Sveriges 100 mest populära podcasts

Skolforskningspodden

Skolforskningspodden

Skolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande. I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till vuxenutbildningen. Samtalen har ofta våra forskningssammanställningar som utgångspunkt, eller den praktiknära forskning som vi finansierar.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

skolfi.se/skolforskningspodden/

Avsnitt

Animerad kemi, ett Skolforskningsinstitutsprojekt

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden träffar vi två forskare som har arbetat med ett av de första projekten som finansierats av Skolforskningsinstitutet: Animerad kemi, om hur elever i grundskolans tidiga år förklarar kemiska samband.   Vi för höra hur samarbetet mellan lärare och forskare i ett forskningsprojekt kan gå till, och hur det leder till lärande från två håll. Vi pratar om smältning och stelning och hur elever redan i årskurs 3 och 4 har lärt sig att beskriva det som sker på submikronivå i ord och bild, och vilken kreativ process arbetet är. Vi diskuterar även viktiga karaktärsdrag i lärares arbetssätt för att stötta elever i deras lärande.    Dagens gäster är Magnus Hultén, professor, och Astrid Berg, universitetslektor, båda vid Linköpings universitet.
2021-09-17
Länk till avsnitt

Förstå, värdera och använda forskning i undervisningen

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om forskningslitteracitet och betydelsen av att ha ett kritiskt förhållningssätt.   Vi diskuterar olika kunskapsintressen och metoder, och tar en titt på rapporten Hur ska man veta vad forskningen säger?.  Vi pratar även om betydelsen av rektorernas pedagogiska ledarskap och får konkreta tips på hur man kan arbeta för att säkerställa ett vetenskapligt förhållningssätt i verksamheten.    Dagens gäster är Edita Sabanovic, förskolechef i Jönköpings kommun, och Maria Bergman vid Skolforskningsinstitutet.    Avsnittet spelades in på distans i juni 2021.    Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.    

 

2021-08-25
Länk till avsnitt

Kritiskt tänkande i samhällskunskapsundervisningen

I dagens avsnitt samtalar vi kring resultaten i den systematiska översikten Kritiskt tänkande och källkritik ? undervisning i samhällskunskap.

Vi pratar om olika typer av stödstrukturer och hur man kan använda dem i undervisningen. Vi diskuterar även skolans kompensatoriska uppdrag, hur såväl tillgången till medier som samtalet om nyheter har förändrats, och hur det påverkar lärarens roll.

Dagens gäster är Ivana Vujic, Malin Linnåsen, Nils Göransson och Åsa Nersäter, lärare i samhällskunskap vid Per Brahegymnasiet i Jönköping, och Pontus Wallin från Skolforskningsinstitutet.

Avsnittet spelades in på distans i maj 2021.

2021-07-01
Länk till avsnitt

Undervisning i det flerspråkiga klassrummet

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi undervisning i det flerspråkiga klassrummet.

Vi reflekterar fritt kring några av resultaten i den systematiska översikten Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet ? med fokus naturvetenskap. Hur kan lärare, såväl ämneslärare som modersmålslärare, använda de olika språkliga resurserna i klassrummet och varför är det viktigt att arbeta med en kombination av digitala resurser, visuellt stöd och gester? Forskningen visar att det är bra att låta eleverna använda sitt förstaspråk, men hur vet man som lärare att man når fram?

Gäster är Sharmila Vithlani, förstelärare/modersmålslärare, Järfälla språkcentrum, och Åsa Wedin vid Högskolan Dalarna.

Avsnittet spelades in på distans i maj 2021.

2021-06-15
Länk till avsnitt

Samspel och kommunikation i förskolan

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om kommunikation och samspel i förskolan, med fokus på undervisning i naturvetenskap.

Vi diskuterar vardaglig och vetenskaplig kunskap, hur man kan arbeta med en naturvetenskapande attityd, och varför det är bra att ha koll på bakomliggande teorier när man arbetar med resultat från forskningsöversikter. Vi diskuterar också olika samtalsstrategier, och hur man kan locka fram och arbeta vidare med barns nyfikenhet.

