojekt, vikten av att skapa infrastrukturer och hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken. 

Våra gäster är Martin Kristiansson, Camilla Björklund och Magnus Hultén. Programledare är Alva Appelgren. 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.

2020-05-13
Länk till avsnitt

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

I dagens avsnitt samtalar vi om digitala lärresurser i matematikundervisningen, mer specifikt om dynamiska geometriprogram. Vi diskuterar även digitalisering av skolan, och om digitala lärresurser lämpar sig för distansundervisning.

Vad kan översikten erbjuda lärare? Hur läser lärare översikter, och är de skrivna på ett för användaren lämpligt sätt? Hur kan man som lärare gå tillväga för att bedriva egen forskning i klassrummet?

Dagens gäster ? som är med på distans ? är Stefan Josefsson, matematiklärare på Broholmskolan i Lidköping, och Johan Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Avsnittet spelades in i april 2020.

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Sven Pilfalk.

2020-05-04
Länk till avsnitt

Konsten att lära sig svetsa ? ett praktiknära skolforskningsprojekt

I detta avsnitt pratar vi om hur det går till att bedriva praktiknära skolforskning. Hur ser samarbetet mellan lärare och forskare ut? Hur kommer man fram till designen för projektet, som i det här fallet undersöker interaktionen mellan lärare och elev? Vad ska man tänka på när man vill sprida resultaten?

I dagsläget är gymnasieskolorna stängda så vi pratar också om hur det fungerar att bedriva undervisning i svetsning på distans, och om att man kan få tänka kreativt när man planerar praktiknära forskning.

Dagens gäster arbetar båda med forskningsprojektet Konsten att lära sig svetsa som finansieras av Skolforskningsinstitutet. Nina Kilbrink, projektledare, är docent vid Karlstad universitet och Jan Axelsson är yrkeslärare på Stjerneskolan i Torsby. Programledare är Alva Appelgren.

Avsnittet spelades in i april 2020. 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.

2020-04-21
Länk till avsnitt

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

I detta avsnitt pratar vi om läsförståelse och undervisning om lässtrategier. På vilka sätt kan lässtrategier faktiskt hjälpa elever? Hur fungerar strategiundervisning? Kan användning av lässtrategier stärka likvärdigheten inom skolan?

Linda Ekström som var projektledare för den systematiska översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier diskuterar vad man kommit fram till i översikten tillsammans med programledare Alva Appelgren, biträdande projektledare för översikten. Sedan inspelningen gjordes har Linda börjat arbeta som lektor vid Södertörns högskola.

Avsnittet spelades in i oktober 2019.

Översikten går att ladda ner eller beställa via Skolforskningsinstitutets webbplats.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet

2020-04-08
Länk till avsnitt

Individanpassad vuxenutbildning

I det första avsnittet av Skolforskningspodden har vi besök av Daniel Edwall som är lärare på Södertörns folkhögskola. Han pratar om individanpassad vuxenutbildning tillsammans med Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Alva Appelgren.

Vad är för- och nackdelarna med distansundervisning? Hur funkar det med gruppering när elever är på olika nivå? Det är några av de frågor som diskuteras. 

Avsnittet spelades in i november 2019.

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på webbplatsen.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Eva Grönlund.

2020-03-19
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.