Dagens gäster är Ulrika Wessel, förskollärare och pedagogisk utvecklare i Krokoms kommun, och Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Avsnittet spelades in i maj 2021.

2021-05-21
Länk till avsnitt

En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa. Hur kan man arbeta med relationsskapande, och varför det är viktigt för elevernas gemenskap och delaktighet? Vi diskuterar också struktur och stöd i undervisningen, och får goda exempel på hur man kan arbeta för att få alla elever att tro på sin förmåga.

Gäster är två lärare i ämnet idrott och hälsa, Linn Hallner, vid Säröskolan i Kungsbacka kommun, och Henrik Roos, Presseskolan, även den i Kungsbacka.

Programledare: Alva Appelgren

Avsnittet spelades in på distans i januari 2021.

2021-02-02
Länk till avsnitt

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi laborationer i biologi, fysik och kemi.

Vi pratar om hur lärare kan använda laborationer i olika syften, vad guidade undersökningar är och hur väl de fungerar i klassrummet.

Gäster är Per Högström vid Högskolan i Halmstad och Kristina Bergmark, lärare vid Tullinge gymnasium och lektor i kemi.

Avsnittet spelades in på distans i oktober 2020.

2020-11-20
Länk till avsnitt

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel.

Vi diskuterar olika undervisningsaspekter, när det som lärare kan vara lämpligt att agera mer lärarcentrerat och när det kan vara bättre att överlåta mer av eget ansvar till eleverna ? och att forskningen visar att man inte ska se lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning som två ytterligheter.

Gäster är Annika Linell, lärare och doktorand och Eva Bergman, projektledare vid Skolforskningsinstitutet

Avsnittet spelades in i juni 2020.

2020-10-01
Länk till avsnitt

Feedback i skrivundervisningen

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden diskuterar vi feedback i skrivundervisningen.

När i skrivprocessen fungerar feedback bäst, och vad bör lärare uppmärksamma för att främja elevers skrivutveckling?

Dagens gäster är Johan Samuelsson, docent vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstad universitet, och Kristina Nygren, gymnasielärare i svenska och kommunikation vid Hagagymnasiet i Norrköping. Johan arbetade tidigare vid Skolforskningsinstitutet och var projektledare för översikten.

Avsnittet spelades in i oktober 2019 och augusti 2020.

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.

2020-09-18
Länk till avsnitt

Lek och undervisning i förskolan

I det sista avsnittet av Skolforskningspodden före sommaruppehållet diskuterar vi lek i förskolan och hur man främjar barns sociala förmågor.

Vi pratar om undervisningsbegreppet i förskolan och relationen mellan lek och undervisning och vilken roll förskollärarna ? och övrig personal på förskolan ? har för att stödja leken. Vi får även ta del av konkreta exempel från forskningen om vad som karakteriserar förskollärares handlingar som genom lek stödjer och stimulerar barns sociala förmågor.

Dagens gäster är Ingrid Engdahl, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

2020-06-24
Länk till avsnitt

Att lära på avstånd

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om distansundervisning och Att lära på avstånd, en ny rapport i Skolforskningsinstitutets serie Sammanfattar och kommenterar.

Vi får ta del av resultat som visar att kvaliteten i undervisningen är viktigare än hur lektioner förmedlas, men också att motivationen stärks om eleverna kan få stöd av varandra, och att det viktigt att se till att alla elever har tillgång till den teknik som behövs.

Både den internationella översikten och rapporten Att lära på avstånd är framtagna som stöd för lärare under coronapandemin, men det är viktigt att poängtera att studierna som ingår är gjorda före epidemins utbrott. Detta innebär att resultaten kan vara intressanta även i ett längre perspektiv, när vi inte längre befinner oss i en krissituation.

Dagens gäster är Stefan Hrastinski, professor vid enheten för digitalt lärande vid KTH, och Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

2020-06-01
Länk till avsnitt

Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar

I dagens avsnitt, som spelades in på ett symposium om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar i oktober 2019, träffar vi tre forskare som arbetar med projekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Vi pratar om hur man utvecklar övningar kring migration i SO-undervisningen, men även om aritmetisk utveckling för toddlare och animerad kemi i tidiga åldrar. Förstår eleverna migration ur både ett aktörs- och ett strukturperspektiv? Hur resonerar barn när de börjar i förskolan? Vad kan ett nytt kemispråk innebära? Vi diskuterar också lärares och forskares roller i praktiknära forskningsprojekt, vikten av att skapa infrastrukturer och hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken. .

Våra gäster är Martin Kristiansson, Camilla Björklund och Magnus Hultén.

2020-05-13
Länk till avsnitt

Digitala lärresurser i matematikundervisningen

I dagens avsnitt samtalar vi om digitala lärresurser i matematikundervisningen, mer specifikt om dynamiska geometriprogram. Vi diskuterar även digitalisering av skolan, och om digitala lärresurser lämpar sig för distansundervisning.

Vad kan översikten erbjuda lärare? Hur läser lärare översikter, och är de skrivna på ett för användaren lämpligt sätt? Hur kan man som lärare gå tillväga för att bedriva egen forskning i klassrummet?

Dagens gäster ? som är med på distans ? är Stefan Josefsson, matematiklärare på Broholmskolan i Lidköping, och Johan Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Avsnittet spelades in i april 2020.

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på Skolforskningsinstitutets webbplats.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Sven Pilfalk.

2020-05-04
Länk till avsnitt

Konsten att lära sig svetsa ? ett praktiknära skolforskningsprojekt

I detta avsnitt, som spelades in på distans, pratar vi om hur det går till att bedriva praktiknära skolforskning. Hur ser samarbetet mellan lärare och forskare ut? Hur kommer man fram till designen för projektet, som i det här fallet undersöker interaktionen mellan lärare och elev? Vad ska man tänka på när man vill sprida resultaten?

I dagsläget är gymnasieskolorna stängda så vi pratar också om hur det fungerar att bedriva undervisning i svetsning på distans, och om att man kan få tänka kreativt när man planerar praktiknära forskning.

Dagens gäster arbetar båda med forskningsprojektet Konsten att lära sig svetsa som finansieras av Skolforskningsinstitutet. Nina Kilbrink, projektledare, är docent vid Karlstad universitet och Jan Axelsson är yrkeslärare på Stjerneskolan i Torsby. 

Avsnittet spelades in i april 2020. 

Mer information om projektet hittar du på Skolforskningsinstitutets webbplats

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.

2020-04-21
Länk till avsnitt

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

I detta avsnitt pratar vi om läsförståelse och undervisning om lässtrategier. På vilka sätt kan lässtrategier faktiskt hjälpa elever? Hur fungerar strategiundervisning? Kan användning av lässtrategier stärka likvärdigheten inom skolan?

Linda Ekström som var projektledare för den systematiska översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier diskuterar vad man kommit fram till i översikten tillsammans med programledare Alva Appelgren, biträdande projektledare för översikten. Sedan inspelningen gjordes har Linda börjat arbeta som lektor vid Södertörns högskola.

Avsnittet spelades in i oktober 2019.

Översikten går att ladda ner eller beställa via Skolforskningsinstitutets webbplats.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. 

2020-04-08
Länk till avsnitt

Individanpassad vuxenutbildning

I det första avsnittet av Skolforskningspodden har vi besök av Daniel Edwall som är lärare på Södertörns folkhögskola. Han pratar om individanpassad vuxenutbildning tillsammans med Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Vad är för- och nackdelarna med distansundervisning? Hur funkar det med gruppering när elever är på olika nivå? Det är några av de frågor som diskuteras. 

Avsnittet spelades in i november 2019.

Översikten som diskuteras går att ladda ner eller beställa på webbplatsen.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Eva Grönlund.

2020-03-19
Länk till avsnitt
Hur lyssnar man på podcast?

En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.